งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทีมงานที่ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในทีมงานต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น การเขียนโปรแกรม ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ความรู้ทางการจัดการธุรกิจ และการวิเคราะห์ระบบ ผู้ที่จะสามารถวิเคราะห์ และออกแบบระบบได้ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2 กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใช้ CIS ในการประมวลรายการธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำงานทั่วไปของพนักงาน ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ
ผู้ใช้ระบบ การวางแผน การทดสอบ การจัดเก็บเอกสาร การเตรียมความพร้อม การตรวจสอบและประเมินผล การบำรุงรักษา อนาคต

4 รูปแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสร้างฐานข้อมูล วิธีจากล่างขึ้นบน วิธีจากบนลงล่าง

5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การสำรวจเบื้องต้น วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม การทดสอบระบบ การนำระบบไปใช้ปฏิบัติและประเมินผล

6 การสำรวจเบื้องต้น ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

7 การวิเคราะห์ระบบ

8 การออกแบบระบบ

9 หลักพิจารณาในการการประเมิน
การประเมินผลการดำเนินงาน ผลกระทบต่อองค์การ ประเมินทัศนคติของผู้ใช้ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google