งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป.วิ อาญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป.วิ อาญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป.วิ อาญา
โดย นายมนูญ ประสิทธิศาสตร์

2 มาตรา ๗/๑ ผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้

3 การแจ้งสิทธิ (๑) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(๒) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน (๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร (๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

4 ผู้มีหน้าที่แจ้งสิทธิ
(๑) พนักงานฝ่ายปกครอง (๒) หรือตำรวจ ซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง

5 ขั้นตอนการจับกุม (๑) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ
(๒) มีหมายจับแสดงหมายต่อผู้ถูกจับ พร้อมแจ้งสิทธิดังนี้ ๒.๑ ไม่ให้การหรือให้การก็ได้ ๒.๒ ถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ ๒.๓ มีสิทธิพบและปรึกษาทนาย ๒.๔ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งญาติ/ผู้ซึ่งตนไว้ใจ จพง.ดำเนินการตามสมควร (จพง.บันทึกไว้ด้วย) ๒.๕ ถ้าผู้ถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับกุม ให้ป้องกันเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์

6 ถ้าผู้จะถูกจับมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
(๑) ขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ (๒) หลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับกุมนั้น

7 การดำเนินการหลังการจับกุม
เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทำการจับกุมต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) เอาตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที (๒) เมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เรื่องการจับกุม ตาม ป.วิ อาญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google