งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 3 : คุณลักษณะสำคัญ ของผู้นำยุคใหม่. 1. ด้าน ลักษณะชีวิต 1.1 ความซื่อสัตย์ 1.2 ความยุติธรรม 1.3 ความเสียสละอุทิศตัว 1.4 ความถ่อมใจ 1.5 ความมีวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 3 : คุณลักษณะสำคัญ ของผู้นำยุคใหม่. 1. ด้าน ลักษณะชีวิต 1.1 ความซื่อสัตย์ 1.2 ความยุติธรรม 1.3 ความเสียสละอุทิศตัว 1.4 ความถ่อมใจ 1.5 ความมีวินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 3 : คุณลักษณะสำคัญ ของผู้นำยุคใหม่

2 1. ด้าน ลักษณะชีวิต 1.1 ความซื่อสัตย์ 1.2 ความยุติธรรม 1.3 ความเสียสละอุทิศตัว 1.4 ความถ่อมใจ 1.5 ความมีวินัย 1.6 มุ่งมั่น ขยัน พากเพียร 1.7 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3 2. ด้าน ความรู้ 2.1 รู้ “ สหวิทยาการ ศาสตร์ ” พร้อมกับเชี่ยวชาญ “ เฉพาะศาสตร์ ” 2.2 รู้ “ ไตรยุคศาสตร์ ” : ยุคอดีต ยุคปัจจุบัน และยุค อนาคต 1) ต้องรู้ “ ประวัติศาสตร์ ” : เพื่อ สามารถวิเคราะห์อดีต 2) ต้องรู้ “ ปัจจุบันศาสตร์ ” : เพื่อ สามารถเข้าใจปัจจุบัน 3) ต้องรู้ “ อนาคตศาสตร์ ” : เพื่อ สามารถคาดการณ์อนาคต

4 2. ด้าน ความรู้ 2.3 รู้ “ จริยศาสตร์ ” : กอปรด้วยคุณลักษณะ ชีวิต 2.4 รู้ “ ผู้นำศาสตร์ ”

5 2. ด้าน ความรู้ 2.5 รู้ “ วิเทศศาสตร์ ”: ก้าวทันความเป็นไปของ โลก 1) การมีความรู้ใน ภาษาต่างประเทศ 2) การรู้เกี่ยวกับ ต่างประเทศ 2.6 รู้ “ เทคโนโลยี ”: ก้าวทันความทันสมัยของ โลก

6 3. ด้านทักษะ 3.1 ศิลป์ในการ “ สร้าง แรงจูงใจ ” (persuasive) แทนการ “ สั่งการ ” (authoritative) 3.2 ศิลป์ในกาารสร้าง ทีมงาน 3.3 ศิลปะในการบริหาร เวลาและการเรียงลำดับ ความสำคัญก่อนหลัง

7 3. ด้านทักษะ 3.4 ศิลป์ในการออกแบบ องค์การ 1) ต้องรู้บริบทเกี่ยวกับ คน 2) กำหนดนโยบาย 3) กำหนดปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 4) ออกแบบโครงสร้าง และระบบรองรับ 5) การลงมือปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 3 : คุณลักษณะสำคัญ ของผู้นำยุคใหม่. 1. ด้าน ลักษณะชีวิต 1.1 ความซื่อสัตย์ 1.2 ความยุติธรรม 1.3 ความเสียสละอุทิศตัว 1.4 ความถ่อมใจ 1.5 ความมีวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google