งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง.... การสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง.... การสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง.... การสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์

2 จัดทำโดย นาย เริงฤทธิ์ ขำจา ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2 นาย อัยยรัช เย็นสุข ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4 นางสาว กรรณิการ์ หมอนทอง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 9 จัดทำโดย นาย เริงฤทธิ์ ขำจา ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2 นาย อัยยรัช เย็นสุข ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4 นางสาว กรรณิการ์ หมอนทอง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 9

3 การสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์

4 1. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช 2. พระอนุชาธิราชหรือพระยาสุรสีห์ ( บุญมา ) ต่อมาสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราช เจ้ามหาสุรสิงหนาท Who มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์นี้ Who มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์นี้

5 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ What เกิดอะไรขึ้นในอดีต What เกิดอะไรขึ้นในอดีต การสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์

6 วันเสาร์ เดือน ๕ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ When เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร

7 Where เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน Where เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ เจ้าพระยา

8 Why ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้น 1. พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบ มี วัดขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ วัดแจ้ง ( วัด อรุณราชวราราม ) และวัดท้ายตลาด ( วัด โมลีโลกยาราม ) ทำให้ไม่สามารถขยาย อาณาเขตของพระราชวังให้กว้างขวาง ขึ้นได้ 2. ทรงไม่มีพระประสงค์จะให้ราชธานีแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยา กั้น 3. พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบ ลุ่ม สามารถขยายเมืองออกได้อย่าง กว้างขวาง 4. ฝั่งธนบุรีพื้นที่เป็นท้องคุ้ง น้ำกัดเซาะ ตลิ่งพังทลายได้ง่าย

9 How เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ อย่างไร How เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ อย่างไร การพระราชพิธียกเสาหลักเมืองมีขึ้น ณ วันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับ วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ ฤกษ์เวลาย่ำรุ่งแล้ว ๕๔ นาที

10 จากนั้นจึงเริ่มการสร้างพระราชวังหลวง เมื่อ ณ วัน จันทร์เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๒๕ ในชั้นแรกนี้สร้างด้วยเครื่องไม้ทั้งสิ้น รายล้อมด้วย ปราการระเนียด เพื่อใช้เป็นที่ประทับชั่วคราว เมื่อสร้าง พระราชวังหลวงแล้วเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปขึ้น เพื่อให้ เป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและพระองค์เอง ณ วันจันทร์ เดือน ๘ บุรพาษาฒ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ โดยมีการสวดพระปริตร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระ ราชมณเฑียรสถานสร้างใหม่ เป็นเวลา ๓ วัน

11 ครั้นวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ เวลา ๖ นาฬิกา ๒๔ นาที อันเป็นเวลาอุดมมงคลฤกษ์ พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลก จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ข้ามฟากจากพระราชวังกรุงธนบุรี มาขั้นที่ท่าฉนวนหน้า พระราชวังใหม่ เสด็จประทับพระราชยาน เสด็จพระราชดำเนินสู่ พระราชมณเฑียรสถาน ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระปฐมกษัตริย์ในพระบรม ราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชดำเนินเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระ ราชนิเวศน์มณเฑียรสถาน แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ทำการก่อสร้างพระนครต่อให้บริบูรณ์

12 จบแล้วจร้า Bye be จบแล้วจร้า Bye be


ดาวน์โหลด ppt บันทึกประวัติศาสตร์ เรื่อง.... การสถาปนากรุง รัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google