งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จัดทำโดย นางสาว มณฑิตา ริอุบล รหัสนิสิต 5511051462 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จัดทำโดย นางสาว มณฑิตา ริอุบล รหัสนิสิต 5511051462 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จัดทำโดย นางสาว มณฑิตา ริอุบล รหัสนิสิต 5511051462 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์

2 แผนที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางยกระดับอุตราภิมุข, ถนน พหลโยธิน และ เส้นทาง 32 ใช้เวลาในการเดินทาง 51 นาที 67.7 กิโลเมตร

3 ตราประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา รูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้า ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ซึ่งนับถือกันว่าเป็น สัญลักษณ์อันประเสริฐ

4 คำขวัญประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่ น้ำ เลิศล้ำกานท์ทวี คนดี ศรีอยุธยา

5 วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบ ได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่ง กรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทอง )

6 วัดพระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร ถ้าตามพระราพงศาวดารฯ บริเวณที่ตั้งวิหารนี้เคยเป็นวัดในแผ่นดินสมเด็จพระ เจ้าทรงธรรมเพราะระบุว่าโปรดอัญเชิญพระพุทธรูป ขนาดใหญ่นามว่า “ มงคลบพิตร ” มาจากพื้นที่ทาง ตะวันออกต่อจากนั้นก็ทรงก่อมณฑปครอบ

7 วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคลสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระ รามาธิบดีที่ 1 อีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานกล่าว ว่า เมื่อ พ. ศ.1900 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรค ขึ้นมาเผา ที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็น พระอาราม นามว่า วัดป่าแก้ว

8 วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบ มหานิกาย สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตอนใต้ของเกาะเมือง ทางราชการใช้ชื่อว่าตำบล คลองสวนพลู

9 วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของ คูเมือง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นวัดนี้เป็นวัด เดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคง ปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มากที่สุดใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในปี พ. ศ. ๒๑๗๓ โดยสมเด็จพระเจ้า ปราสาททอง พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบน ที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศล ถวายพระราชมารดา แต่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงละแวก ( พนมเปญ )


ดาวน์โหลด ppt แนะนำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จัดทำโดย นางสาว มณฑิตา ริอุบล รหัสนิสิต 5511051462 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google