งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง....การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง....การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง....การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

2 จัดทำโดย นาย เริงฤทธิ์ ขำจา ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2
นาย เริงฤทธิ์ ขำจา ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2 นาย อัยยรัช เย็นสุข ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4 นางสาว กรรณิการ์ หมอนทอง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 9

3 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

4 มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
Who มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 1.สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2.พระอนุชาธิราชหรือพระยาสุรสีห์(บุญมา) ต่อมาสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

5 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
What เกิดอะไรขึ้นในอดีต การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

6 เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร
When เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร วันเสาร์ เดือน ๕ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕

7 เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน
Where เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา

8 Why ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้น
1.พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบ มีวัดขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ทำให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตของพระราชวังให้กว้างขวางขึ้นได้ 2.ทรงไม่มีพระประสงค์จะให้ราชธานีแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยากั้น 3.พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม  สามารถขยายเมืองออกได้อย่างกว้างขวาง 4.  ฝั่งธนบุรีพื้นที่เป็นท้องคุ้ง  น้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลายได้ง่าย

9 เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
How เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร การพระราชพิธียกเสาหลักเมืองมีขึ้น ณ วันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ ฤกษ์เวลาย่ำรุ่งแล้ว ๕๔ นาที

10 จากนั้นจึงเริ่มการสร้างพระราชวังหลวง เมื่อ ณ วันจันทร์เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๒๕ ในชั้นแรกนี้สร้างด้วยเครื่องไม้ทั้งสิ้น รายล้อมด้วยปราการระเนียด เพื่อใช้เป็นที่ประทับชั่วคราว เมื่อสร้างพระราชวังหลวงแล้วเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปขึ้น เพื่อให้เป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและพระองค์เอง ณ วันจันทร์ เดือน ๘ บุรพาษาฒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ โดยมีการสวดพระปริตร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระราชมณเฑียรสถานสร้างใหม่ เป็นเวลา ๓ วัน

11 ครั้นวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ เวลา ๖ นาฬิกา ๒๔ นาที อันเป็นเวลาอุดมมงคลฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ข้ามฟากจากพระราชวังกรุงธนบุรี มาขั้นที่ท่าฉนวนหน้าพระราชวังใหม่ เสด็จประทับพระราชยาน เสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชมณเฑียรสถาน ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชดำเนินเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถาน แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการก่อสร้างพระนครต่อให้บริบูรณ์

12 จบแล้วจร้า Bye be


ดาวน์โหลด ppt บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง....การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google