งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกร หย่านมก่อนกำหนด ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกร หย่านมก่อนกำหนด ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสาตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกร หย่านมก่อนกำหนด ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสาตร์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบอัตราการเจริญเติบโตและ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของสุกรเมื่อถูก จำกัดปริมาณอาหาร เพื่อทราบต้นทุนการผลิตเมื่อมีการจำกัดอาหาร สุกร การจำกัดอาหารมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิด ท้องเสียในการเลี้ยงสุกร

3 วิธีการทดลอง ใช้ลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนดอายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 20 ตัว วางแผนการทดลองแบบ RCBD แบ่งสุกรออกเป็น 4 กลุ่ม – กลุ่มที่ 1 ให้กินอาหารเต็มที่ – กลุ่มที่ 2 ให้กินอาหาร 90% – กลุ่มที่ 3 ให้กินอาหาร 80% – กลุ่มที่ 4 ให้กินอาหาร 70%

4 สรุป การจำกัดอาหารในลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรเพิ่มขึ้น หรือไม่ สุกรที่ถูกจำกัดอาหารและเมื่อได้รับอาหารเต็มที่ จะมีอัตราการเจริญเติบโตและน้ำหนักตัว แตกต่างกันหรือไม่ ต้นทุนค่าอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การจำกัดอาหาร มีส่วนช่วยลดอัตราการเกิด ท้องเสียในสุกรหลังหย่านมได้หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ผลการจำกัดอาหารในลูกสุกร หย่านมก่อนกำหนด ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google