งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของกรม ประมง ในการเป็น ประชาคมอาเซียน. LOGO บทบาทกรมประมง ประชาคมการเมืองและ ความมั่นคง (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของกรม ประมง ในการเป็น ประชาคมอาเซียน. LOGO บทบาทกรมประมง ประชาคมการเมืองและ ความมั่นคง (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของกรม ประมง ในการเป็น ประชาคมอาเซียน

2 LOGO บทบาทกรมประมง ประชาคมการเมืองและ ความมั่นคง (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านความร่วมมือด้านประมง พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรไทย พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมฯและเกษตรกร

3 LOGO ความร่วมมือเพื่อสร้าง ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความ ร่วมมือ การ ศึกษาวิ จัย ทะเล & แม่น้ำ โขง ความ ร่วมมือ การ ศึกษาวิ จัย ทะเล & แม่น้ำ โขง การ ควบคุ มการ ประมง ในและ นอก น่านน้ำ การ ควบคุ มการ ประมง ในและ นอก น่านน้ำ ความ ร่วมมือ IUU ความ ร่วมมือ IUU ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ ลูกเรือประมง

4 LOGO พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ของเกษตรกรไทย ศึกษาวิจัย ศักยภาพ การผลิต สัตว์น้ำ ชายฝั่ง และ สัตว์น้ำ จืด การตลาด ภายในประเทศ – Supply, Demand, Just in Time, ราคา เทคนิคการเลี้ยงที่ เหมาะสม – คุณภาพ พันธุ์ ขนาด ปริมาณเนื้อ รสชาติ ความปลอดภัย การลดต้นทุนการ ผลิต – อาหาร การใช้ปัจจัยการผลิต

5 LOGO ศักยภาพการแข่งขันของ เกษตรกรไทย ระบบควบคุมมาตรฐานฟาร์ม ระบบควบคุมตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประมง ด่านกักกันสัตว์น้ำ ประสิทธิภ าพ ประสิทธิภ าพ เป้าหมาย เป้าหมาย วิธีดำเนิน การ วิธีดำเนิน การ ทบท วน เสริมส ร้าง ศักยภ าพ

6 LOGO บุคลากร อังกฤษ ภาษาเพื่อน บ้าน ภาษาประเทศ พันธมิตรอื่นๆ กฎระเบียบ อาเซียน ข้อมูลด้านประมง ของไทย ศักยภาพประเทศ เพื่อนบ้าน เทคนิคการ เจรจา การจัดทำท่าที การหา พันธมิตร วิชาการ การเจรจาต่อรอง ภา ษา

7 LOGO เกษตรกร การตลาด ระเบียบ มาตรฐาน ความ ปลอดภัย / มาตรฐาน คุณภาพ เทคนิคการเลี้ยง การ ผลิตใหม่ๆ มาตรการ เกื้อหนุน

8 LOGO ประเด็นที่ควรผลักดันใน กรอบเจรจาอาเซียน ความมั่นคงอาหาร ผลักดันการ ใช้มาตรฐาน GAP, HACCP ผลักดันการ ใช้มาตรฐาน GAP, HACCP คณะกรรมการอาเซียน กรมฯ และ ผู้แทนกรมฯ ความร่วมมือ มาตรฐาน ความร่วมมือ ทางวิชาการ ความร่วมมือ ทางวิชาการ PPP – Public Private PartnershipPPP – Public Private Partnership Model เศรษฐกิจ พอเพียง ด้านประมง

9 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของกรม ประมง ในการเป็น ประชาคมอาเซียน. LOGO บทบาทกรมประมง ประชาคมการเมืองและ ความมั่นคง (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google