งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

84 พรรษามหาราช จัดทำโดย ด. ช. นิธิกร สูงปานเขาป 4/2 เลขที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "84 พรรษามหาราช จัดทำโดย ด. ช. นิธิกร สูงปานเขาป 4/2 เลขที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 84 พรรษามหาราช จัดทำโดย ด. ช. นิธิกร สูงปานเขาป 4/2 เลขที่ 11

2 ลูกเอ๋ยลูกผูกพันกันหลายชาติ และมิอาจขาดกันนั้นโดยง่าย พ่อรักเจ้าเฝ้าหวงห่วงลูกชาย พ่อเหนื่อยกายเพื่อลูกเพราะผูกพัน

3 ประวัติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชสมภพ ณ โ รงพยาบาลเมานท์ อ อเบิร์น เ มือง เคมบริดจ์ ร ัฐแมสสาชูเซสท์ ป ระเทศสหรัฐอเมริกา เ มื่อวัน จันทร์ ข ึ้น ๑ ๒ ค ่ำ เ ดือนอ้าย ป ีเถาะ จ ุลศักราช ๑ ๒๘๙ ต รง กับวันที่ ๕ ธ ันวาคม ๒ ๔๗๐ ม ีพระนามเดิมว่า พ ระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เ ป็นพระราชโอรสพระองค์เล็ก ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ก รมหลวงสงขลานครินทร์ ( พระราชโอรส ใ นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พ ระพันวัสสาอัยยิกา เจ้า ) แ ละสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ซ ึ่งภายหลังทั้งสอง พระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เ ป็นสมเด็จพระมหิต ลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พ ระบรมราชชนก แ ละสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ม ีพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา คือ ส มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เ จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ป ระสูติ เมื่อวันที่ ๖ พ ฤษภาคม พ ุทธศักราช ๒ ๔๖๖ ณ ก รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก ับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล เ สด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒ ๐ ก ันยายน พุทธศักราช ๒ ๔๖๘ ณ เ มืองไฮเดลเบิร์ก ป ระเทศเยอรมนี

4 เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๑ ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราช ชนก ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ สหรัฐอเมริกา เสด็จกลับประเทศไทย ประทับ ณ วังสระปทุม ต่อมาในวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ สมเด็จพระ บรมราชชนกทิวงคต ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงเจริญพระชนมายุได้ไม่ถึงสองพรรษา และเมื่อมีพระชนมายุได้ ๕ พรรษา ได้เสด็จเข้ารับการศึกษา ชั้นต้น ณ โรงเรียนมาแตร์ เดอี กรุงเทพฯ จนถึงพุทธศักราช ๒๔๗๖ จึงเสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา เพื่อทรงศึกษาต่อในชั้น ประถมศึกษา ในโรงเรียนเมียร์มองต์ ทรงศึกษาวิชาภาษา ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ จากนั้นทรงเข้า ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอล นูแวล เดอ ลา ชืออิส โร มองต์ เมืองแชลลี ชือ โลซานน์ ทรงได้รับประกาศนียบัตร ทางอักษรศาสตร์จาก ยิมนาส กลาชีค กังโดนาล แห่ง เมืองโลซานน์ แล้วทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ โดยทรงเลือกศึกษาในแขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เอกอล นูแวล เดอ ลา ชืออิส โร มองต์มหาวิทยาลัยโลซานน์

5 ในพุทธศักราช ๒๔๗๗ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า อานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช จึง ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยา เธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘ และได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นิวัติประเทศไทยเป็นครั้ง แรก ในพุทธ > ศักราช ๒๔๘๑ โดยประทับ ณ พระ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นการ ชั่วคราว แล้วเสด็จกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนถึงพุทธศักราช ๒๔๘๘ จึงโดยเสด็จพระราช ดำเนิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นิวัติ ประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้ประทับ ณ พระที่ นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

6 เมนู หน้าปกประวัติ เมนู


ดาวน์โหลด ppt 84 พรรษามหาราช จัดทำโดย ด. ช. นิธิกร สูงปานเขาป 4/2 เลขที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google