งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น / จับกุม การเปรียบเทียบคดี การจัดการของกลาง การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น / จับกุม การเปรียบเทียบคดี การจัดการของกลาง การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น / จับกุม การเปรียบเทียบคดี การจัดการของกลาง การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล

2 การได้มาซึ่งเบาะแสการ กระทำผิด เหตุซึ่งหน้า การรับแจ้งความ การสืบสวนหาข่าว

3 ข้อสังเกตเบื้องต้นรถยนต์ที่ ยังไม่ชำระภาษี ๑. เป็นรถที่ไม่มีการผลิตใน ประเทศไทย แต่อาจมีการ นำเข้าในประเทศทั้งคัน ๒. ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ป้าย วงกลม ๓. ป้ายทะเบียนไม่ตรงกับ ประเภทของรถ

4 การตรวจสอบ เบื้องต้น - ตรวจสอบจากสำเนา คู่มือ จดทะเบียนของขนส่ง - ตรวจสอบเอกสารการ ชำระภาษีกรณีไม่ได้ จดทะเบียนกับขนส่ง

5 ความหมาย “ ยึด ” การกระทำใดๆ ต่อ ทรัพย์ เพื่อให้ทรัพย์นั้น ได้เข้ามาอยู่ในความ ควบคุม ดูแล หรือ ครอบครองของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากผู้มีอำนาจ สั่งการ

6 ความหมาย “ อายัด ” การสั่งให้เจ้าของ ทรัพย์หรือบุคคลภายนอก มิให้จำหน่าย จ่าย โอน หรือกระทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ สิทธิเรียกร้องที่ได้สั่ง อายัดไว้

7 สิ่งที่ต้องแสดง ๑.แสดงตน ๒.แสดงอำนาจ ๓.แสดงความบริสุทธิ์

8 อำนาจในการเข้า ตรวจค้น ๑. หมายค้นตาม ป. วิ. อ. มาตรา ๙๒ ๒. เหตุซึ่งหน้า มาตรา ๘๐ ๓. อำนาจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ๔. อำนาจของเจ้าพนักงาน ฯ

9 อำนาจในการยึด อายัด ๑. อำนาจทั่วไป ตามม. ๘๕ ป. วิ. อ. ๒. อำนาจเฉพาะของเจ้า พนักงาน ๓. อำนาจเฉพาะของ พนักงานเจ้าหน้าที่

10 การดำเนินคดี ๑.บันทึกจับกุม แจ้งข้อ กล่าวหา ๒.ออกคำสั่งอายัดเพื่อ ตรวจสอบ

11 กรณีเปรียบเทียบปรับ ๑.รับตัวผู้ต้องหาจาก พงส. ๒.ตรวจพิสูจน์ของ กลาง ๓.กำหนดค่าปรับ แจ้ง ผู้ต้องหา

12 กรณีเปรียบเทียบปรับ ๔. รับชำระค่าปรับ ๕. เสียภาษีก่อนรับของ กลางคืน ๖. จัดการของกลางตาม ระเบียบฯ ๗. จัดการด้านการเงิน ตามระเบียบฯ

13 กรณีฟ้องคดี ๑.พงส. ทำสำนวน พร้อมความเห็นส่ง อัยการ ๒.อัยการเห็นควรส่ง ฟ้อง ๓.ศาลมีคำพิพากษา

14 การพิสูจน์ของกลาง ๑.เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี สรรพสามิตหรือไม่ ๒.หากต้องเสียภาษี ได้มีการ ชำระภาษีแล้วหรือไม่ ๓.จะต้องเสียภาษีจำนวน เท่าใด

15 การใช้อำนาจตาม มาตรา ๑๓๒ ๑.ต้องใช้ทุกครั้งเมื่อต้อง กำหนดมูลค่า ๒.ต้องอยู่ภายใต้หลักนโยบาย ๓.ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย

16 หนังสือสั่งการ มจ. ๒ ที่ ด่วนมาก กค ๐๖๑๖ / ว ๑๗๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กม. ที่ ด่วนที่สุด กค ๐๖๐๓ / ๒๔๘๙๔ – ๒๔๙๐๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

17 ส่วนคดี สำนัก กฎหมาย นายฉลอง นิ่มเนียม หัวหน้าส่วนคดี โทร. ๕๑๕๑๑ นายเดชา บุญอินทร์ นิติกร ชำนาญการ โทร. ๕๑๕๓๒, ๐ - ๒๒๔๓ - ๖๑๑๖ dhecha@excise.go.th


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินคดี การสืบสวน การวางแผนปฏิบัติการ การตรวจค้น / จับกุม การเปรียบเทียบคดี การจัดการของกลาง การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google