งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป. วิ อาญา โดย นายมนูญ ประสิทธิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป. วิ อาญา โดย นายมนูญ ประสิทธิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป. วิ อาญา โดย นายมนูญ ประสิทธิศาสตร์

2 มาตรา ๗ / ๑ ผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือ ขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้ง ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและ สถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้

3 การแจ้งสิทธิ (๑) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ เป็นการเฉพาะตัว (๒) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ เข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้น สอบสวน (๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ ตามสมควร (๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อ เกิดการเจ็บป่วย

4 ผู้มีหน้าที่แจ้งสิทธิ (๑) พนักงานฝ่ายปกครอง (๒) หรือตำรวจ ซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือ ผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือ ผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิ ตามวรรคหนึ่ง

5 ขั้นตอนการจับกุม (๑) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ (๒) มีหมายจับแสดงหมายต่อผู้ถูกจับ พร้อมแจ้งสิทธิดังนี้ ๒.๑ ไม่ให้การหรือให้การก็ได้ ๒.๒ ถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ ๒.๓ มีสิทธิพบและปรึกษาทนาย ๒.๔ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งญาติ/ผู้ซึ่งตน ไว้ใจ จพง.ดำเนินการตามสมควร (จพง. บันทึกไว้ด้วย) ๒.๕ ถ้าผู้ถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการ จับกุม ให้ป้องกันเท่าที่เหมาะสมแก่ พฤติการณ์

6 ถ้าผู้จะถูกจับมีพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ (๑) ขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ (๒) หลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกัน ทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์ แห่งเรื่องในการจับกุมนั้น

7 การดำเนินการหลังการจับกุม เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทำการจับกุม ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) เอาตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทำการของ พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดย ทันที (๒) เมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำ การของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเพื่อ ดำเนินการต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป. วิ อาญา โดย นายมนูญ ประสิทธิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google