งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานทาง วิชาการ รศ. ดร. สิริวรรณ นันทจัน ทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ 27 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานทาง วิชาการ รศ. ดร. สิริวรรณ นันทจัน ทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ 27 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานทาง วิชาการ รศ. ดร. สิริวรรณ นันทจัน ทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ 27 กรกฎาคม 2554

2 2 1. เท่าที่จำได้คุณ ทำรายงานตั้งแต่ เรียนอยู่ชั้นใด ตอบ ประถมศึกษาปีที่ 3

3 3 2. เท่าที่จำได้คุณทำ รายงานมา ทั้งหมดกี่เรื่อง ตอบ นับไม่ถ้วน / ไม่คิดจะนับ

4 4 3. ทุกวันนี้คุณยังทำ รายงานอยู่ หรือไม่ ตอบ ยังคงทำอยู่ และทำตลอดชีวิต

5 5 4. คุณทราบหรือไม่ว่า รายงานคืออะไร 1. เธอมีอะไรก็รีบ รายงานมาฉันไม่มี เวลามากนัก 2. เลขาที่ดีมีเรื่อง อะไรต้องรายงานให้ เจ้านายทราบ 3. ทำไมนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ต้องทำรายงาน ส่งอาจารย์

6 6 5. รายงานทางวิชาการคือ อะไร รายงานทางวิชาการ คือ เอกสารที่แสดงผล การศึกษาค้นคว้า หรือ ทดลองในศาสตร์สาขา ต่าง ๆ ซึ่งเรียบเรียงด้วย ภาษาเขียนและจัดระบบ ข้อมูลตามมาตรฐานนิยม

7 7 ทำไมต้องทำรายงาน ทางวิชาการ นิสิตมักตอบว่า เพื่อให้ ได้คะแนนดี นิสิตมักแอบคิดว่า เพื่อ อาจารย์จะได้ ไม่ต้องสอนใน หัวข้อเรื่องนั้น

8 8 • ทำไมต้องทำรายงานทาง วิชาการ อาจารย์มักตอบว่า เพื่อให้นิสิตค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตวางแผนการ ทำงานสำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นิสิตได้บริหาร จัดการภารกิจหนึ่งให้สำเร็จ

9 9 สิ่งที่นิสิตควรรู้เมื่อต้องทำ รายงานวิชาการ 1. ข้อมูลทั่วไป อาจารย์ให้ทำรายงาน เรื่องอะไร อาจารย์กำหนดส่งวันที่ เท่าใด เป็นงานกลุ่มหรืองาน เดี่ยว

10 10 2. ส่วนประกอบของ รายงานรูปเล่ม ส่วนหน้า - หน้าปก - คำนำ - สารบัญ

11 11 ส่วนกลาง - เนื้อหา แบ่งเป็นหัวข้อ, แบ่งเป็น บท - ระบบการอ้างอิง ( นามปี ) - การคัดลอกข้อมูล ( อัญพจน์ )

12 12 ส่วนท้าย - บรรณานุกรม - ภาคผนวก - อภิธานศัพท์ - ดรรชนี - ปกหลัง

13 13 หน้าปก สำนวนไทย นายสิรภพ หอมจำปาดี รหัส 5412347897 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

14 14 คำนำ - ความสำคัญของสำนวน ไทย - ประเด็นหลักที่ปรากฏใน รายงานฉบับนี้ - ประโยชน์ที่ผู้ทำรายงาน ได้รับ และ คำขอบคุณ

15 15 สารบัญ หัวข้อ หน้า 1. ความหมายของสำนวนไทย 3 2. ที่มาของสำนวนไทย 4 2.1 ธรรมชาติ 5 2.2 ความเป็นอยู่ 6 2.3 ขนบธรรมเนียม 7 2.4 วรรณกรรม 8 3. ประเภทของสำนวนไทย 10 3.1 คำคล้องจอง 11 3.2 ซ้ำคำ 12 3.3 เปรียบเทียบ 13

16 16 เนื้อหา 1. ความหมายของสำนวนไทย “ สำนวน หมายถึง ถ้อยคำหรือ ข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน แล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือ มีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอน จระเข้ให้ว่ายน้ำ รำไม่ดีโทษปี่โทษ กลอง ” ( ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 1187) ส่วนสำนวนไทย หมายถึง....................

17 17 บรรณานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นาน มีบุ๊ค พับลิเคชั่น.

18 18 ภาคผนวก ภาพประกอบสำนวน ไทย

19 19 อภิธานศัพท์ คำศัพท์ ความหมาย พระศุกร์ ดาวศุกร์ในระบบ สุริยจักรวาล พระเสาร์ ดาวเสาร์ในระบบ สุริยจักรวาล

20 20 ดรรชนี คำสำคัญ หน้า กลับเนื้อกลับตัว 11 งอมืองอตีน 11 ตีนเท่าฝาหอย 14

21 21 สิ่งที่นิสิตควรรู้เมื่อต้องทำ รายงานวิชาการ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ส่วนประกอบของ รายงานทางวิชาการ 3. ขั้นตอนการทำรายงาน ทางวิชาการ

22 22 ขั้นตอนการทำรายงานทาง วิชาการ 1. เป็นงานกลุ่มต้องวางแผน งาน ที่ต้องทำ กำหนดการผู้รับผิดชอบ และงบค่าใช้จ่าย งาน กำหนดวัน ผู้รับผิดชอบ 1. ค้นคว้าข้อมูล 2. เขียนโครงเรื่อง 3. หาข้อมูลเพิ่มเติม 4. เรียบเรียง

23 23 ขั้นตอน 2. ตีความจากชื่อรายงานที่อาจารย์ มอบหมาย หรือเลือกเรื่อง 3. ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น 4. เขียนโครงเรื่อง 5. ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 6. เรียบเรียงเนื้อหาบรรจุในหัวข้อตาม โครงเรื่อง

24 24 7. การอ้างอิงที่มาของข้อมูล 8. ทำบรรณานุกรม 9. ทบทวน และใส่หมายเลข หน้า 10. ทำสารบัญ 11. เขียนคำนำ หน้าปก 12. ตรวจสอบความ เรียบร้อย และเข้าเล่ม

25 25 โครงเรื่อง 1. ความหมายของสำนวนไทย 2. ที่มาของสำนวนไทย 2.1 ธรรมชาติ 2.2 ความเป็นอยู่ 2.3 ขนบธรรมเนียม 2.4 วรรณกรรม 3. ประเภทของสำนวน 3.1 คำคล้องจอง 3.2 ซ้ำคำ 3.3 เปรียบเทียบ

26 26 จงตอบคำถาม 10 ข้อ ถูก 8 ข้อ ได้ชั่วโมงกิจกรรม 1. คุณทำรายงานวิชาการตั้งแต่อายุ เท่าใด เรียนอยู่ชั้นใด 2. ทำไมคุณทำรายงานทางวิชาการ 3. คุณได้ประโยชน์ใดบ้างจากการ ทำรายงานวิชาการ

27 27 4. รายงานวิชาการคือ อะไร 5. หัวใจสำคัญของ รายงานวิชาการ รูปเล่ม อยู่ที่ ส่วนประกอบใด 6. ทำไมต้องวาง แผนการทำงานก่อน ทำรายงานวิชาการ

28 28 7. ทำไมต้องค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเขียนโครงเรื่อง 8. การอ้างอิงที่มาของข้อมูลใน รายงานเขียนไว้เพื่ออะไร 9. ส่วนท้ายของรายงานรูปเล่มที่ จำเป็นต้องมีคือส่วนใด 10. เมื่อคุณส่งรายงานทางวิชาการไป แล้วต้องการได้คะแนน กี่ % เพราะเหตุใด

29 29 จงเขียนแผนผัง ความคิดเรื่อง “ การเขียนรายงาน วิชาการ ” ที่ได้ฟังบรรยายในวันนี้

30 30 ส่ง กระดาษคำตอบ ที่เจ้าหน้าที่หน้า ห้องประชุม

31 31 ขอให้ทำรายงาน วิชาการ อย่างมีความสุข สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานทาง วิชาการ รศ. ดร. สิริวรรณ นันทจัน ทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ 27 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google