งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำราชาศัพท์และ คำสุภาพ. คำราชาศัพท์ • ความหมายของคำราชาศัพท์ • คือ คำเฉพาะที่ไพเราะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย พระภิกษุ และสุภาพชน • คําราชาศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำราชาศัพท์และ คำสุภาพ. คำราชาศัพท์ • ความหมายของคำราชาศัพท์ • คือ คำเฉพาะที่ไพเราะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย พระภิกษุ และสุภาพชน • คําราชาศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำราชาศัพท์และ คำสุภาพ

2 คำราชาศัพท์ • ความหมายของคำราชาศัพท์ • คือ คำเฉพาะที่ไพเราะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย พระภิกษุ และสุภาพชน • คําราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับ พระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบัน • คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับ ฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยมี ดังนี้ • พระมหากษัตริย์ • พระบรมวงศานุวงศ์ • พระภิกษุ • ขุนนางข้าราชการ • สุภาพชน • ความหมายของคำราชาศัพท์ • คือ คำเฉพาะที่ไพเราะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย พระภิกษุ และสุภาพชน • คําราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับ พระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบัน • คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับ ฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้ที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยมี ดังนี้ • พระมหากษัตริย์ • พระบรมวงศานุวงศ์ • พระภิกษุ • ขุนนางข้าราชการ • สุภาพชน

3 ลำดับชั้นของคำราชาศัพท์ การจำแนกคำราชาศัพท์ แบ่ง ออกเป็นลำดับ ดังนี้ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 3. พระภิกษุ สามเณร 4. ข้าราชการชั้นสูงและผู้มียศศักดิ์ 5. สุภาพชนทั่วไป

4 ชนิดของคำราชา ศัพท์ ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, พระยุพราช, พระบรมราชกุมารี เช่น พระราชวัง พระราช ประวัติ พระราชนิพนธ์, พระ ใช้นำหน้าเรียกอวัยวะ เครื่องใช้ เช่น พระกรรณ พระที่นั่ง พระเขนย พระสหายเป็นต้น 1. นามราชา ศัพท์ พระบรม, พระราช, พระ, พระบรม ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เท่านั้น เช่น พระบรมราโชวาท, พระบรมมหาราชวัง, พระราช พระบรม, พระราช, พระ, พระบรม ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เท่านั้น เช่น พระบรมราโชวาท, พระบรมมหาราชวัง, พระราช

5 2. สรรพนามราชาศัพท์ คือ คำพูดที่ใช้แทน ผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ ที่ถูกกล่าวถึง คำราชาศัพท์ผู้พูดผู้ฟังผู้ที่ กล่าวถึง พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรม ราชินินาถ ข้าพระพุทธเ จ้า ใต้ฝ่าละอองธุรี พระบาท พระองค์ พระราชินี พระยุพราช ข้าพระพุทธเ จ้า ใต้ฝ่าละอองธุรี พระบาท พระองค์ พระราชวงศ์ ชั้นสูง ข้าพระพุทธเ จ้า ใต้ฝ่าพระบาทพระองค์ พระราชวงศ์ชั้น รอง เกล้า กระหม่อม ฝ่าพระบาทท่าน พระราชวงศ์ชั้น รอง เกล้า กระหม่อม ฝ่าพระบาทท่าน ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ กระผมท่าน พระกระผมพระคุณเจ้าท่าน

6 คำราชาศัพท์ ที่คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใน การกล่าวบังคมทูล พระมหากษัตริย์ สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระ บาทปกเกล้าปก กระหม่อม ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ พระราชินี พระ ยุพราช พระบรมราชกุมารี ขอพระราชทานกราบ บังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะควร มิควรแล้วแต่จะทรง พระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม สมเด็จเจ้าฟ้า พระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท ควรมิควรและแต่จะ โปรดเกล้าโปรด กระหม่อม พระบรมวงศ์ชั้น พระองค์เจ้า ขอประทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท ควรมิควรและแต่จะ โปรดเกล้าโปรด กระหม่อม พระอนุวงศ์พระเจ้า บรมวงศ์เธอและ พระวรวงศ์เธอ กราบทูลทราบฝ่าพระ บาท ควรมิควรและแต่จะ โปรด

7 3. กริยาราชา ศัพท์ คำกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว ให้ใช้ได้ทันที่ เช่น ตรัส เสวย ประสูติ สวรรคต ถวายบังคมลา ประชวร ประทับ ใช้คำว่า ทรง นำหน้าคำกริยา เช่น ทรงวิ่ง ทรง ยินดี ทรงสร้าง ทรงสกี ใช้คำว่า ทรง นำหน้า คำนาม เช่น ทรงฟุตบอล ทรงรถ ทรงดนตรี ใช้คำว่า ทรง นำหน้า คำราชาศัพท์ เช่นทรง พระอักษร ทรงพระราชนิพนธ์

8 คำราชาศัพท์ เบื้องต้น หมวดอวัยวะ ร่างกาย หมวดอวัยวะร่างกาย ราชาศัพท์ความหมาย พระเจ้าหัว ศรีษะ พระเศียรหัว ศรีษะ เส้นพระเจ้า เส้นผม ( พระมหากษัตริย์ ) พระเกศา พระเกศ เส้นผม พระนาสิกจมูก พระปางแก้ม พระมัสสุหนวด พระชิวหาลิ้น พระหนุคาง พระอังสาบ่าไหล่ พระพาหาแขนด้านบน พระกร แขนด้านล่าง ( ตั้งแต่ข้อศอก จนถึงข้อมือ ) พระอุทรท้อง พระขนองหลัง พระชานุเข่า พระ อันตคุณ ลำไส้ พระเขฬะน้ำลาย พระเสโทเหงื่อ พระอัฐิกระดูก

9 คำราชาศัพท์ เบื้องต้น หมวดเครื่องแต่ง กาย

10 คำราชาศัพท์ หมวด กริยา

11

12 คำที่ใช้กับ พระสงฆ์

13 เปรียบเทียบคำราชาศัพท์ คำที่ใช้ กับพระสงฆ์ และคำสุภาพ คำ สามัญ ใช้กับ พระมหากษัตริย์ คำที่ใช้กับ พระสงฆ์ คำสุภาพ ขนพระโลมาโลมาขน ผมเส้นพระเจ้าเกศาผม กินเสวยฉันรับประทาน ไปพบ เฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท ไปพบ ลาถวายบังคมลานมัสการลาลา เชิญกราบทูลเชิญนิมนต์เชิญ ไหว้ถวายบังคมนมัสการไหว้ เกิด ทรงพระราช สมภพ ชาตะเกิด ตายสวรรคตมรณภาพตาย

14 คำสุภาพ คำสามัญคำสุภาพ วัวโค ควายกระบือ หมาสุนัข หมูสุกร หินศิลา ขี้มูล ผักตบผักสามหาว ปลาช่อนปลาหาง

15 คำสามัญคำสุภาพ ผักบุ้งผักทอดยอด รากดินไส้เดือน ปลายาวปลาไหล ขนมทองฟูขนมตาล ปฏิคมคนต้อนรับ ผักรู้นอนผักกระเฉด วานรลิง ครรภ์ตั้งท้อง ไม้ตีพริกสากกระเบือ นารีจำศิลกล้วยบวชชี ยาจกขอทาน มักขิกาแมลงวัน คำสุภาพ

16


ดาวน์โหลด ppt คำราชาศัพท์และ คำสุภาพ. คำราชาศัพท์ • ความหมายของคำราชาศัพท์ • คือ คำเฉพาะที่ไพเราะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย พระภิกษุ และสุภาพชน • คําราชาศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google