งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คดีความรับผิดชอบ ในการ ค้างชำระค่า ชลประทาน โดย นายชีวิน อินทรานุกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คดีความรับผิดชอบ ในการ ค้างชำระค่า ชลประทาน โดย นายชีวิน อินทรานุกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คดีความรับผิดชอบ ในการ ค้างชำระค่า ชลประทาน โดย นายชีวิน อินทรานุกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน

2 2 ภารกิจของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กับการค้างชำระค่า ชลประทาน 1. 1. โครงการ / สำนัก ชลประทาน 2. 2. ฝ่ายผลประโยชน์และ เงินกองทุน 3. 3. กลุ่มงานกฎหมาย 4. 4. ฝ่ายคดี ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน

3 3 1. 1. พระราชบัญญัติการชลประทาน หลวง พุทธศักราช 2485 ( มาตรา 36) 2. 2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ( ข้อ 6 เรื่องการ ยุติข้อพิพาทระหว่างส่วน ราชการ หน่วยงานของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ) 3. 3. ระเบียบกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน พ. ศ. 2545 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับ การค้างชำระค่าชลประทาน ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน

4 4 4. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข. 110/2547 5. 5. ระเบียบคณะกรรมการเงินทุน หมุนเวียน เพื่อการชลประทาน ว่าด้วยการดำเนินงานเงินทุน หมุนเวียน เพื่อการชลประทาน พ. ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2548 6. 6. เงื่อนไขในหนังสืออนุญาตใช้น้ำ ชลประทาน กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับ การค้างชำระค่าชลประทาน ( ต่อ ) ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน

5 5 ปัญหาเกี่ยวกับการค้าง ชำระค่าชลประทาน 1. 1. ราชการเสียประโยชน์จากการ ค้างชำระ 2. 2. การเรียกเก็บค่าชลประทาน เมื่อมีการ ค้างชำระ 3. การติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ 4. บุคลากรที่รับผิดชอบ 5. รูปแบบและเงื่อนไขของ หนังสืออนุญาต 6. การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ 7. อัตราการเรียกเก็บค่า ชลประทานและเงิน ตามกฎหมาย ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน

6 6. ขั้นตอนดำเนินการเรียกค่า ชลประทาน 1. ประกาศประเภททางน้ำ ชลประทาน 2. กฎกระทรวงเรียกเก็บค่า ชลประทาน 3. หนังสืออนุญาตใช้น้ำชลประทาน 4. การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ / กำหนดเวลา 5. อัตราค่าชลประทานที่เรียกเก็บ 6. อัตราโทษและเงินตามกฎหมายที่ เรียกเก็บเมื่อ มีการค้างชำระ 7. การแจ้งเป็นหนังสือ เพื่อแจ้ง เป็นผู้ผิดนัด 8. การส่งข้อเท็จจริงให้หน่วยงาน ตรวจสอบ ( ฝ่าย ผลประโยชน์ / ฝ่ายคดี )

7 7. ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน อัตราโทษและเงินที่ต้อง เรียกเก็บหากมีการ ค้าง ชำระค่าชลประทาน 1. ค่าปรับไม่เกิน 10 เท่าของค่า ชลประทานที่ค้างชำระ ( ตาม พระราชบัญญัติการชลประทาน หลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 36 วรรคแรก 2. เงินเพิ่ม 1 เท่าของค่าชลประทาน ที่ค้างชำระ โดยยกเว้นโทษ ค่าปรับไม่เกิน 10 เท่า ( ตามพระราชบัญญัติการ ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 36 วรรคสอง

8 8. ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน อัตราโทษและเงินที่ต้อง เรียกเก็บหากมีการ ค้าง ชำระค่าชลประทาน ( ต่อ ) 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าชลประทานที่ค้างชำระ ( ตามประมวลรัษฎากร ) 4. ดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ( ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

9 9 จดมาตร วัดน้ำ ออกใบ แจ้ง ปริมาตร น้ำ การรับ ชำระ หลักฐาน ออก ใบเสร็จ การส่ง เงิน แผนภูมิขั้นตอนการเรียกเก็บ ค่าชลประทาน กรณีไม่ ติดตั้ง มาตรวัด น้ำ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ วันลงนาม หรือ ….. กรณีไม่ชำระ ตามใบแจ้ง ปริมาตรน้ำ มาตรวัด น้ำเสีย ชำระตาม ปริมาตรน้ำ สูงสุดของ เครื่องสูบน้ำ 500 ชั่วโมงต่อ เดือน มีหนังสือเร่ง เตือน ยกเลิก หนังสือ อนุญาต ดำเนินการ ตาม กฎหมาย ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน

10 10 การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีค้างชำระ ค่าชลประทาน 1. 1. ฝ่ายคดีส่งเรื่องให้สำนักงาน อัยการสูงสุด 2. 2. คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการ ยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วน ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( กยพ.) 3. 3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 4. 4. การพิจารณาการตัดสินชี้ขาดข้อ พิพาท ฝ่ายคดี กองกฎหมาย และที่ดิน

11 11 Q & A

12 12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt 1 คดีความรับผิดชอบ ในการ ค้างชำระค่า ชลประทาน โดย นายชีวิน อินทรานุกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคดี กองกฎหมายและที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google