งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมีที่เป็นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิต. CARBOHYDRAT E Carbohyd rate Monosacch aride Oligosacch aride Polysaccha ride.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมีที่เป็นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิต. CARBOHYDRAT E Carbohyd rate Monosacch aride Oligosacch aride Polysaccha ride."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมีที่เป็นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิต

2 CARBOHYDRAT E Carbohyd rate Monosacch aride Oligosacch aride Polysaccha ride

3 Monosaccharid e  หน่วยที่เล็กที่สุดที่ร่างกายสามารถดูดซึม ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  [CH 2 O] n, n = 3-7 •Glyceraldehyde Triose ; C3 •Aritose Tetose ; C4 •Ribose Pentose ; C5 •Glucose Hexose; C6 •Sedoheptulose Heptose ; C7

4 Gluco se Galact ose fructo se

5 Oligosaccharide  เป็นน้ำตาลที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุล เดี่ยว 2- 3 ตัวมารวมกัน Disaccharide •maltose, sucrose, lactose, cellobiose Trisaccharide •Raffinose ; glucose+galactose+fructose

6 maltose

7 lactose

8 sucrose

9 Polysaccharide Storage Polysaccharide •Starch : 20% amylose + 80% amylopectin •Glycogen •Insulin Structural Polysaccharide •Cellulose •Chitin •Agar

10 Polysaccharide

11 Protein Polymer of Amino Acids  Essential amino acid  Essential amino acid ร่างกายไม่ สามารถ สังเคราะห์ได้  Non-essential amino acid  Non-essential amino acid ร่างกายสามารถ สังเคราะห์ได้ Polymer of Amino Acids  Essential amino acid  Essential amino acid ร่างกายไม่ สามารถ สังเคราะห์ได้  Non-essential amino acid  Non-essential amino acid ร่างกายสามารถ สังเคราะห์ได้

12 Polypeptide

13 หน้าที่และความสำคัญ ของโปรตีน • โครงสร้างหลักของ ร่างกาย • ทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกาย เคลื่อนไหว • แหล่งพลังงาน •Enzyme •Hemoglobin •Albumin •Immunity

14  Unsaturated Fatty Acid คาร์บอนอย่างน้อย 1 ตำแหน่งจับกันแบบ double bond ทำปฏิกิริยากับ ออกซิเจน, แสง, ความร้อน ทำให้เกิดการเหม็นหืน เช่น ไขมันพืช  Saturated Fatty Acid คาร์บอนทุกตำแหน่งจับกันแบบ single bond เช่น ไขมันสัตว์, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันปาล์ม LIPID / FAT

15 Lipid / fat

16 ENZYME  สารอินทรีย์จำพวกโปรตีน ทำหน้าที่เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาเคมี  สารที่ช่วยให้ enzyme ทำงานดีขึ้น  Co-factor : Zn 2+, Mg 2+, Fe 2+, Fe 3+, Ca 2+  Co-enzyme : NAD +, FAD +  อัตราการทำงานของ enzyme  อุณหภูมิ  pH : pepsin = 1.5-2.5, lipase = 7, sucrase = 6.2  ความเข้มข้นของ enzyme  ความเข้มข้นของ substrate

17 Enzyme

18

19

20 INHIBITOR  Competition Inhibitor มีรูปร่าง เหมือน Enzyme  Non- Competition Inhibitor ระงับ การทำงานของ Enzyme

21

22

23 แบบฝึกหัด  ถ้าสาร a b c d เป็นสารตัวกลางที่ เกิดขึ้นในบางขั้นตอนของกระบวนการ หายใจ ตามลำดับ และมี enzyme เฉพาะอย่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้ enzyme C ทำงานไม่ได้ ปฏิกิริยา หลังจากนี้เป็นอย่างไร MNOPQ a b c d

24 แบบฝึกหัด  ใส่สารชนิดที่ 1 ลงในเซลล์ที่เลี้ยงไว้ ในหลอดทดลอง ผลปรากฎว่า กระบวนการหายใจของเซลล์ หยุดชะงักลง หลังจากนั้นทดสอบเพื่อ หาปริมาณของสารพบว่า สาร a และ b มีปริมาณปกติ ไม่พบสาร c สาร d มี ปริมาณสูงมากกว่าปกติ จงเขียนลำดับ ขั้นปฏิกิริยากระบวนการหายใจของ เซลล์


ดาวน์โหลด ppt เคมีที่เป็นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิต. CARBOHYDRAT E Carbohyd rate Monosacch aride Oligosacch aride Polysaccha ride.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google