งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

II. การสลายกรดอะมิโน ร่างกายจะใช้กรดอะมิโนเป็นแหล่งให้ พลังงาน เมื่อ - มีการรับประทานอาหารโปรตีนมากเกิน กว่าจะใช้สังเคราะห์โปรตีนหรือชีว โมเลกุลอื่น -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "II. การสลายกรดอะมิโน ร่างกายจะใช้กรดอะมิโนเป็นแหล่งให้ พลังงาน เมื่อ - มีการรับประทานอาหารโปรตีนมากเกิน กว่าจะใช้สังเคราะห์โปรตีนหรือชีว โมเลกุลอื่น -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 II. การสลายกรดอะมิโน ร่างกายจะใช้กรดอะมิโนเป็นแหล่งให้ พลังงาน เมื่อ - มีการรับประทานอาหารโปรตีนมากเกิน กว่าจะใช้สังเคราะห์โปรตีนหรือชีว โมเลกุลอื่น - เมื่อร่างกายขาดอาหารหรือในผู้ป่วย เบาหวาน 1. Disposal of Nitrogen 2. Degradation of C- skeleton

3 ปฏิกิริยาของไนโตรเจนใน กรดอะมิโน Deamin ation 1. Transamination 2. Oxidative deamination (Dehydrogenation of Glu) 3. Non-oxidative deamination Urea cycle

4 Nitrogenous waste

5 การกำจัดอะตอมไนโตรเจน ในกรดอะมิโน

6 ปฏิกิริยาของ C-skeleton ใน กรดอะมิโน

7 การกำจัดหมู่อะมิโน (Deamination) 1. Transamination เป็นปฏิกิริยาหลักของกรดอะมิโนในการ กำจัดหมู่อะมิโน • ยกเว้น Lys, Pro, Thr • ส่วน His, Ser, Phe, Met เกิด transamination น้อย Amino acid 1 Amino acid 2 Alpha-keto acid 2 Alpha-keto acid 1

8  -keto acids COO - | C=O | R COO - | C=O | CH 3 COO - | C=O | CH 2 | COO - Pyruvate OXALOACE TATE  -amino acids CO O - | C- NH 2 | R CO O - | C- NH 2 | CH 3 Alanin e COO - | C- NH 2 | CH 2 | COO - Aspartic Acid

9 Transamination

10 Amino Transferases หรือ Transaminases to  -ketoglutarate ---- -->Glu Glutamate Aminotransferase Liver, heart disease Aspartate Aminotransferase (AST) Alanine Aminotransferase (ALT) Tyrosine Aminotransferase Branched Chain AA Aminotransferase (Leu, Ile, Val) Serine-Pyruvate Aminotransferase

11 Amino Transferases หรือ Transaminases pyrido xal -P pyridoxam ine-P

12 Amino Transferases หรือ Transaminases PLP Bhagavan NV, p.337, 2002

13 ตัวอย่างยาที่ออกฤทธิ์โดยการจับ กับ PLP Eflornithine, DFMO

14 2. Oxidative deamination : 2.1 Glutamate dehydrogenation Glu dehydrogenase ต้องการ NAD หรือ NADP coenzyme, mitochondria ของ liver, muscle, heart, kidney การกำจัดหมู่อะมิโน (Deamination)

15 ในสมอง การกำจัด NH 4 + จะเป็นการสร้าง Gln ด้วย Gln synthetase และขนส่งออก นอกสมอง ซึ่ง Gln--> Glu (glutaminase) Murray RK, et.al. p.303, 1996

16 2. Oxidative deamination : 2.2 D-amino acid oxidase D- amino acid oxidase (liver, kidney) ต้องการ FAD coenzyme, activity สูง L- amino acid oxidase (liver, kidney) ต้องการ FMN coenzyme, activity ต่ำ การกำจัดหมู่อะมิโน (Deamination) Bhagavan NV, p.336, 2002

17 3. Non-Oxidative deamination : amino acid dehydratase (PLP) กำจัด หมู่อะมิโนในกรดอะมิโนที่มีหมู่ -OH เช่น Ser, Thr ได้ เป็น pyruvate และ alpha-ketobutyrate ตามลำดับ 4. Bacterial urease http://arethusa.unh.edu/bchm752/pptht ml/mar7/Mar7/sld026.htm การกำจัดหมู่อะมิโน (Deamination)

18 สรุปแหล่งของ NH 4 + Liver Marks DB,et.al, p.585, 1996

19 Ammonia intoxication อาการ • ซึม (lethargy) สั่น (tremors) พูดรัว ตาพร่า อาเจียนเมื่อรับประทานอาหาร โปรตีน โคม่า และอาจถึงแก่ความตาย • มักพบในผู้ป่วย • ที่มีพยาธิสภาพที่ตับ เช่น ตับแข็ง ตับ อักเสบ • พิษจากคาร์บอนเตตราคลอไรด์ หรือ • เป็นบิดชนิดมีตัว (amebiasis) • หรือพบในผู้ที่มีความผิดปกติของ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการขับออกของ ยูเรียซึ่งเป็นรูปที่เปลี่ยนแปลงของ แอมโมเนีย

20 กลไก • เมื่อมีแอมโมเนียสูง การทำงานของ glutamine synthetase และ Glu dehydrogenase จะทำให้เกิดการสร้างก ลูตามีนและกลูตาเมตเพิ่มขึ้นเพื่อลด ปริมาณแอมโมเนีย แต่ขณะเดียวกันจะลด การสร้างตัวกลางของวัฏจักรเครบส์ ทำให้ สมองขาดพลังงาน • กลูตาเมตและแอสปาร์เตตเป็นสารสื่อ ประสาท จึงส่งผลต่อการทำงานของสมอง ได้ Ammonia intoxication

21 Urea Cycle 1 CPS I 2 Orn transcarbomoyla se 3 argininosuccinate synthase 4 argininosucc inase 5 argina se

22 Urea Cycle Citrullline, ornithine ขนส่งออกและ เข้า mitochondria โดยอาศัย mitochondral inner membrane transport systems

23 การควบคุม urea cycle •N-acetylglutamate (N-AcGlu) : activator of CPSI Glu N- AcGlu Acetyl CoA CoA Synthe tase Arg CP S I

24 1. Hyperammonemia Type I (CPS I) 2. Hyperammonemia Type II (Orn transcarbomoylase) [X-linked gene]--->female check with allopurinol 3. Citrulilinemia (argininosuccinate synthase) 4. Argininosuccinic aciduria (argininosuccinase) 5. Hyperargininemia (arginase) ~ lysine cystinuria Disorders related to urea cycle

25 Orn transcarbomoylase defect-Allopurinol Marks DB,et.al, p.587, 1996


ดาวน์โหลด ppt II. การสลายกรดอะมิโน ร่างกายจะใช้กรดอะมิโนเป็นแหล่งให้ พลังงาน เมื่อ - มีการรับประทานอาหารโปรตีนมากเกิน กว่าจะใช้สังเคราะห์โปรตีนหรือชีว โมเลกุลอื่น -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google