งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พล. ต. ต. ทวีพร ชูรินทร์ ผบก. ภ. จว. ระนอง การประชุม ภ.8 วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พล. ต. ต. ทวีพร ชูรินทร์ ผบก. ภ. จว. ระนอง การประชุม ภ.8 วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พล. ต. ต. ทวีพร ชูรินทร์ ผบก. ภ. จว. ระนอง การประชุม ภ.8 วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

3 หัวข้อนำเสนอ 1. คดีสำคัญที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ 2. การชุมนุมประท้วงหรือบุคคล สำคัญเข้ามาในพื้นที่ 3. การดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผบ. ตร. และ ผบช. ภ.8 ( การจัดระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมและทั่วถึง )

4 1. คดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประจำเดือน มกราคม 2556 ไม่มี

5 2.1 การชุมนุมประท้วง ไม่มี

6 ในวันที่ 13 ก. พ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ณ โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ต. ในวงเหนือ อ. ละอุ่น จ. ระนอง 2.2 บุคคลสำคัญเข้ามาใน พื้นที่

7 ในวันที่ 26 ก. พ. 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระ วรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านนา จังหวัดระนอง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ณ ต. บ้านนา อ. กะเปอร์ จ. ระนอง

8

9 โครงการ อาหาร กลางวัน

10 สภ. เมืองระนอง จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการแก่ ข้าราชการตำรวจ สภ. เมืองระนอง จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการแก่ ข้าราชการตำรวจ โครงการร้านค้าสวัสดิการ

11 โครงการเสริมรายได้ให้กับ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

12 มีฌาปนสถานประจำ ตำรวจภูธรจังหวัด เมื่อวันที่ 11 ม. ค.56 ภ. จว. ระนอง ได้บันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งฌาปนสถานตำรวจประจำหน่วย ระหว่าง ภ. จว. ระนอง กับวัดสุวรรณคีรีวิหาร ( วัดหน้าเมือง ) ต. เขานิเวศน์ อ. เมือง จว. ระนอง

13 ปรับปรุงอาคารบ้านพัก - ปรับปรุงระบบประปา

14 มีการตรวจสุขภาพข้าราชการ ตำรวจประจำปี

15 จัดระบบเงินทดรองราชการให้ มีความรวดเร็ว ภ. จว. ระนองจัดให้มีการยืมเงิน ทดรองราชการ

16 มีผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำ หน่วย

17 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พล. ต. ต. ทวีพร ชูรินทร์ ผบก. ภ. จว. ระนอง การประชุม ภ.8 วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google