งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้เสริมอาหาร สัตว์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้เสริมอาหาร สัตว์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้เสริมอาหาร สัตว์

2 สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต (Performance Stimulants) สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต (Performance Stimulants) ๏ สารใช้เสริมอาหารสัตว์ (feed supplement) ๏ สารเพิ่มเติมในอาหาร (feed additive) ๏ สารใช้ฝัง (implant substant)

3 1. สารใช้เสริมอาหารสัตว์ (feed supplement) สารที่ใช้ปรับปรุงอาหาร พื้นฐาน (basal diet) ให้มี คุณภาพดีขึ้นหรือมีคุณค่าทาง โภชนะที่เหมาะสมเพียงพอต่อ ความต้องการของสัตว์

4 สารเสริมโปรตีน ยีสต์, single cell protein กรดแอมิโนสังเคราะห์ lysine methionine Protected protein (amino acid) (rumen by - pass protein) encapsulated methionine

5 Protected fat, by - pass fat calcium salts of fatty acid Ca 2+ saturated fatty acid unsaturated fatty acid Dissociate at pH 2-3 สารเสริมพลังงาน fat, oil

6 สารเสริมแร่ธาตุ แร่ธาตุสังเคราะห์ CaCO 3 Na 2 HPO 4 Fe 2 (SO) 4 ZnSO 4 CuSO 4 แร่ธาตุในรูปสารประกอบอินทรีย์ (organic mineral compound) แร่ธาตุปลีกย่อย interaction ระหว่างแร่ ธาตุ interaction กับโภชนะอื่น ๆ phytic acid - Zn

7 เตรียมแร่ธาตุในรูปสารประกอบ เชิงซ้อน โดยใช้กลุ่มของสารที่ทำ หน้าที่เป็นตัวพาหรือกักเก็บแร่ธาตุ จนไปถึงลำไส้หรือป้องกัน จนถึง เข้าไปในเซลล์สำไส้ กระแสโลหิต เนื้อเยื่อ อวัยวะเป้าหมาย  คอมเพล็กซ์ (complex)  คีเลท (chelate)  โปรทีเนท (proteinate)

8 คอมเพล็กซ์ (complex)  สารประกอบเชิงซ้อนของ คาร์โบไฮเดรตกับโลหะ (metal polysaccharide complex) เกลือโลหะที่ละลายได้กับสารละลาย ของโพลีแซคคาไรด์ Mn - polysaccharide complex* * อัตราการผสมติด Zn - polysaccharide complex

9  สารประกอบเชิงซ้อนของ กรดแอมิโนกับโลหะ (metal amino acid complex) เกลือโลหะที่ละลายได้กับ กรดแอมิโน Zn - methionine*, Zn - lysine Mn - methionine**, Fe - methionine Cu - lysine * น้ำหนักเพิ่ม / วัน, feed efficiency, ปริมาณน้ำนม ** ระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหา foot rot

10 คีเลท (chelate ) เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างอิออน โลหะจากเกลือโลหะที่ละลายได้ กับกรดแอมิโน (metal amino acid chelate ) Cu, Zn, Fe Mn, CoCa, Mg Cu, Zn, Mn chelate ovary activity การตายของตัวอ่อน

11 ตารางแสดงความจำเพาะเจาะจงของ เนื้อเยื่อเป้าหมายกับ คีเลตของกรดอะมิโนชนิด ต่าง ๆ (Vandergrift, 1993. * อ้างอิงโดย พงษ์เพียจันทร์, 2538)

12 โปรทีเนท (proteinate) เกิดจากคีเลชั่น (chelation) ของ เกลือโลหะที่ละลายได้กับกรดแอมิ โน หรือโปรตีนที่ถูกไฮโดรไลซ์ (metal proteinate) Cu, Co, Fe, Mn, Zn Cu proteinate การ ใช้ประโยชน์ได้ของ Cu Zn proteinate gain, feed efficiency

13 สารเสริม ไวตามิน ไวตามินสังเคราะห์ ไวตามินเออะซิเตต เอปาล์มมิเตต ไวตามินดี 3 Thiamin hydrochloride Niacin สังเคราะห์ Choline chloride


ดาวน์โหลด ppt สารกระตุ้นสมรรถภาพการ ผลิต สารใช้เสริมอาหาร สัตว์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google