งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comparison of efficacies of different probiotics for broiler chickens โดย Priyankarage el.al. นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comparison of efficacies of different probiotics for broiler chickens โดย Priyankarage el.al. นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Comparison of efficacies of different probiotics for broiler chickens โดย Priyankarage el.al. นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล

3 บทนำ Probiotics คือสารเสริมที่ เติมใส่ในอาหารสัตว์ โดย มีจุดประสงค์เพื่อให้สัตว์ที่ กินอาหารที่เสริม Probiotics มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง และมีการ เจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้น Probiotics ที่ใช้ในอาหาร สัตว์ อาจเป็นยาปฎิชีวนะ สารเคมี จุลินทรีย์ ซึ่งใน ตัวของ Probiotics จะไม่มี โภชนะใด ๆ การทำหน้าที่ ของ Probiotic จะช่วย ยับยั้งการทำงานของ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ใน ระบบทางเดินอาหาร ที่ อาจทำให้เกิดโรค และ ยับยั้งจุลินทรีย์ที่คอยแย่ง อาหารในระบบทางเดิน อาหาร

4 บทนำ ( ต่อ ) การใช้ Probiotics โดย ใช้ในรูปยาปฎิชีวนะ และสารเคมี อาจทำให้ มีผลต่อเนื่อง โดยสาร เหล่านี้อาจตกค้างใน เนื้อสัตว์ ซึ่งอาจเป็น สารก่อโรคมะเร็งต่อ ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ เหล่านั้น ต่อมาจึงมี การศึกษาวิจัยการนำ จุลินทรีย์บางชนิดมา ใช้ในรูป Probiotics

5 วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งต้องการศึกษาเปรียบเทียบผล ของ Probiotics ชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเลี้ยง ไก่เนื้อ

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบถึงชนิดของ Probiotics ที่เหมาะที่ นำมาใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ ในแง่การ เจริญเติบโต คุณภาพซาก และประสิทธิภาพ การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 2. การใช้ Probiotics ในรูปของจุลินทรีย์เสริม ในอาหาร จะทำให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ มีความ ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

7 วิธีการทดลอง เป็นการเปรียบการใช้ Probiotic ในรูปจุลินทรีย์ 3 กลุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่ม ควบคุม ( Control ) ซึ่งมี 2 กลุ่ม ดังนั้นการทดลอง ครั้งจึงมีสิ่งทดลอง ( Treatment ) 5 สิ่งทดลอง แผนการทดลองเป็น CRD การวิเคราะห์จะใช้วิเคราะห์ ผลโดย ANOVA การ วิเคราะห์ความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยใช้วิธีการของ Turky’pairwise comparison

8 วิธีการทดลอง ( ต่อ ) สิ่งทดลองที่ 1 (NC ) คืออาหารที่ไม่มีการเสริม สารใด ๆ สิ่งทดลองที่ 2 ( PC ) คือ อาหารที่เสริมยา ปฏิชีวนะพวก Zine bacitracine 0.25 กรัม / กิโลกรัม สิ่งทดลองที่ 3 ( T 1 ) อาหารที่เสริมด้วย 0.01 % Protemix (Lactobacillus,Streptococcus, Bilidobacterium) สิ่งทดลองที่ 4 ( T 2 ) อาหารที่เสริมด้วย 0.05 % G-Probiotic ( Saccharomyces cerevisaic,Lactobacillus acidophilus,Streptococcus faecium ) สิ่งทดลองที่ 5 (T 3 ) อาหารที่เสริมด้วย 0.05 % Hi-yield (Saccharomyces cerevisaic )

9 สรุปผลการทดลอง 1. ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วย อาหารที่เสริม Saccharomyces cerevisaic, Lactobacillus acidophilus,Streptoco ccus faecium ( T 2, T 3 ) จะมีน้ำหนักเพิ่มในช่วง อายุ 7-21 วัน ( การ เจริญเติบโต ) ดีกว่า กลุ่มอาหารควบคุม (NC) อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ( ตารางที่ 1)

10 สรุปผลการทดลอง 2. จำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้ เล็กของไก่เนื้อไม่มีความ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติทุก ๆ สิ่งทดลอง ( ตารางที่ 2 ) 3. คุณภาพซากของไก่เนื้อ ภายหลังการชำแหละ พบว่าไม่มีความแตกต่าง ระหว่างสัดส่วนของไขมัน ต่อเนื้อแดง 4. การใช้สารเสริมจุลินทรีย์ Saccharomyces cerevisaic ในอาหารไก่เนื้อจะมีผลต่อ การเจริญเติบโต ( ผู้บรรยาย )

11 วิจารณ์ผลการทดลอง 1. อาหารที่มีการผสมสารเสริมประเภทยา ปฏิชีวนะและจุลินทรีย์ จะมีผลต่อการ เจริญเติบโตของไก่เนื้ออายุระหว่าง 7-21 วัน 2. อาหารที่มีการผสมสารเสริมจุลินทรีย์พวก Lactobacillus,Streptococcus, Bilidobacterium ไม่พบความแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติกับกับกลุ่มควบคุม (NC) 3. จุลินทรีย์พวก Saccharomyces cerevisaic น่าจะมีบทบาทที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต ของไก่เนื้อมากที่สุด

12 เอกสารอ้างอิง Priyankarage N.,Silva S.S.P.,Gunaratne S.P.,Palliyagura W.C.D.,Weerasinghe and P.S Fernando. (2003). Comparison of different probiotics for broiler chicken. Sri Lanka : 2003 Spring meeting of the WPSA UK-BRANCE POSTERS.


ดาวน์โหลด ppt Comparison of efficacies of different probiotics for broiler chickens โดย Priyankarage el.al. นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google