งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำโครงงาน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง เชิญคลิกเพื่อดูหัวข้อต่างๆ ได้เลยครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำโครงงาน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง เชิญคลิกเพื่อดูหัวข้อต่างๆ ได้เลยครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำโครงงาน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง เชิญคลิกเพื่อดูหัวข้อต่างๆ ได้เลยครับ

3 “ เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยัง ต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการ ทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มี ความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ ” คำพ่อสอน พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๓๐

4 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนา การศึกษาของเยาวชนนั้น เป็น พื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้ง มูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุน สำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไป ศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการชั้นสูง ในประเทศต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อ ผูกพันแต่ประการใด เพื่อที่จะได้นำ ความรู้นั้นๆ กลับมาใช้พัฒนา ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป มูลนิธิอานันทมหิดล

5 ในการเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจาก โรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็น อาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระ ราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือ แพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การ รักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ ทันที พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

6 ด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนใจ ด้านนี้ พระองค์ได้เสด็จ เยี่ยม ไต่ถามความทุกข์สุข ของประชาชน และรับฟังข้อ ปัญหาเกิดเป็นโครงการตาม พระราชดำริต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นการชลประทาน การ พัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืช และปศุสัตว์ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

7 โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางแผนพัฒนา ทรง เสนอแนะให้รัฐบาลร่วม ดำเนินการตามพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จพระราช ดำเนิน ร่วมทรงงานกับ หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนไทย ทั่วประเทศ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

8 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรง สนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ในด้านส่วนพระองค์นั้น ทรงศึกษาคิดค้นสร้างโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์ รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะ งดงาม เพื่อแสดงผลบนจอภาพ คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจ ต่างๆ และทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆ ทั้งยังทรงเคยประดิษฐ์ ส. ค. ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรง อวยพรปวงชนชาวไทย ในหลวงกับคอมพิวเตอร์

9 ทั่วแดนดินถิ่นไทยทรงไปเยี่ยม ทุกข์แต่เปี่ยม ด้วยรักประจักษ์เห็น ประชาชนทั่วไทยไม่ลำเค็ญ พ่อหลวงเป็น มิ่งขวัญปวงชาวไทย ถึงฝนตกฟ้าร้องมิทรงหวั่น พระด้นดั้นเข้า ไปมิหวั่นไหว ด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงห่วงใย นิกรไทย ทราบซึ้งพระบารมี ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุขศรี ถึงมีทุกข์น้อย ใหญ่ไม่ถอยหนี ประชาชนไม่ทุกข์สุขทวี สดุดีขอจงทรง พระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า

10 ขอขอบคุณที่ให้ร.ร.วัดชมนิมิตร ได้ จัดทำเรื่องพระราชกรณียกิจ ของพ่อ หลวงของเรา ร.ร.วัดชมนิมิตร ออก โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำโครงงาน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง เชิญคลิกเพื่อดูหัวข้อต่างๆ ได้เลยครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google