งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Protein and Amino Acid Metabo lism อวยพร อภิรักษ์ อร่ามวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Protein and Amino Acid Metabo lism อวยพร อภิรักษ์ อร่ามวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Protein and Amino Acid Metabo lism อวยพร อภิรักษ์ อร่ามวง

2 Outline Protein and Amino Acid Metabolism 1. บทนำ : - ทบทวนโครงสร้างทางเคมีของโปรตีน และกรดอะมิโน 2.Overview of Protein and Amino Acid Metabolism -Essential and Non-essential Amino Acids -Amino Acid Pool -Protein Turnover -Nitrogen Balance

3 3. การย่อยอาหารโปรตีนและการดูด ซึม 4. การขนส่งกรดอะมิโน 5. การสลายของกรดอะมิโน : - การสลายกรดอะมิโน : การกำจัด หมู่อะมิโน, urea cycle - การสลายกรดอะมิโน : การสลาย โครงคาร์บอน 6. การสังเคราะห์กรดอะมิโน เฉพาะ non-essential amino acids

4 7. การสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลพิเศษ จากกรดอะมิโน : -Tyrosine-Glycine, Arginine, SAM -Tryptophan-Polyamines -Glutamate-NO -Histidine-Heme and Bile pigments 8. Disorders related in amino acid metabolism

5 บทนำ โครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโน http://www.yangene.com/c ontent22_11.htm

6 บทนำ โครงสร้างทางเคมีของโปรตีน http://www.yangene.com/con tent22_10.htm

7 I Overview of Protein and Amino Acid Metabolism Dietary proteins Digesti on Amino acids in blood Cell Membrane Amino Acids Protei ns Carb on Nitrog en N- Compoun ds CO 2 +H 2 O Urea+N- waste Urine

8 Overview of Nitrogen Metabolism Marks DB, et.al. p.571, 1996

9

10 Essential and Non- essential Amino Acids

11 คุณภาพของโปรตีน อยู่ที่ชนิดของกรดอะมิโนที่เป็น องค์ประกอบ กรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมดจะพบอยู่ในโปรตีนจาก เนื้อสัตว์ ( เช่น นม เนื้อสัตว์ และไข่ ) ซึ่งจัดว่าเป็น โปรตีนที่มีคุณภาพ ขณะที่โปรตีนที่ได้จากพืชมัก ขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นตัวใดตัวหนึ่ง เช่น gliadin เป็นโปรตีนจากข้าวสาลี จะมีไลซีนต่ำ zein เป็นโปรตีนจากข้าวโพด จะมีไลซีนและทริป โตเฟนต่ำ โปรตีนจากพืชจำพวกถั่ว จะมีเมทไธโอนีนต่ำ ส่วนในโปรตีนเจลาติน (gelatin) ซึ่งได้มาจากคอลลา เจนนั้นจะขาดทริปโตเฟน ดังนั้นในผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจึงจำเป็นต้อง รับประทานโปรตีนที่ได้จากพืชหลายชนิด เมล็ด ธัญพืช ผสมกันเพื่อให้ได้กรดอะมิโนที่จำเป็นอย่าง ครบถ้วน

12 Amino Acid Pool กรดอะมิโนที่สามารถถูกนำไปใช้ใน กระบวนการ metabolism ได้ทันทีจัดว่าอยู่ใน กรดอะมิโนมีหน้าที่เป็น - สารตั้งต้นในการ สังเคราะห์โปรตีน - แหล่งไนโตรเจน ( หมู่อะมิโน ) - ให้พลังงาน ( โครงคาร์บอน ) metabolism ของกรดอะมิโนจึงเป็นปฏิกิริยาที่ ซับซ้อนต่อเนื่องโดยกรดอะมิโนจะถูกนำไปสร้างเป็น โปรตีน และขณะเดียวกันโปรตีนก็ถูกสลายให้เป็น พลังงานตลอดเวลา เกิด amino acid pool การหมุนเวียนของโปรตีน (protein turnover)

13 Protein turnover Degradation : denatured proteins abnormal proteins By : Lysosome Ubiquitin /proteasome :ATP Short half-life : PEST sequence

14 การสลายของโปรตีนภายใน ร่างกาย (Proteolysis of endogenous protein) ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสลายตัวของ โปรตีน 1. โปรตีนที่ denature 2. มีการกระตุ้นการทำงานของ lysosome 3. Glucocorticoids หลั่งเพิ่มขึ้น เพิ่มการ สลายตัวของกล้ามเนื้อ 4. Excess thyroid hormones เพิ่ม protein turnover 5. insulin มีผลลดการสลาย เพิ่มการ สร้างโปรตีน

15 ความคงตัวของโปรตีนภายใน เซลล์ - ค่าครึ่งชีวิต - ส่วนมากมีค่า 30 นาที -150 ชั่วโมง - ค่าครึ่งชีวิตสั้น มักมี PEST sequence (Pro, P; Glu, E; Ser, S; Thr, T) - โปรตีนภายในเซลล์เมื่อถูกสลาย แล้วจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่

16 Nitrogen Balance Positive Negative Kwashiokor Marasmus

17 Major Pathways of Amino Acid Uses Body protein Amino acid pool Biosynthesis of special molecules Urea+CO 2 +H 2 O Absorp tion Proteo lysis Protein synthesis Porph yrins Hormone s and neurotran smitter Creat ine Polya mines Carnosi ne and anserin e Carnit hine Nucleo tides

18 Digestion of Protein and Amino Acid Absorption Marks DB, et.al. p.574, 1996

19 กลไกในการดูดซึมกรดอะมิโน Co-Transport Facilitated diffusion Active Transport ( อย่างน้อย 5 ระบบในไตและ ลำไส้ ) Marks DB, et.al. p.576, 1996

20 กลไกในการดูดซึมกรดอะมิโน Active Transport Cystinuria พบบ่อย --> ดูดกลับ Cystine, Ornithine, Arginine, Lysine ไม่ได้ Davidsons V., p.374, 1999

21  -Glutamyl cycle GSH synthetase Mark DB, et.al. p.576, 1996

22 Glutathione มีความสำคัญ ให้หมู่ thiol เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ DNA, RNA, Eicosanoids reducing agent:


ดาวน์โหลด ppt Protein and Amino Acid Metabo lism อวยพร อภิรักษ์ อร่ามวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google