งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 1. พ. ต. ท. ยงยุทธองอาจ ประธาน 2. พ. ต. ท. สมบัติสุวรรณโชติรอง ประธาน 3. นางพัชราไขแสงเลขานุการ 4. พ. ต. ท. ทะนงศักดิ์สุวรรณวัฒน์ 5. พ. ต. ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 1. พ. ต. ท. ยงยุทธองอาจ ประธาน 2. พ. ต. ท. สมบัติสุวรรณโชติรอง ประธาน 3. นางพัชราไขแสงเลขานุการ 4. พ. ต. ท. ทะนงศักดิ์สุวรรณวัฒน์ 5. พ. ต. ท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 1. พ. ต. ท. ยงยุทธองอาจ ประธาน 2. พ. ต. ท. สมบัติสุวรรณโชติรอง ประธาน 3. นางพัชราไขแสงเลขานุการ 4. พ. ต. ท. ทะนงศักดิ์สุวรรณวัฒน์ 5. พ. ต. ท. มหัคฆพันธ์มงคลศิริ 6. พ. ต. ท. สุทธิพงษ์สมทวีศิลป์ 7. พ. ต. ต. บันฑิต เตชะวงค์ 8. นางสาวอรอนงค์ทั่งศรี 9. นายพุฒิพนธ์ชาติกานนท์ 10. นายจารุภัทรจัตตารีส์

2 1. สภาพปัญหาในพื้นที่  จังหวัดตราด / จันทบุรี 1. ปัญหายาเสพติด 2. ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

3 2. แนวทางการบูรณาการ ปฏิบัติงานร่วมกัน 1. กรณีอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีมูลฐาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี ขอให้ ปปง. ตรวจสอบ ขอให้ ปปง. ตรวจสอบ - ขยายผลการสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน - ขยายผลการสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน - ฐานข้อมูลการตรวจสอบทรัพย์สิน / ข้อมูล ร้องเรียน - ฐานข้อมูลการตรวจสอบทรัพย์สิน / ข้อมูล ร้องเรียน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานเพิ่มเติมใน คดีอาญาหลัก ( สมคบ / ฟอกเงิน / คดีแพ่ง ตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานเพิ่มเติมใน คดีอาญาหลัก ( สมคบ / ฟอกเงิน / คดีแพ่ง ตรวจสอบทรัพย์สิน

4  ระหว่างเข้าตรวจค้น กรณีพบของกลางในคดีอาญา กรณีพบของกลางในคดีอาญา - เจ้าหน้าที่ตำรวจควรระบุว่า ตรวจค้น ยึด พยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ จากที่ใด เพื่อความชัดเจนแน่นหนาในการดำเนินการใน คดีอาญาตามมูลฐาน และในคดีตรวจสอบ ทรัพย์สิน ( ปปง.) - เจ้าหน้าที่ตำรวจควรระบุว่า ตรวจค้น ยึด พยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ จากที่ใด เพื่อความชัดเจนแน่นหนาในการดำเนินการใน คดีอาญาตามมูลฐาน และในคดีตรวจสอบ ทรัพย์สิน ( ปปง.) หากพบพยานหลักฐานแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีตรวจสอบทรัพย์สิน ตามกฎหมายปปง. ก็ควรเก็บรวบรวม พยานหลักฐานดังกล่าวไว้ด้วย หากพบพยานหลักฐานแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีตรวจสอบทรัพย์สิน ตามกฎหมายปปง. ก็ควรเก็บรวบรวม พยานหลักฐานดังกล่าวไว้ด้วย เช่น สลิปโอนเงิน ใบแจ้งหนี้ให้ชำระค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ หรือชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ เช่น สลิปโอนเงิน ใบแจ้งหนี้ให้ชำระค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ หรือชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์

5 กรณีไม่พบของกลางในคดีอาญา  หากตรวจค้นแล้วไม่พบการกระทำผิด ไม่พบ ของกลางในคดีอาญาในเรื่องความผิดมูล ฐานได้ แต่พบพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่ง อาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดียึด ทรัพย์สินตามกฎหมายปปง. ก็จะเป็นประโยชน์มากหากเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวบรวมเอกสาร หรือพยานเท่าที่สามารถจะ ทำได้ ประมวลเรื่องส่งให้ปปง. ดำเนินการ สืบสวนทางการเงิน และตรวจสอบทรัพย์สิน ต่อไป ก็จะเป็นประโยชน์มากหากเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวบรวมเอกสาร หรือพยานเท่าที่สามารถจะ ทำได้ ประมวลเรื่องส่งให้ปปง. ดำเนินการ สืบสวนทางการเงิน และตรวจสอบทรัพย์สิน ต่อไป

6 3. ข้อเสนอแนะ  1. ควรมีการจัดตั้งจุดประสานงานที่ชัดเจน ปปง. ตั้งเจ้าหน้าที่ poc ที่มีผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะ ตอบข้อหารือ ประสานการปฏิบัติได้ ทันที มีอำนาจตัดสินใจ / เสนอ ลปง. ได้ทันที ( กรณีขอกำลังร่วมปฏิบัติการ ) ฝ่าย สตช. ตั้งชุดประสานงานตาม กฎหมายฟอกเงินประจำจังหวัด ฝ่าย สตช. ตั้งชุดประสานงานตาม กฎหมายฟอกเงินประจำจังหวัด 2. ควรมีการทำความตกลง ซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายฟอกเงิน ระหว่าง ปปง. และ สตช. 3. ขอให้ ปปง. มีโครงการสนับสนุนด้าน งบประมาณการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 3. ขอให้ ปปง. มีโครงการสนับสนุนด้าน งบประมาณการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 1. พ. ต. ท. ยงยุทธองอาจ ประธาน 2. พ. ต. ท. สมบัติสุวรรณโชติรอง ประธาน 3. นางพัชราไขแสงเลขานุการ 4. พ. ต. ท. ทะนงศักดิ์สุวรรณวัฒน์ 5. พ. ต. ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google