งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหายใจระดับเซลล์ Cellular Respiration 18,25 ก.ย. 56 พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหายใจระดับเซลล์ Cellular Respiration 18,25 ก.ย. 56 พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหายใจระดับเซลล์ Cellular Respiration 18,25 ก.ย. 56 พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2 การหายใจ Respiration = การหายใจ Breathing = การหายใจ 2

3 การหายใจระดับเซลล์ Breaking down food to get energy. The process by which cells obtain chemical energy by the consumption of oxygen and the release of carbon dioxide. กระบวนการสร้างพลังงานจากสารอาหารใน สิ่งมีชีวิต 3

4 Autotrophs Heterotrophs 4

5 Catabolic Pathway 5

6 Aerobic respiration ต้องการ oxygen เพื่อสร้าง ATP ATP = Adenosine triphosphate 6

7 Aerobic respiration เป็น redox process ที่ electron จาก glucose จะถูกส่งไปยัง oxygen Glycolysis Tracarboxylic acid cycle (Krebs Cycle) Electron transport chain Oxidative phosphorylation 7

8 8

9 Glycolysis โมเลกุลของ glucose จะแยกออกเป็น pyruvate 2 โมเลกุล มีการสร้าง ATP สุทธิขึ้น 2 โมเลกุล 4 electron กับ 2 proton (2 H + ) เอาไปใช้ สร้าง 2 NADH 9

10 10

11 11

12 12

13 NADH Nicotinamide adenine dinucleotide เป็น coenzyme ทำหน้าที่ขนย้ายอิเล็กตรอน 13

14 ปฏิกิริยาสุทธิของ glycolysis 14

15 จาก glycolysis สู่ Krebs cycle 15

16 การสร้าง Acetyl CoA แต่ละโมเลกุลของ pyruvate จะสูญเสีย CO 2 1 โมเลกุล Acetyl group ที่เหลือจะรวมกับ Coenzyme A เกิดเป็น acetyl CoA ในแต่ละโมเลกุลของ pyruvate ที่ถูกเปลี่ยนไป เป็น acetyl CoA จะสร้าง NADH ขึ้น 1 โมเลกุล 16

17 Acetyl CoA เข้า Krebs cycle 17

18 Acetyl CoA แต่ละโมเลกุลจะเข้าสู่ Citric acid cycle โดยเข้าไปรวมกับสารประกอบที่มี C 4 อะตอม คือ oxaloacetate กลายเป็น citrate ซึ่งมี 6 C Citrate เป็นสารที่มีหมู่ carboxyl 3 หมู่ เรียกว่า tricarboxylic acid (TCA) 18

19 19

20

21 21

22 Citric acid cycle หมุน 2 รอบ acetyl CoA 2 โมเลกุลที่เกิดจากการสลายของ glucose 1 โมเลกุล ก็จะสลายไปหมด มีการปลดปล่อย CO 2 ออกมา 2 โมเลกุล และ ส่ง electron ให้กับ 3 NAD + และ 1 FAD มีการสร้าง ATP ขึ้นโดยตรงเพียง 1 โมเลกุล โดย sucstrate-level phosphorylation 22

23 Flavin adenine dinucleotide (FAD) 23

24 Electron transport chain 24

25 25

26 Electron จะถูกส่งจาก electron acceptor ตัว หนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งตามลำดับใน electron transport system ผู้รับ electron ตัวสุดท้ายของระบบนี้คือ O 2 ซึ่ง จะรวมกับ proton กลายเป็นน้ำ 26

27 Chemiosmosis ตามทฤษฎี chemiosmosis พลังงานที่ถูก ปลดปล่อยจาก electron transport system นั้น จะถูกนำมาสร้าง proton gradient ระหว่าง inner mitochondrial membrane การไหลเวียนกลับของ proton ผ่าน membrane จาก intermembrane space ไปสู่ matrix ใน mitochondria ผ่าน ATP synthase จะปลดปล่อยพลังงานที่สามารถนำไปสร้าง ATP 27

28 28

29 สารอาหารอื่นที่ไม่ใช่ glucose สารอาหารอื่น เช่น โปรตีนหรือไขมัน จะถูก เปลี่ยนไปเป็นสารที่เหมาะสม และส่งเข้าสู่ glycolysis หรือ citric acid cycle Amino acids จะถูกกำจัด –NH 2 หรือย้ายไปยัง โมเลกุลอื่น และ carbon skeleton จะถูก เปลี่ยนไปเป็น metabolic intermediate เช่น pyruvate 29

30 องค์ประกอบของ lipids ทั้ง glycerol และ fatty acid จะถูก oxidize โดย fatty acid ถูกเปลี่ยนไปเป็น acetyl CoA ด้วยกระบวนการ β –oxidation ส่วน glycerol นั้นจะรวมกับ PO 4 เปลี่ยนไปเป็น PGAL หรือสารอื่นและเข้าสู่ glycolysis ต่อไป 30

31 31

32 Anaerobic respiration ไม่ใช้ O 2 ตัวรับ electron ตัวสุดท้าย คือ nitrate หรือ sulfate 32

33 Fermentation เป็น anaerobic process โดยตัวรับ electron ตัวสุดท้ายจาก NADH เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่เปลี่ยนมาจากสารอาหารเดิม 33

34 34

35 35

36 สรุป 36

37 Photosynthesis 6 CO 2 + 6 H 2 O >> C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Respiration C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 >> 6 CO 2 + 6 H 2 O 37

38


ดาวน์โหลด ppt การหายใจระดับเซลล์ Cellular Respiration 18,25 ก.ย. 56 พุทธพร ส่องศรี สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google