งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX) ละนอง แก้วศรีช่วง ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX) ละนอง แก้วศรีช่วง ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX) ละนอง แก้วศรีช่วง ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3

2 ภาษี คือ อะไร 1. ภาษีทางตรง 2. ภาษี ทางอ้อม 3. ภาษีรวมใน 4. ภาษีรวม นอก

3 ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่ไม่สามารถผลัก ภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

4 ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่สามารถผลักภาระ ภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ เช่น ภาษี สรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ - การผลักภาระไปให้ผู้บริโภค กระทำได้โดยการบวกค่าภาษีไป กับราคาสินค้า โดยการทำใน ลักษณะของภาษีรวมนอก ภาษี รวมใน

5 ภาษีรวมนอก คือ ภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มจาก การชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT เช่น สินค้า 100 บาท บวกภาษี VAT 7 % รวมเป็น 107 บาท

6 ภาษีรวมใน คือ ภาษีที่รวมไปกับราคาสินค้า เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้เสียภาษีไม่อาจ ทราบได้ว่าค่าภาษีเป็นเงินเท่าไร เช่น รถยนต์ราคามูลค่า 1,000,000 บาท ถ้า ต้องการทราบว่าค่าภาษีเท่าไดก็นำอัตรา มาคำนวณ เช่น อัตราภาษีร้อยละ 30 % = 1,000,000 x 30 = 300,000 บาท ดังนั้น ราคารถยนต์ = 700,000 บาท ภาษีสรรพสามิต = 300,000 บาท รวม 1,000,000 บาท 10 0

7 วิธีการจัดเก็บภาษีสถานบริการ ( ดิสโก้เธค ) ข้อแนะนำสถานบริการ 1. จัดเก็บแบบภาษีรวมนอก = ราคาสินค้า ( อาหาร + เครื่องดื่ม ) + ภาษีสรรพสามิต 10% = 100 บาท + 10 บาท ( แยกภาษีให้ เห็นอย่างชัดเจน ) = 110 บาท ( ราคาที่ผู้มาใช้บริการ จะต้องชำระ )

8 2. จัดเก็บแบบภาษีรวมใน = ราคาสินค้ารวมภาษีสรรพสามิต = 110 (100 + 10) บาท ( รวมค่าภาษี อยู่ในสินค้า ) ให้ระบุในเมนูสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินว่า ราคา สินค้าบวกภาษีสรรพสามิตแล้ว

9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษี สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้า + ภาษี สรรพสามิต + ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้าและภาษีที่ผู้บริโภคต้องชำระ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีศุลกากร, ภาษีสรรพสามิตและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้า + อากร ขาเข้า + ภาษี สรรพสามิต + ภาษีมูลค่าเ พิ่ม = ราคาสินค้าและภาษีที่ ผู้บริโภคต้องชำระ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเรื่องภาษี ( TAX) ละนอง แก้วศรีช่วง ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google