งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัดพระแก้ว. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัด พระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลก โปรดเกล้าฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัดพระแก้ว. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัด พระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลก โปรดเกล้าฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัดพระแก้ว

2 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัด พระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ. ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ. ศ. ๒๓๒๗ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตาม แบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ใน เขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระ ระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มี พระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และ ประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือ น้ำพระพิพัฒน์สัตยา รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระ พุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย มาประดิษฐาน ณ ที่นี้ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ ภายหลังจากการ สถาปนาแล้ว ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุก รัชกาล เพราะเป็นวัดสำคัญ จึงมีการปฏิสังขรณ์ ใหญ่ทุก ๕๐ ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

3 พระอุโบสของวัดพระแก้ว สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ หลังคาลด ๔ ระดับ ๓ ซ้อน มีช่อฟ้า ๓ ชั้น ปิดทอง ประดับกระจก ตัวพระอุโบสถมีระเบียงเดินได้โดยรอบ มีหลังคาเป็นพาไลคลุม รับด้วยเสานางรายปิดทอง ประดับกระจกทั้งต้น พนักระเบียงรับเสานางราย ทำเป็น ลูกฟักประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีอย่างจีน ตัวพระ อุโบสถมีฐานปัทม์รับอีกชั้นหนึ่ง ประดับครุฑยุดนาค หล่อด้วยโลหะปิดทอง มีเสารายเทียนหล่อด้วย ทองแดงล้อมรอบทั้งสี่ด้าน

4 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระ พุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย มา ประดิษฐาน ณ ที่นี้ ทำด้วยมณีสีเขียวเนื้อ เดียวกันทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๔๘. ๓ ซม. สูง ตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร ๖๖ ซม. ประดิษฐาน อยู่ในบุษบกทองคำ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมา กร

5 จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว

6 ภาพบรรยายกาศในวัดพระแก้ว

7

8

9 สมาชิกในกลุ่ม นางสาว จิตติมา หวังผล ม 4/2 เลขที่ 12 นางสาว ชญานี วิเศษ ม 4/2 เลขที่ 14 นางสาว พัชราภรณ์ โพธิ์หนองโคก ม 4/2 เลขที่ 31 นางสาว รุจิรา เนตรสุวรรณ ม 4/2 เลขที่ 33


ดาวน์โหลด ppt วัดพระแก้ว. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัด พระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลก โปรดเกล้าฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google