งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน ระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงาน นั้นๆ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 นวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การ ทำสิ่งใหม่ๆ หรือการทำสิ่งใหม่ ขึ้นมา มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Innovate และมาจากคำว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew, to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เข้ามา

3 ความเป็นมาและพัฒนาการของ เทคโนโลยีการศึกษา & กลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทในการพัฒนา ปี Franklin Bobbilt ได้นำแนวคิด ของธอร์นไดท์ ไปประยุกต์ใช้กับปัญหา ทางด้านการศึกษา ปี 1930 Ralph W. Tyler แห่งมหาวิทยาลัย โอไฮโอ ได้เน้นศึกษาการใช้วัตถุประสงค์ใน การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง เกี่ยวกับการเรียน ปี 1956 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) และเพื่อนร่วมงานได้ตีพิมพ์ผลงาน การจำแนกจุดประสงค์การศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives ) เป็นลำดับขั้นที่ ชัดเจน และเริ่มใช้อย่างแพร่หลายโดยทั่วไป ในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

4 สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน (Instructional media) และการ ออกแบบการสอน (Instructional design) ได้มีการพัฒนามาด้วยกัน มีการแยกตัวเป็น อิสระแต่มีส่วนมาบรรจบกัน แม้ว่าการใช้ ของจริง (Real object) ภาพวาด (Drawing) และสื่ออื่นๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการสอน อย่างน้อยที่สุด เป็นการนำมาซึ่งความ เจริญก้าวหน้าทางด้านประวัติศาสตร์ของ การใช้สื่อการสอน เช่นเดียวกับการ ออกแบบการสอน เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจน ในศตวรรษที่ 20

5 คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน (Instructional Computer Roots) คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ นวัตกรรมการศึกษา (Innovations) แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1. ในยุคแรกของคอมพิวเตอร์จะใช้ เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศ 2. ในยุคต่อมาหลังจากทศวรรษ 1950 และ ในช่วงเริ่มต้นของ 1960 ในยุคนี้จะใช้ เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ 3. ในยุคที่ 3 จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพราะนำ เทคโนโลยี Solid State มาบูรณาการกับ Circuit เรียกว่า Integrated - Circuit (ICs) และ Ics ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยี ดังกล่าวเข้าด้วยกัน เรียกว่า ชิฟ (Chip)

6 4. ในยุคที่ 4 เริ่มเข้ามาในทศวรรษ 1970 และใช้ Very Large-scale integration (VLSI) สิ่งที่มีการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือ ไมโครโปรเซสเตอร์ เป็นชิฟเดี่ยวที่ทำจาก ซิลิคอน ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรของบริษัท Intel Corporation ซึ่งนำไปสู่ Personal Computer ในปี 1977 ได้มีบริษัท คอมพิวเตอร์ต่างๆที่มีการผลิตได้แก่บริษัท Apple Commodore และ Tandy/ Radio Shack ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนา เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

7 ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและ เทคโนโลยีการสอน การออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการและการประเมิน ส่วนประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นขอบข่ายของพื้นฐานความรู้และ องค์ประกอบที่สำคัญในสาขาวิชานี้ อาจเรียกได้ว่า 5 ขอบข่าย พื้นฐานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการสอน ซึ่งแต่ละ องค์ประกอบมีรายละเอียดคือ การออกแบบ (Design) แสดงให้เห็นถึงการสร้างหรือก่อให้เกิด ทฤษฏีที่กว้างขวางที่สุดของเทคโนโลยีการสอน ในศาสตร์ทาง การศึกษา การพัฒนา (Development) ได้มีการเจริญก้าวหน้า และแสดง ให้เห็นแนวทาง ในการปฏิบัติ การใช้ (Utilization) ทางด้านนี้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง ความก้าวหน้า ดังเช่น ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ อย่างไรก็ ตาม แม้ว่าจะได้มีการดำเนินการกันมากเกี่ยวกับการใช้สื่อการ สอนกันมากมาย แต่ยังมีด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้สื่อการ สอนที่มิได้รับการใส่ใจ การจัดการ (Management) เป็นด้านที่เป็นหลักสำคัญของสาขา นี้ เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ ที่จะต้องสนับสนุน ในทุกๆองค์ประกอบ ซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบและแนะนำ หรือ การจัดการ การประเมิน (Evaluation) ด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อ ปรับปรุง (Formative Evaluation)

8 การเรียนรู้ (Learning) วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีการสอนเป็น สิ่งที่มีอิทธิพล และส่งผลต่อการ เรียนรู้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการเรียนรู้ ทำให้เกิดความ กระจ่างชัดในการเรียนรู้ เป็นวัตถุประสงค์ ของการสอน ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้นั่นเอง การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะและ เจตคติ ที่เป็นเกณฑ์ในการสอนหรือใน นิยามที่ว่า “ การเรียนรู้ ” หมายถึงการ เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในด้านความรู้ของ บุคคลหรือพฤติกรรม รวมถึงประสบการณ์ ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษา “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนำ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google