งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดสะแกงาม วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดสะแกงาม วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดสะแกงาม วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2 • รู้ และเข้าใจความสำคัญ ประโยชน์ และคุณค่าของ อาหาร • ปฏิบัติตนให้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ให้ถูกสัดส่วนเพื่อให้เจริญเติบโตสมวัย • ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

3 ๑. จำแนกอาหารหลัก ๕ หมู่ ( พ ๔. ๑ ป. ๓ / ๒ ) ๒. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ ๕ หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ( พ ๔. ๑ ป. ๓ / ๓ )

4 อาหาร หมายถึง สิ่งที่เรารับประทาน เข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและ ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

5 หมู่ที่ ๑ ได้แก่ อาหาร ประเภทนม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งและงาจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบ ๕ หมู่ จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดี นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

6 หมู่ที่ ๒ ได้แก่อาหาร ประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล ให้พลังงาน แก่ร่างกาย หมู่ที่ ๓ ได้แก่ อาหารประเภทพืชผัก ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมการทำงานของ ร่างกายให้เป็นปกติ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

7 หมู่ที่ ๔ ได้แก่ อาหารประเภทผลไม้ต่างๆ สร้าง เสริมการทำงานของร่างกายควบคู่ ไปกับอาหารในหมู่ที่ ๓ ทำให้ขับถ่าย สะดวก หมู่ที่ ๕ ได้แก่ อาหารประเภทน้ำมัน และไขมันของพืชและสัตว์ซึ่งจะให้พลังงาน และความอบอุ่น นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

8 อาหารที่ไม่ควรบริโภคหรือหลีกเลี่ยง คือ อาหารที่ไม่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย ซึ่งได้แก่ อาหารที่มีลักษณะ ดังนี้ ๑๑ ๑. อาหารที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตาและ มีรสหวานจัด เช่น ลูกอม ลูกกวาด น้ำอัดลม นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

9 ๒. อาหารที่มีรสจัดเกินไป เพราะอาจทำให้เป็น โรคกระเพาะอาหาร ๓. อาหารที่ปรุงไม่สุก มีแมลงวันตอม เพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องเสีย นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

10 ๔. อาหารสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เพราะจะทำให้ ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ๕. อาหารประเภทหมักดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง แหนม นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

11 สุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร คือ การปฏิบัติตนใน การรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความสะอาดและ ปลอดภัยจากเชื้อโรค ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ ๑. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลัง อาหารทุกครั้ง ๒. ใช้ช้อนกลางตักอาหารทุกครั้ง และไม่ใช้มือหยิบอาหาร นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

12 ๓. ไม่ไอหรือจามรดอาหารเพราะทำ ให้เชื้อโรคแพร่กระจายลงสู่อาหาร จึงควรใช้ผ้าปิดปากและจมูกขณะ ไอหรือจาม ๔. รับประทานอาหาร ให้ตรงเวลา นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

13 ๕. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดหรือมีสีสัน สวยงาม ๖. ควรใช้ภาชนะที่สะอาดใส่อาหารหรือ เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างให้สะอาดและ ผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำเก็บเข้าที่ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

14 ๗. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และไม่ มีแมลงวันตอม ๘. ควรดื่มน้ำหลังจากรับประทานอาหาร เสร็จแล้ว และไม่ควรดื่มน้ำมากๆ ขณะ รับประทานอาหาร นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

15 ถูก ผิด นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

16 อาหารชนิดใดให้พลังงานมากที่สุด น้ำมันพืช เนย นม เนย เนื้อสัตว์ ข้าว นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

17 สังเกตภาพและจำแนกประเภทของอาหารหลัก ๕ หมู่ โดยเขียนหมายเลขหมู่ลงใน ใต้ภาพให้ถูกต้อง อาหารหลัก ๕ หมู่ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

18 วาดภาพอาหารที่นักเรียนชอบรับประทานอาหารมา ๑ ชนิด พร้อมจัดหมู่อาหาร หมู่ที่ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

19 ลากภาพจากข้างล่างมาใส่ให้ตรงกับตาราง นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน

20


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดสะแกงาม วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นายทรงสวัสดิ์ แสงมณี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google