งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา. ข้าราชการครูขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบ ด้วยกฎหมายให้ไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนอื่น และการไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา. ข้าราชการครูขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบ ด้วยกฎหมายให้ไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนอื่น และการไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา

2 ข้าราชการครูขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบ ด้วยกฎหมายให้ไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนอื่น และการไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนั้น เป็นเหตุให้ทาง ราชการเสียหาย พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ตัวอย่า งที่ ๑ ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ระดับโทษ ภาคภัณฑ์

3 ข้าราชการครูเก็บเงินจาก นักเรียน จำนวน ๗๐ คน เพื่อ ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน แต่ ไม่มีการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อผู้อำนวยการฯ สั่งให้คืนเงินกับ นักเรียนก็ไม่ยอมคืน เมื่อ ผู้อำนวยการฯ มีหนังสือเชิญให้มา พบก็ไม่ยอมไปพบอื่น และการไม่ ปฏิบัติ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัด คำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการใน หน้าที่ราชการโดยชอบด้วย กฎหมาย ตัวอย่า งที่ ๒ ระดับโทษ ลดขั้นเงินเดือน

4 ผู้อำนวยการฯ สั่งให้ครูส่งผล สอบแก้ตัวของนักเรียนภายใน เวลาที่โรงเรียนกำหนด แต่ นาย ส. ไม่ยอมส่งผลสอบแก้ตัวของ นักเรียนภายในเวลาที่กำหนด เมื่อ ถูกทวงถามก็บอกว่าส่งแล้วทั้งที่ ไม่เป็นความจริง ทำให้โรงเรียนไม่ อาจแจ้งผลการเรียนให้นักเรียน ทราบตามกำหนด พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัด คำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการใน หน้าที่ราชการโดยชอบด้วย กฎหมาย ตัวอย่า งที่ ๓ ระดับโทษ ลดขั้นเงินเดือน

5 ผู้อำนวยการฯ สั่งให้ครูเข้า ประชุมรับทราบนโยบายของ ทางราชการ นาย ส. ไม่ยอม เข้าประชุมตามที่ผู้อำนวยการ สั่ง แต่กลับออกไปทำธุระ ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติการณ์เป็นความผิด วินัยไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง สั่งการในหน้าที่ราชการโดย ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่า งที่ ๔ ระดับโทษ ตัดเงินเดือน

6 ข้าราชการครู ไม่ยอมเซ็น รับทราบคำสั่ง ที่ผู้อำนวยการฯ นัดประชุมข้าราชการครู โดยอ้าง ว่าถ้าเซ็นชื่อแล้วต้องเข้าประชุม วันรุ่งขึ้นผู้อำนวยการฯ ให้ครูคน ดังกล่าวเซ็นชื่อรับทราบคำสั่งนัด ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่ยอมเซ็น อีก พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัด คำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการ ใน หน้าที่ราชการโดยชอบด้วย กฎหมาย ตัวอย่า งที่ ๕ ระดับโทษ ภาคภัณฑ์

7 ข้าราชการครู ยื่นใบลากิจต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยนำไปวางไว้ที่ โต๊ะผู้อำนวยการฯ ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการ ฯ จะอนุญาตหรือไม่ ผู้อำนวยการไม่ได้รับ ใบลา จึงเรียกให้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณี ดังกล่าว แต่ครูคนดังกล่าวไม่ยอมชี้แจง ข้อเท็จจริงตามที่ผู้อำนวยการฯ สั่ง พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่า งที่ ๖ ระดับโทษ ภาคภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา. ข้าราชการครูขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบ ด้วยกฎหมายให้ไปปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนอื่น และการไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google