งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 โทร.02-653-4444 ต่อ 1511-13 โทรสาร.02-653-4939

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 โทร.02-653-4444 ต่อ 1511-13 โทรสาร.02-653-4939"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 โทร.02-653-4444 ต่อ 1511-13 โทรสาร.02-653-4939 Email : manage@dld.go.th

2 ราชก าร  สุข ใจ กระบวนการการพัฒนาระบบบริหารราชการของ กรมปศุสัตว์ OUTPUT OUTCOM E OUTPUT PROCESSPROCESS INPUT นโยบาย รัฐบาล พรฎ. ว่า ด้วย หลักเกณ ฑ์และ วิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมือง ที่ดี พ. ศ. 2546 แผน ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบราชการไทย การตรวจติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน จากหน่วยงาน ภายนอก กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน สร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้กับ กรม สร้างแรงจูงใจใน การพัฒนา ระบบราชการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การพัฒนาระบบ บริหาร และ คุณภาพการ บริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ การ ให้บริกา ร ประสิทธิภาพ องค์การธรรมาภิบาล สินค้าปศุ สัตว์  คุณภาพ  มาตรฐาน  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้ ผู้บริโภค  ไว้วางใจ เกษตร กร  เบิก บาน

3 PMQA Winne r PMQA Winne r Road Map to PMQA Winner Year 57 555351 2nd PMQA Application Report Build PMQA Champion PMQA Winner PMQA Study PMQC Winner Improvement Plan 1st PMQA Application Report Improvement PlanPMQA Self Assessment Build OD Teams Improvement Plan KM Knowledge Worker CoP Supportive Culture Innovation CPI HR Continuous Process Improvement HRM HRD Cycle Time Reduce Work Flow Work Mannual KM CM Change Management 5456 52 50

4 ผลสำเร็จตามเป้าหมายและ KPI ที่สำนัก/กองรับผิดชอบ การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ อธิบดีกรม ปศุสัตว์ รอธ.ที่กำกับ ดูแลสำนัก/ กอง ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง อปส. ถ่ายทอดค่า เป้าหมายและตัวชี้วัด ของกรม ให้รอธ. และจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ รอธ. รอธ. ถ่ายทอดค่า เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบให้ สำนัก/กอง และ จัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของ สำนัก/กอง KPI ผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด KPI เป้าหมาย KPI บุคลากร ของกรม ผอ.สำนัก/กอง ถ่ายลงสู่ระดับ บุคคล ผ่าน ระบบ PMS KPI เป้าหมาย KPI เป้าหมาย KPI เป้าหมาย

5 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับการ Certified FL 2554 ประเมินสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ได้รับการรับรอง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555ประเมินส่วนราชการ 64 แห่ง ได้รับการรับรอง 54 แห่ง แบ่งเป็น 36 กรม 12 จังหวัด 6 สถาบันอุดมศึกษา

6 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

7 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ทุกส่วนราชการ เสนอรวม 272 กระบวนงาน ผ่านการพิจารณารอบแรก 58 กระบวนงาน เป็นของกรมปศุสัตว์ 4 กระบวนงาน

8 กระบวนงานบริการที่เสนอขอรับรางวัลบริการ ภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ. ศ. 2555 และได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ ชื่อกระบวนงาน ( หน่วยงาน ) ประเภทรางวัล 1. ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ( สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ) ภาพรวม มาตรฐาน 2. การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้ง ในชุมชนพื้นที่ อบต. กุดน้อย อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ( สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ) บูรณาการ 3. การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของ เกษตรกร และการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมโคนมแห่งเอชีย เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ( กองปศุสัตว์ ต่างประเทศ และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ) บูรณาการ 4. การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ( สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ) นวัตกรรม

9 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 1) ประเภทรายกระบวนงาน 2) ประเภทภาพรวมกระบวนงาน 3) ประเภทกระบวนงานที่มีความ เชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 4) ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 1) รางวัลการบริการภาครัฐยอดเยี่ยม 2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 3)รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 4)รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 5) รางวัลการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน  รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

10 สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมการปรับปรุง กระบวนงานและสร้างนวัตกรรมการ บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการที่ดี ขึ้น ส่งเสริมการกระจายความรู้ และการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึง การ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลความสำเร็จของการปรับปรุง บริการไปยังกระบวนงานอื่นๆ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชน ปี 2556

11 ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญในการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน งบประมาณในการดำเนินการ ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ การถ่ายทอดความรู้ / และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน

12 12 สวัสดีครับ.............. เมื่อออกเดินทางแล้ว.ต้องไปให้ถึง.......?


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 โทร.02-653-4444 ต่อ 1511-13 โทรสาร.02-653-4939

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google