งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan) รหัสวิชา 765 203 รายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนัส สินี บุญทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan) รหัสวิชา 765 203 รายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนัส สินี บุญทำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan) รหัสวิชา 765 203 รายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนัส สินี บุญทำดี

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย และความสำคัญของ มัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประยุกต์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การ ปกครอง และกฎหมายไทย ในงาน มัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการจัดนำเที่ยว การเขียนรายการนำ เที่ยว การวางแผนรูปแบบการนำเที่ยวและ การจัดการนันทนาการ คุณสมบัติ ภาระหน้าที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ ของมัคคุเทศก์ ศึกษาความหมาย และความสำคัญของ มัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประยุกต์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การ ปกครอง และกฎหมายไทย ในงาน มัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการจัดนำเที่ยว การเขียนรายการนำ เที่ยว การวางแผนรูปแบบการนำเที่ยวและ การจัดการนันทนาการ คุณสมบัติ ภาระหน้าที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ ของมัคคุเทศก์ มีการศึกษานอกสถานที่ มีการศึกษานอกสถานที่

3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม อธิบายความหมายและความสำคัญของ มัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ อธิบายความหมายและความสำคัญของ มัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ อธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ อธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ อธิบายหลักการจัดนำเที่ยว การเขียน รายการนำเที่ยว การวางแผนรูปแบบการ นำเที่ยวได้ อธิบายหลักการจัดนำเที่ยว การเขียน รายการนำเที่ยว การวางแผนรูปแบบการ นำเที่ยวได้ อธิบายการวางแผนรูปแบบรายการนำ เที่ยวและหลักการจัดนันทนาการสำหรับ นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ อธิบายการวางแผนรูปแบบรายการนำ เที่ยวและหลักการจัดนันทนาการสำหรับ นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้

4 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( ต่อ ) อธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติ ต่าง ๆ ได้ อธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติ ต่าง ๆ ได้ อธิบายบทบาทและหน้าที่ความ รับผิดชอบของมัคคุเทศก์ได้ อธิบายบทบาทและหน้าที่ความ รับผิดชอบของมัคคุเทศก์ได้ อธิบายคุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของมัคคุเทศก์ได้ อธิบายคุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของมัคคุเทศก์ได้ สามารถปฏิบัติทุกขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ได้ สามารถปฏิบัติทุกขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ได้ อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการ จัดนำเที่ยวได้ อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการ จัดนำเที่ยวได้

5 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน สัปดาห์ที่ 1 แนวความคิดเบื้องต้น เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ / มอบหมาย งานกลุ่ม อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 1 แนวความคิดเบื้องต้น เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ / มอบหมาย งานกลุ่ม อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 2 คุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของ สัปดาห์ที่ 2 คุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของ มัคคุเทศก์ อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 3 คุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของ สัปดาห์ที่ 3 คุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของ มัคคุเทศก์ ( ต่อ ) / บทบาท หน้าที่ ความสามารถในการ เป็นผู้นำเที่ยว อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 4 วิธีการปฏิบัติงานของ มัคคุเทศก์อ. ดร. พิทักษ์ สัปดาห์ที่ 4 วิธีการปฏิบัติงานของ มัคคุเทศก์ อ. ดร. พิทักษ์

6 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน ( ต่อ ) สัปดาห์ที่ 5 หน้าที่ของผู้นำทัวร์ / ฝึกการ พูดหน้าชั้นเรียนอ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 5 หน้าที่ของผู้นำทัวร์ / ฝึกการ พูดหน้าชั้นเรียน อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 6 บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 6 บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 7 สอบย่อย 10% สัปดาห์ที่ 7 สอบย่อย 10% การวางแผน การเขียนรายการนำ เที่ยว และการแก้ไขปัญหาในการ นำเที่ยว / เขียนรายการนำเที่ยว อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 8 นำเสนองานกลุ่ม 20 % สัปดาห์ที่ 8 นำเสนองานกลุ่ม 20 %

7 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน ( ต่อ ) สัปดาห์ที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับมัคคุเทศก์ อ. พรนรินทร์ สัปดาห์ที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับมัคคุเทศก์ อ. พรนรินทร์ สัปดาห์ที่ 10 สอบย่อย 10% สัปดาห์ที่ 10 สอบย่อย 10% ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มัคคุเทศก์ ( ต่อ ) อ. พรนรินทร์ สัปดาห์ที่ 11 มัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยว อ. พิเศษ / อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 11 มัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยว อ. พิเศษ / อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 12 ความรู้เรื่องไทยสำหรับ มัคคุเทศก์ สัปดาห์ที่ 12 ความรู้เรื่องไทยสำหรับ มัคคุเทศก์ ทัศนศึกษานอกสถานที่ รายงาน อ. พิเศษ / อ. มนัสสินี

8 สัปดาห์ที่ 13 ความรู้เรื่องไทยสำหรับ มัคคุเทศก์ ( ต่อ ) ทัศนศึกษา สัปดาห์ที่ 13 ความรู้เรื่องไทยสำหรับ มัคคุเทศก์ ( ต่อ ) ทัศนศึกษา นอกสถานที่ รายงาน อ. พิเศษ / อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 14 หน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 14 หน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ อ. มนัสสินี สัปดาห์ที่ 15 จัดนำเที่ยวในสถานที่ ท่องเที่ยวที่กำหนดให้ สัปดาห์ที่ 15 จัดนำเที่ยวในสถานที่ ท่องเที่ยวที่กำหนดให้ และ 16 ( สอบความถนัดทางวิชา มัคคุเทศก์ ) โดยแสดงบทบาท สมมติ 20 % สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 30 % สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 30 %

9 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี ประสบการณ์การเรียนรู้ 1. บรรยายทั้งหมด 51 ชั่วโมง 2. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 84 ชั่วโมง 3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 72 ชั่วโมง ( โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม )

10 วิธีการวัดและประเมินผล การวัดผล สอบปลายภาคร้อยละ 30 สอบปลายภาคร้อยละ 30 สอบย่อย (2 ครั้ง ) ร้อยละ 20 สอบย่อย (2 ครั้ง ) ร้อยละ 20 งานเดี่ยว ( วางแผนและเขียนรายการนำ เที่ยว ) ร้อยละ 5 งานเดี่ยว ( วางแผนและเขียนรายการนำ เที่ยว ) ร้อยละ 5 งานเดี่ยว ( สอบความถนัดทางวิชา มัคคุเทศก์ ) ร้อยละ 20 งานเดี่ยว ( สอบความถนัดทางวิชา มัคคุเทศก์ ) ร้อยละ 20 งานกลุ่ม ( รายงานและนำเสนอผลงาน ) ร้อยละ 20 งานกลุ่ม ( รายงานและนำเสนอผลงาน ) ร้อยละ 20 ความสนใจในการเรียน ร้อยละ 5 ความสนใจในการเรียน ร้อยละ 5

11 การประเมินผล การประเมินผล พิจารณาจากระดับ คะแนนอิงกลุ่มเรียนและจัดลำดับคะแนน โดยคะแนน ที่ต่ำกว่า 50 % ปรับเป็นตก โดยหาอันตรภาคชั้น การประเมินผล พิจารณาจากระดับ คะแนนอิงกลุ่มเรียนและจัดลำดับคะแนน โดยคะแนน ที่ต่ำกว่า 50 % ปรับเป็นตก โดยหาอันตรภาคชั้น

12 หนังสืออ้างอิง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2545). คู่มือมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : บ้าน ไมตรีพับลิชชิ่ง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2545). คู่มือมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : บ้าน ไมตรีพับลิชชิ่ง. กุลวรา สุวรรณพิมพ์, ดร. (2542). หลักการ มัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 4, ภูเก็ต : สถาบัน ราชภัฏภูเก็ต. กุลวรา สุวรรณพิมพ์, ดร. (2542). หลักการ มัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 4, ภูเก็ต : สถาบัน ราชภัฏภูเก็ต. ฉันทัช วรรณถนอม. (2546). หลักการ มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา. ฉันทัช วรรณถนอม. (2546). หลักการ มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา. บุบผา คุมมานนท์. (2528). หลักการ มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : บุบผา คุมมานนท์. (2528). หลักการ มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา.

13 หนังสืออ้างอิง ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ วิลาวงศ์ พงศะ บุตร. (2542) คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ วิลาวงศ์ พงศะ บุตร. (2542) คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สุภาพร มากแจ้ง.(2539). หลัก มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. สุภาพร มากแจ้ง.(2539). หลัก มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2541). คู่มือ มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2541). คู่มือ มัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. Mancini, M” (2001). Conducting Tours. 3rd Ed., Albany, NY: Delmar Mancini, M” (2001). Conducting Tours. 3rd Ed., Albany, NY: Delmar


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan) รหัสวิชา 765 203 รายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนัส สินี บุญทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google