งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าหลัก ออกโปรแกรม

2 ในหลวงกับคอมพิวเตอร์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา คำพ่อสอน ด้านการแพทย์ ในหลวงกับคอมพิวเตอร์ ด้านการเกษตร บทกลอนถวายพระพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวัสดีครับ ร.ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจถวายพระพร โดยการจัดทำโครงงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง เชิญคลิกเพื่อดูหัวข้อต่างๆ ได้เลยครับ ออกโปรแกรม

3 คำพ่อสอน “เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ” พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๐ ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

4 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการชั้นสูงในประเทศต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ประการใด เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้นๆ กลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

5 พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

6 พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
ด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนใจด้านนี้ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยม ไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหาเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหารและประชาชนไทย ทั่วประเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

8 ในหลวงกับคอมพิวเตอร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในด้านส่วนพระองค์นั้น ทรงศึกษาคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงาม เพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆ ทั้งยังทรงเคยประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทย ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

9 ทั่วแดนดินถิ่นไทยทรงไปเยี่ยม ทุกข์แต่เปี่ยมด้วยรักประจักษ์เห็น
ทั่วแดนดินถิ่นไทยทรงไปเยี่ยม     ทุกข์แต่เปี่ยมด้วยรักประจักษ์เห็น ประชาชนทั่วไทยไม่ลำเค็ญ              พ่อหลวงเป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทย     ถึงฝนตกฟ้าร้องมิทรงหวั่น               พระด้นดั้นเข้าไปมิหวั่นไหว ด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงห่วงใย      นิกรไทยทราบซึ้งพระบารมี ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุขศรี             ถึงมีทุกข์น้อยใหญ่ไม่ถอยหนี ประชาชนไม่ทุกข์สุขทวี                  สดุดีขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า ถัดไป ก่อนหน้า ออกโปรแกรม

10 ขอขอบคุณ ขอขอบคุณที่ให้ร.ร.วัดชมนิมิตร ได้จัดทำเรื่องพระราชกรณียกิจ ของพ่อหลวงของเรา ร.ร.วัดชมนิมิตร ออกโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google