งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาสมดุล ร่างกาย Homeostasis อ. อนิรุธ พรหมเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาสมดุล ร่างกาย Homeostasis อ. อนิรุธ พรหมเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาสมดุล ร่างกาย Homeostasis อ. อนิรุธ พรหมเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา dna085@yahoo.com

2 1. การรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย (Regulation of body fluid) - สมดุลเกลือและน้ำ - สมดุลกรด ด่างในเลือดและของเหลวนอก เซลล์ - สมดุลของสารละลายในเลือดและของเหลวใน ร่างกาย 2. การรักษาอุณหภูมิของร่างกาย (Thermoregulation) การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis)

3 การรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายของสัตว์ น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis) น้ำเค็มน้ำจืด H2OH2O Hypertonic น้ำเข้มข้นมากกว่าของเหลวในปลา Hypotonic น้ำเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวในปลา การปรับตัวตัว ดื่มน้ำมากดื่มน้ำน้อย ปัสสาวะน้อยเข้มข้นปัสสาวะบ่อย เจือจาง

4 1.Contractile Vacuole [contract= บีบตัว ] พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม นอกจากนี้ยังใช้เยื่อหุ้มเซลล์ ในการขับสารด้วย อวัยวะในการรักษาสมดุลของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด

5 2. Cell membrane พบในสิ่งมีชีวิตหลาย เซลล์เช่น ฟองน้ำและกลุ่มไฮดรา เป็นต้น อวัยวะในการรักษาสมดุลของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด O2 CO2 NH3 Food O2 CO2 NH3 Food

6 3. Flame cell พบในสิ่งมีชีวิตเช่น พลานาเรีย อวัยวะในการรักษาสมดุลของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด พลานาเรีย Flame cell ท่อขับถ่าย

7 4. Nephridium พบในสิ่งมีชีวิตเช่น ไส้เดือน ดิน เนื่องจากมีโครงสร้างร่างกายที่ซับซ้อน มากยิ่งขึ้น หลักการทำงานคล้ายไต อวัยวะในการรักษาสมดุลของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด NephriostomeNephriopore

8 4. Malpighian tubule พบในสิ่งมีชีวิตเช่น แมลง อวัยวะในการรักษาสมดุลของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด ท่อมัลพิเกียล ทวารหนัก

9 5. Kidney พบในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่มี โครงสร้างค่อนข้างซับซ้อน เช่น หอย หมึก สัตว์มีกระดูกสันหลัง ไตเกิดจากการ รวมตัวของ Nephridium อวัยวะในการรักษาสมดุลของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด Renal cortex Renal medulla ท่อ ไต Renal pelvis

10 Kidney หรือ ไต เป็นอวัยวะขับถ่ายที่สำคัญ ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั่วไป ไต เป็นอวัยวะคู่รูปร่างเหมือนเมล็ดถั่ว เป็น อวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงถึง 20% ของการบีบ ตัวของหัวใจหนึ่งครั้ง ไต มีหน่วยย่อยสุดคือ Nephron หรือ หน่วยไต และมีเนื้อเยื่อ 2 ชั้นคือ Renal cortex ( ชั้นนอก ) Renal medulla ( ชั้นใน ) อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์ Renal cortex Renal medulla

11 การทำงานของไต อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์ ขณะผ่านไตมีการกรอง น้ำปัสสาวะ

12 การทำงานของไต อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์ Cortex Medulla Nephron

13 การทำงานของไต อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์ Bowman’s capsule Collector duct Loop of Henle PCT DCT น้ำปัสสาวะ

14 การทำให้น้ำปัสสาวะเข้มข้น โดยการดูดกลับ NaCl และ น้ำ อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์ 300 mmOsm/L กรอง HCO - 3 NaCl H2O K + สารอาหาร ดูดกลับ Active trans. Passive trans. H + NH 3 400 mmOsm/L 600 mmOsm/L 900 mmOsm/L 1200 mmOsm/L H2OH2OH2OH2O H2OH2OH2OH2O H2OH2OH2OH2O 100 300 400 600 1200 200 400 700 1200 NaCl H 2 O H2OH2OUrea

15 การกรองสารชนิดต่างๆ ในหน่วยไต อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์

16 การควบคุมการทำงานของไต อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์ ADH กระหาย เลือดความเข้มข้นเพิ่ม ดื่มน้ำลดความเข้มข้นเลือด ตัวรับความเข้มข้นเลือด เพิ่มการดูดน้ำกลับ

17 การขับถ่ายของสัตว์ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ ปีก / สัตว์เลื้อยคลาน แอมโมเนียยูเรียยูริก ปลา, ครึ่งบกครึ่งน้ำสุนัข, มนุษย์นก, ไก่, จิ้งจก, งู อวัยวะในการรักษาสมดุลของ มนุษย์

18 การรักษาอุณหภูมิของมนุษย์ (Thermoregulation) 1. การเปลี่ยนแปลงอัตราเมเทบอลิซึม 1. การเปลี่ยนแปลงอัตราเมเทบอลิซึม อากาศหนาว เพิ่มอัตราเมเทบอลิซึม เพิ่มฮอร์โมนบางชนิด เช่น Epinephrine, Thyroxine 2. การเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิง แวดล้อม เพิ่มอัตราการไหลเวียนมาบริเวณผิวหนัง การ ขยายตัวของเส้นเลือด การพาและการแผ่รังสี ความร้อน

19 การรักษาอุณหภูมิของมนุษย์ (Thermoregulation)

20 เมื่ออุณหภูมิสูงเมื่ออุณหภูมิต่ำ เมื่ออุณหภูมิสูงเมื่ออุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิร่างกายเพิ่ม อุณหภูมิ ร่างกายลด อุณหภูมิร่างกายเพิ่ม อุณหภูมิ ร่างกายลด รับรู้โดยไฮโพทาลามัสรับรู้โดยไฮโพทา ลามัส หลอดเลือดขยาย หลั่งเหงื่อ หลอดเลือดหด ตัว กล้ามเนื้อหด อุณหภูมิลดอุณหภูมิสูง เข้าสู่ภาวะปกติเข้าสู่ภาวะปกติ

21 การรักษาอุณหภูมิของมนุษย์ (Thermoregulation)

22 คำนวณโปรตีนและกลูโคส ดูดกลับกี่กรัม สารผ่านโกลเมอฯ 180 ลิตร ขับปัสสาวะวันละ 1.5 ลิตร พลาสมา ก / ซม 3 กรองผ่านโกลเมอ ก / ซม 3 ปัสสาวะ โปร 6-8.4.01-.02 0 กลู.07-.11.1 0


ดาวน์โหลด ppt การรักษาสมดุล ร่างกาย Homeostasis อ. อนิรุธ พรหมเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google