งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Course Syllabus เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Course Syllabus เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Course Syllabus 619101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Course Syllabus เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร ประจำภาคการศึกษา 1/2553

2 อาจารย์ผู้สอน อ.สุจินต์ วุฒิขัยวัฒน์ (ครึ่งแรก)
อ.สุจินต์ วุฒิขัยวัฒน์ (ครึ่งแรก) อ.มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ (ครึ่งหลัง)

3 ตำราหลัก

4 ตำราประกอบ เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน
หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทุกเล่ม

5 การประเมินผล การตัดเกรดด้วยวิธี อิงกลุ่ม :
คะแนนรวมต่ำกว่า 45 คะแนนได้เกรด F สอบกลางภาค 50% สอบปลายภาค 50%

6 แผนการสอน (ครึ่งแรก) สัปดาห์ วันที หัวข้อ ผู้สอน 1 4 มิ.ย. 53 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อ.สุจินต์ 2 11 มิ.ย. 53 ปํญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 3 18 มิ.ย. 53 อุปสงค์และอุปทาน 4 25 มิ.ย. 53 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 5 2 ก.ค.53 ประสิทธิภาพของตลาด 6 9 ก.ค.53 การแทรกแซงตลาดของภาครัฐ 7 16 ก.ค.53 ภาษี หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสมในการเรียน

7 แผนการสอน (ครึ่งหลัง)
สัปดาห์ วันที หัวข้อ 9 6 ส.ค.53 รายได้ประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ อ.มนตรี 10 13 ส.ค.53 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ 11 20 ส.ค.53 - การเงิน และสถาบันการเงิน - อุปสงค์และอุปทานของเงิน 12 27 ส.ค. 53 ประเภทของตลาด 13 3 ก.ย. 53 นโยบายการคลัง 14 10 ก.ย. 53 การค้าระหว่างประเทศ 15 17 ก.ย. 53 - แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสมในการเรียน


ดาวน์โหลด ppt Course Syllabus เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google