งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation slide for courses, classes, lectures et al.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation slide for courses, classes, lectures et al."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation slide for courses, classes, lectures et al.
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น 14 Wisdom For Change

2 หัวข้อนำเสนอ คณาจารย์ ภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ กระบวนการเรียนการสอน
“Two Lecture , One Workshop” ภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ กระบวนการเรียนการสอน Input Process Output Outcome Beginning course details and/or books/materials needed for a class/project.

3 คณาจารย์ ภาคการบรรยาย ภาคปฏิบัติ
โดยมอบหมายให้อาจารย์สองท่านแบ่งแยกเนื้อหาการบรรยาย อย่างชัดเจนและนำเสนอ เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของ รายวิชาที่กำหนดไว้ตาม Course Outline ภาคปฏิบัติ เพื่อการนำเสนอโดยการบูรณการเชื่อมโยงวิชาดังกล่าวจาก ภาคทฤษฎีสู่การปรับใช้ที่ต้องมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการ (Facilitator) ซึ่งในส่วนนี้อาจ มีการเรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงหรือตัวแทนจากองค์การที่ เกี่ยวข้องเข้ามานำเสนอ อีกทั้งการให้ความสำคัญของเทคนิค การนำเสนอของอาจารย์ผู้สอนในภาคบรรยายที่เกี่ยวกับ Trainer Skill เพิ่มเติมจาก Teaching Skill Introductory notes.

4 กระบวนการเรียนการสอน
Input Process Output A list of procedures and steps, or a lecture slide with media. Outcome

5 Input การคัดเลือกผู้เข้าเรียนควรยึดคุณสมบัติของนักศึกษา ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อันจะนำมาซึ่งการ ดำเนินงานการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดไว้ Objectives for instruction and expected results and/or skills developed from learning.

6 Process การจัดรูปแบบของห้องเรียนที่เป็นแบบ IT Support กล่าวคือการ นำเอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด (Hardware และ Software) การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Simulation กล่าวคือการ นำเสนอเหตุการณ์สมมติ / case study ในการเรียนการสอน อัน จะนำมาซึ่งการบูรณาการและการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการ นำไปปรับใช้ของนักศึกษาในชีวิตจริง Relative vocabulary list.

7 Process การมอบหมายงานที่มีในแต่ละวิชาเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งไปกว่าการเข้า ชั้นเรียน โดยต้องมีทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม โดยเฉพาะงานกลุ่มที่ ต้องเน้นให้มีการหมุนเวียนสมาชิกเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ หลากหลาย อีกทั้งเรื่องของความสอดคล้องของงานที่ให้กับ สถานการณ์ปัจจุบันต่อไป การให้ความสำคัญของการสร้างสายสัมพันธ์ โดยการมอบหมาย เป็น ภาระกิจสำคัญตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของการเรียนการสอนและมี กระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้นักศึกษาเห็นควาสำคัญของสาย สัมพันธ์ (Connection) และการทำงานร่วมกันที่นอกเหนือ หลักสูตร Relative vocabulary list.

8 Output การสอบควรเน้นการสอบที่ออกข้อสอบเป็นชุดเดียว แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่ หนึ่งเป็นการนำเสนอของตัวองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ส่วนที่สองเป็นการนำไปปรับใช้ (Apply) กับชีวิตจริง การวัดผลจากคะแนนควรแบ่งเป็นคะแนนเก็บที่เกิดจากการทำงานเดี่ยว 20% งานกลุ่ม 20% งานในชั้นเรียนชั่วโมงการทำ workshop 10% และการสอบปลายวิชา 50% แบ่งเป็น 25% มาจากองค์ความรู้ และอีก 25% เป็นการนำไปปรับใช้หรือบูรณการ Relative vocabulary list.

9 Output การแจ้งผลคะแนนในส่วนรายงานเดี่ยวและงานกลุ่มและชั่วโมง workshop ควร ทราบก่อนว่าคะแนนเป็นเท่าไร เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการสอบปลายวิชา ต่อไป  สัปดาห์ที่หนึ่ง มอบหมายงานเดี่ยว  สัปดาห์ที่สอง ส่งงานเดี่ยว  สัปดาห์ที่สาม มอบหมายงานกลุ่ม  สัปดาห์ที่สี่ ส่งงานกลุ่ม  สัปดาห์ที่ห้า Workshop  สัปดาห์ที่หก รู้ผลคะแนนงานกลุ่ม / งานเดี่ยวและงาน Workshop  สัปดาห์ที่เจ็ด สอบปลายวิชา Relative vocabulary list.

10 Output การสอบเพื่อการจบการศึกษา ควรแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้
การถามตอบปากเปล่า (Oral Test) 3% การเขียนความรอบรู้ (Comprehensive Test) 30% การทำการศึกษาด้วยตัวเอง (Independent Study) 20% การนำเสนอเหตุการณ์และการร่วมกิจกรรม (Defensive for Connection Capital) 20% Relative vocabulary list.

11 Outcome มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ก่อเกิด Change Agent อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติต่อไป Relative vocabulary list.


ดาวน์โหลด ppt Presentation slide for courses, classes, lectures et al.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google