งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ เรียนการสอน การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น 14 Wisdom For Change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ เรียนการสอน การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น 14 Wisdom For Change."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ เรียนการสอน การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น 14 Wisdom For Change

2 หัวข้อนำเสนอ  คณาจารย์  “Two Lecture, One Workshop”  ภาคบรรยาย  ภาคปฏิบัติ  กระบวนการเรียนการ สอน  Input  Process  Output  Outcome

3 คณาจารย์  ภาคการบรรยาย  โดยมอบหมายให้อาจารย์สองท่านแบ่งแยก เนื้อหาการบรรยายอย่างชัดเจนและนำเสนอ เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของรายวิชาที่ กำหนดไว้ตาม Course Outline  ภาคปฏิบัติ  เพื่อการนำเสนอโดยการบูรณการเชื่อมโยง วิชาดังกล่าวจากภาคทฤษฎีสู่การปรับใช้ที่ ต้องมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้อำนวยการ (Facilitator) ซึ่งในส่วนนี้ อาจมีการเรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงหรือ ตัวแทนจากองค์การที่เกี่ยวข้องเข้ามา นำเสนอ อีกทั้งการให้ความสำคัญของ เทคนิคการนำเสนอของอาจารย์ผู้สอนใน ภาคบรรยายที่เกี่ยวกับ Trainer Skill เพิ่มเติมจาก Teaching Skill

4 กระบวนการเรียนการสอน Outcome InputProcessOutput

5 Input  การคัดเลือกผู้เข้าเรียนควรยึด คุณสมบัติของนักศึกษาตามที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด อันจะนำมาซึ่งการ ดำเนินงานการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรที่กำหนดไว้

6 Process  การจัดรูปแบบของห้องเรียนที่เป็นแบบ IT Support กล่าวคือการนำเอาอุปกรณ์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด (Hardware และ Software)  การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Simulation กล่าวคือการนำเสนอเหตุการณ์สมมติ / case study ในการเรียนการสอน อันจะนำมาซึ่งการบูร ณาการและการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับ การนำไปปรับใช้ของนักศึกษาในชีวิตจริง

7 Process  การมอบหมายงานที่มีในแต่ละวิชาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ยิ่งไปกว่าการเข้าชั้นเรียน โดยต้องมีทั้งงาน เดี่ยว และงานกลุ่ม โดยเฉพาะงานกลุ่มที่ต้อง เน้นให้มีการหมุนเวียนสมาชิกเพื่อให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย อีกทั้งเรื่องของความ สอดคล้องของงานที่ให้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป  การให้ความสำคัญของการสร้างสายสัมพันธ์ โดยการมอบหมาย เป็นภาระกิจสำคัญตั้งแต่ช่วง ต้นๆ ของการเรียนการสอนและมีกระบวนการ ตรวจสอบ เพื่อให้นักศึกษาเห็นควาสำคัญของ สายสัมพันธ์ (Connection) และการทำงาน ร่วมกันที่นอกเหนือหลักสูตร

8 Output  การสอบควรเน้นการสอบที่ออกข้อสอบเป็นชุดเดียว แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการนำเสนอของตัว องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ส่วนที่สองเป็นการ นำไปปรับใช้ (Apply) กับชีวิตจริง  การวัดผลจากคะแนนควรแบ่งเป็นคะแนนเก็บที่เกิด จากการทำงานเดี่ยว 20% งานกลุ่ม 20% งานในชั้น เรียนชั่วโมงการทำ workshop 10% และการสอบ ปลายวิชา 50% แบ่งเป็น 25% มาจากองค์ความรู้ และอีก 25% เป็นการนำไปปรับใช้หรือบูรณการ

9 Output  การแจ้งผลคะแนนในส่วนรายงานเดี่ยวและงานกลุ่มและ ชั่วโมง workshop ควรทราบก่อนว่าคะแนนเป็นเท่าไร เพื่อ การสร้างแรงบันดาลใจในการสอบปลายวิชาต่อไป  สัปดาห์ที่หนึ่ง มอบหมายงานเดี่ยว  สัปดาห์ที่สอง ส่งงานเดี่ยว  สัปดาห์ที่สาม มอบหมายงานกลุ่ม  สัปดาห์ที่สี่ ส่งงานกลุ่ม  สัปดาห์ที่ห้า Workshop  สัปดาห์ที่หก รู้ผลคะแนนงานกลุ่ม / งานเดี่ยวและงาน Workshop  สัปดาห์ที่เจ็ด สอบปลายวิชา

10 Output  การสอบเพื่อการจบการศึกษา ควรแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้ การถามตอบปากเปล่า (Oral Test) 3% การเขียนความรอบรู้ (Comprehensive Test) 30% การทำการศึกษาด้วยตัวเอง (Independent Study) 20% การนำเสนอเหตุการณ์และการร่วมกิจกรรม (Defensive for Connection Capital) 20%

11 Outcome  มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมตาม วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อเกิด Change Agent อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ เรียนการสอน การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น 14 Wisdom For Change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google