งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น/จับกุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น/จับกุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น/จับกุม
การเปรียบเทียบคดี การจัดการของกลาง การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล

2 การได้มาซึ่งเบาะแสการกระทำผิด
เหตุซึ่งหน้า การรับแจ้งความ การสืบสวนหาข่าว

3 ข้อสังเกตเบื้องต้นรถยนต์ที่ยังไม่ชำระภาษี
๑. เป็นรถที่ไม่มีการผลิตในประเทศไทย แต่อาจมีการนำเข้าในประเทศทั้งคัน ๒. ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ป้ายวงกลม ๓. ป้ายทะเบียนไม่ตรงกับประเภทของรถ

4 การตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจสอบจากสำเนาคู่มือ จดทะเบียนของขนส่ง
ตรวจสอบเอกสารการชำระภาษีกรณีไม่ได้จดทะเบียนกับขนส่ง

5 ความหมาย “ยึด” การกระทำใดๆ ต่อทรัพย์ เพื่อให้ทรัพย์นั้นได้เข้ามาอยู่ในความควบคุม ดูแล หรือครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจสั่งการ

6 ความหมาย “อายัด” การสั่งให้เจ้าของทรัพย์หรือบุคคลภายนอก มิให้จำหน่าย จ่าย โอน หรือกระทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้

7 สิ่งที่ต้องแสดง แสดงตน แสดงอำนาจ แสดงความบริสุทธิ์

8 อำนาจในการเข้าตรวจค้น
๑. หมายค้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ ๒. เหตุซึ่งหน้า มาตรา ๘๐ ๓. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ๔. อำนาจของเจ้าพนักงานฯ

9 อำนาจในการยึดอายัด ๑. อำนาจทั่วไป ตามม. ๘๕ ป.วิ.อ. ๒. อำนาจเฉพาะของเจ้าพนักงาน ๓. อำนาจเฉพาะของพนักงานเจ้าหน้าที่

10 การดำเนินคดี บันทึกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา ออกคำสั่งอายัดเพื่อตรวจสอบ

11 กรณีเปรียบเทียบปรับ รับตัวผู้ต้องหาจากพงส. ตรวจพิสูจน์ของกลาง
กำหนดค่าปรับ แจ้งผู้ต้องหา

12 กรณีเปรียบเทียบปรับ ๔. รับชำระค่าปรับ ๕. เสียภาษีก่อนรับของกลางคืน
๖. จัดการของกลางตามระเบียบฯ ๗. จัดการด้านการเงินตามระเบียบฯ

13 กรณีฟ้องคดี พงส.ทำสำนวนพร้อมความเห็นส่งอัยการ อัยการเห็นควรส่งฟ้อง
ศาลมีคำพิพากษา

14 การพิสูจน์ของกลาง เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่
หากต้องเสียภาษี ได้มีการชำระภาษีแล้วหรือไม่ จะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าใด

15 การใช้อำนาจตามมาตรา ๑๓๒ ต้องใช้ทุกครั้งเมื่อต้องกำหนดมูลค่า
ต้องอยู่ภายใต้หลักนโยบาย ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

16 หนังสือสั่งการ มจ. ๒ ที่ ด่วนมาก กค ๐๖๑๖/ว ๑๗๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กม. ที่ ด่วนที่สุด กค ๐๖๐๓/๒๔๘๙๔ – ๒๔๙๐๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

17 ส่วนคดี สำนักกฎหมาย นายฉลอง นิ่มเนียม หัวหน้าส่วนคดี โทร. ๕๑๕๑๑ นายเดชา บุญอินทร์ นิติกรชำนาญการ โทร. ๕๑๕๓๒, ๐-๒๒๔๓-๖๑๑๖


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น/จับกุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google