งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อปีพุทธศักราช 2503 พระบาท สมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จ พระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ เยือนประเทศเดนมาร์ค ในคราวเสด็จประพาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อปีพุทธศักราช 2503 พระบาท สมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จ พระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ เยือนประเทศเดนมาร์ค ในคราวเสด็จประพาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อปีพุทธศักราช 2503 พระบาท สมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จ พระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ เยือนประเทศเดนมาร์ค ในคราวเสด็จประพาส ทวีปยุโรป หลังจากเสด็จนิวัติ ประเทศไทยแล้ว ในปี ต่อมารัฐบาลและ สมาคมเกษตรกรเดน มาร์ค ร่วมกัน น้อม เกล้าฯ ถวายโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ในประเทศไทย ให้ เป็นของขวัญแด่ล้น เกล้าฯ ทั้งสอง พระองค์

3 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงทูลเชิญพระเจ้าเฟ รดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ให้ ลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นจารึก เนื่องใน พิธีเปิด ฟาร์มโคนมไทย - เดน มาร์ค

4 องค์พระประมุข ทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราช ดำเนินเปิดฟาร์ม โคนม ไทย – เดนมาร์ค เมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ. ศ.2505 จึงนับได้ว่าเป็น วันที่มีความสำคัญ ยิ่งใน ประวัติศาสตร์ของ การเลี้ยงโคนมใน เมืองไทย

5


ดาวน์โหลด ppt เมื่อปีพุทธศักราช 2503 พระบาท สมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จ พระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ เยือนประเทศเดนมาร์ค ในคราวเสด็จประพาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google