งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน ระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงาน นั้นๆ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 นวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การ ทำสิ่งใหม่ๆ หรือการทำสิ่งใหม่ ขึ้นมา มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Innovate และมาจากคำว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew, to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เข้ามา

3 ความเป็นมาและพัฒนาการของ เทคโนโลยีการศึกษา & กลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทในการพัฒนา ปี 1920-1930 Franklin Bobbilt ได้นำแนวคิด ของธอร์นไดท์ ไปประยุกต์ใช้กับปัญหา ทางด้านการศึกษา ปี 1930 Ralph W. Tyler แห่งมหาวิทยาลัย โอไฮโอ ได้เน้นศึกษาการใช้วัตถุประสงค์ใน การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง เกี่ยวกับการเรียน ปี 1956 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) และเพื่อนร่วมงานได้ตีพิมพ์ผลงาน การจำแนกจุดประสงค์การศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives ) เป็นลำดับขั้นที่ ชัดเจน และเริ่มใช้อย่างแพร่หลายโดยทั่วไป ในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

4 สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน (Instructional media) และการ ออกแบบการสอน (Instructional design) ได้มีการพัฒนามาด้วยกัน มีการแยกตัวเป็น อิสระแต่มีส่วนมาบรรจบกัน แม้ว่าการใช้ ของจริง (Real object) ภาพวาด (Drawing) และสื่ออื่นๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการสอน อย่างน้อยที่สุด เป็นการนำมาซึ่งความ เจริญก้าวหน้าทางด้านประวัติศาสตร์ของ การใช้สื่อการสอน เช่นเดียวกับการ ออกแบบการสอน เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจน ในศตวรรษที่ 20

5 คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน (Instructional Computer Roots) คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ นวัตกรรมการศึกษา (Innovations) แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1. ในยุคแรกของคอมพิวเตอร์จะใช้ เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศ 2. ในยุคต่อมาหลังจากทศวรรษ 1950 และ ในช่วงเริ่มต้นของ 1960 ในยุคนี้จะใช้ เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ 3. ในยุคที่ 3 จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพราะนำ เทคโนโลยี Solid State มาบูรณาการกับ Circuit เรียกว่า Integrated - Circuit (ICs) และ Ics ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยี ดังกล่าวเข้าด้วยกัน เรียกว่า ชิฟ (Chip)

6 4. ในยุคที่ 4 เริ่มเข้ามาในทศวรรษ 1970 และใช้ Very Large-scale integration (VLSI) สิ่งที่มีการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือ ไมโครโปรเซสเตอร์ เป็นชิฟเดี่ยวที่ทำจาก ซิลิคอน ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรของบริษัท Intel Corporation ซึ่งนำไปสู่ Personal Computer ในปี 1977 ได้มีบริษัท คอมพิวเตอร์ต่างๆที่มีการผลิตได้แก่บริษัท Apple Commodore และ Tandy/ Radio Shack ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนา เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

7 ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและ เทคโนโลยีการสอน การออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการและการประเมิน ส่วนประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นขอบข่ายของพื้นฐานความรู้และ องค์ประกอบที่สำคัญในสาขาวิชานี้ อาจเรียกได้ว่า 5 ขอบข่าย พื้นฐานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการสอน ซึ่งแต่ละ องค์ประกอบมีรายละเอียดคือ การออกแบบ (Design) แสดงให้เห็นถึงการสร้างหรือก่อให้เกิด ทฤษฏีที่กว้างขวางที่สุดของเทคโนโลยีการสอน ในศาสตร์ทาง การศึกษา การพัฒนา (Development) ได้มีการเจริญก้าวหน้า และแสดง ให้เห็นแนวทาง ในการปฏิบัติ การใช้ (Utilization) ทางด้านนี้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง ความก้าวหน้า ดังเช่น ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ อย่างไรก็ ตาม แม้ว่าจะได้มีการดำเนินการกันมากเกี่ยวกับการใช้สื่อการ สอนกันมากมาย แต่ยังมีด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้สื่อการ สอนที่มิได้รับการใส่ใจ การจัดการ (Management) เป็นด้านที่เป็นหลักสำคัญของสาขา นี้ เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ ที่จะต้องสนับสนุน ในทุกๆองค์ประกอบ ซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบและแนะนำ หรือ การจัดการ การประเมิน (Evaluation) ด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อ ปรับปรุง (Formative Evaluation)

8 การเรียนรู้ (Learning) วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีการสอนเป็น สิ่งที่มีอิทธิพล และส่งผลต่อการ เรียนรู้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการเรียนรู้ ทำให้เกิดความ กระจ่างชัดในการเรียนรู้ เป็นวัตถุประสงค์ ของการสอน ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้นั่นเอง การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะและ เจตคติ ที่เป็นเกณฑ์ในการสอนหรือใน นิยามที่ว่า “ การเรียนรู้ ” หมายถึงการ เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในด้านความรู้ของ บุคคลหรือพฤติกรรม รวมถึงประสบการณ์ ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google