งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  “เทคโนโลยี” หมายถึง การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงาน นั้นๆ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 นวัตกรรมทางการศึกษา   นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การทำสิ่งใหม่ๆ หรือการทำสิ่งใหม่ขึ้นมา  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Innovate และมาจากคำว่า Innovare   ซึ่งหมายถึง to renew,  to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เข้ามา 

3 ความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา&กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนา
 ปี Franklin Bobbilt ได้นำแนวคิดของธอร์นไดท์ ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านการศึกษา   ปี 1930 Ralph W. Tyler แห่งมหาวิทยาลัย โอไฮโอ ได้เน้น ศึกษาการใช้วัตถุประสงค์ในการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง เกี่ยวกับการเรียน  ปี 1956 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom)  และเพื่อน ร่วมงานได้ตีพิมพ์ผลงานการจำแนกจุดประสงค์การศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives ) เป็น ลำดับขั้นที่ชัดเจน และเริ่มใช้อย่างแพร่หลายโดยทั่วไปในกลุ่มสาขา ศึกษาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

4 สื่อการเรียนการสอน  สื่อการสอน (Instructional media) และการออกแบบ การสอน (Instructional design) ได้มีการพัฒนามา ด้วยกัน มีการแยกตัวเป็นอิสระแต่มีส่วนมาบรรจบกัน แม้ว่าการ ใช้ของจริง (Real object) ภาพวาด (Drawing) และสื่อ อื่นๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการสอน อย่างน้อยที่สุด เป็นการนำมา ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านประวัติศาสตร์ของการใช้สื่อการ สอน เช่นเดียวกับการออกแบบการสอน เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจน ในศตวรรษที่ 20

5 คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน (Instructional Computer Roots)
 คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนวัตกรรมการศึกษา (Innovations) แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1.ในยุคแรกของคอมพิวเตอร์จะใช้เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศ 2.ในยุคต่อมาหลังจากทศวรรษ 1950 และในช่วงเริ่มต้นของ ในยุคนี้จะใช้ เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ 3.ในยุคที่ 3 จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพราะนำเทคโนโลยี Solid State มาบูรณาการกับ Circuit เรียกว่า Integrated - Circuit (ICs) และ Ics ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยี ดังกล่าวเข้าด้วยกัน เรียกว่า ชิฟ  (Chip)

6 4. ในยุคที่ 4 เริ่มเข้ามาในทศวรรษ 1970 และใช้ Very Large- scale integration (VLSI) สิ่งที่มีการพัฒนาที่สำคัญ ที่สุดในยุคนี้คือ ไมโครโปรเซสเตอร์ เป็นชิฟเดี่ยวที่ทำจากซิลิคอน ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรของบริษัท Intel Corporation ซึ่ง นำไปสู่ Personal Computerในปี 1977 ได้มีบริษัท คอมพิวเตอร์ต่างๆที่มีการผลิตได้แก่บริษัท Apple Commodore และ Tandy/ Radio Shack ก็เป็นสิ่ง ที่ทำให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

7 ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอน
 การออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการและการประเมิน ส่วนประกอบทั้ง 5 นี้ เป็น ขอบข่ายของพื้นฐานความรู้และองค์ประกอบที่สำคัญในสาขาวิชานี้ อาจเรียกได้ว่า 5 ขอบข่าย พื้นฐานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการสอน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดคือ การออกแบบ (Design) แสดงให้เห็นถึงการสร้างหรือก่อให้เกิดทฤษฏีที่กว้างขวางที่สุดของ เทคโนโลยีการสอน ในศาสตร์ทางการศึกษา การพัฒนา (Development) ได้มีการเจริญก้าวหน้า และแสดงให้เห็นแนวทาง   ในการ ปฏิบัติ การใช้ (Utilization) ทางด้านนี้  ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ดังเช่น   ด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มีการดำเนินการกันมากเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน กันมากมาย แต่ยังมีด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้สื่อการสอนที่มิได้รับการใส่ใจ การจัดการ (Management) เป็นด้านที่เป็นหลักสำคัญของสาขานี้ เพราะจะต้อง เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ ที่จะต้องสนับสนุนในทุกๆองค์ประกอบ ซึ่งจะต้องมีการจัด ระเบียบและแนะนำ หรือการจัดการ การประเมิน (Evaluation) ด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative Evaluation)

8 การเรียนรู้ (Learning)
 วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีการสอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล และ ส่งผลต่อการเรียนรู้  โดยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ เรียนรู้ ทำให้เกิดความกระจ่างชัดในการเรียนรู้ เป็นวัตถุประสงค์ ของการสอน ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้นั่นเอง การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มี หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เป็นเกณฑ์ในการสอนหรือในนิยามที่ว่า “การ เรียนรู้” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในด้านความรู้ของ บุคคลหรือพฤติกรรม รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google