งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

619101เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร 619101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร Course Syllabus ประจำภาคการศึกษา 1/2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "619101เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร 619101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร Course Syllabus ประจำภาคการศึกษา 1/2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 619101เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร 619101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร Course Syllabus ประจำภาคการศึกษา 1/2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 อาจารย์ผู้สอน อ.สุจินต์ วุฒิขัยวัฒน์(ครึ่งแรก) อ.มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ (ครึ่งหลัง)

3 ตำราหลัก

4 ตำราประกอบ เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ ผู้สอน หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทุกเล่ม

5 การประเมินผล การตัดเกรดด้วยวิธี อิงกลุ่ม : คะแนนรวมต่ำกว่า 45 คะแนนได้เกรด F สอบกลางภาค50% สอบปลายภาค50%

6 แผนการสอน (ครึ่งแรก) สัปด า ห์ วันทีหัวข้อผู้สอน 1 4 มิ. ย. 53 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ อ. สุจินต์ 2 11 มิ. ย. 53 ปํญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ. สุจินต์ 3 18 มิ. ย. 53 อุปสงค์และอุปทานอ. สุจินต์ 4 25 มิ. ย. 53 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน อ. สุจินต์ 5 2 ก. ค.53 ประสิทธิภาพของตลาดอ. สุจินต์ 6 9 ก. ค.53 การแทรกแซงตลาดของภาครัฐอ. สุจินต์ 7 16 ก. ค.53 ภาษีอ. สุจินต์ หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสมในการเรียน

7 แผนการสอน (ครึ่งหลัง) สัปดา ห์ วันทีหัวข้อสัปดาห์ 96 ส. ค.53 รายได้ประชาชาติ การคำนวณ รายได้ประชาชาติ อ. มนตรี 1013 ส. ค.53 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติอ. มนตรี 1120 ส. ค.53 - การเงิน และสถาบันการเงิน - อุปสงค์และอุปทานของเงิน อ. มนตรี 12 27 ส. ค. 53 ประเภทของตลาดอ. มนตรี 13 3 ก. ย. 53 นโยบายการคลังอ. มนตรี 14 10 ก. ย. 53 การค้าระหว่างประเทศอ. มนตรี 15 17 ก. ย. 53 - แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจ - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ อ. มนตรี หมายเหตุ : ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามความเหมาะสมในการเรียน


ดาวน์โหลด ppt 619101เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร 619101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับวิศวกร Course Syllabus ประจำภาคการศึกษา 1/2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google