งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีชีวภาพ แก๊สชีวภาพ นำเสนอโดย 1. นายทรงศักดิ์ ศรีสันติสุข 2. นางสาวกาญจนา เลพล คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีชีวภาพ แก๊สชีวภาพ นำเสนอโดย 1. นายทรงศักดิ์ ศรีสันติสุข 2. นางสาวกาญจนา เลพล คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีชีวภาพ แก๊สชีวภาพ นำเสนอโดย 1. นายทรงศักดิ์ ศรีสันติสุข 2. นางสาวกาญจนา เลพล คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 แก๊สชีวภาพคืออะไร แก๊สชีวภาพ คือกลุ่มแก๊สที่เกิดขึ้น จากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุ เช่น คน สัตว์ พืชและสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่ ตายลงแล้วถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ( สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ) กลุ่มหนึ่ง โดย จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง อาศัยออกซิเจน

3 อะไรบ้างที่นำมาผลิตเป็นแก๊ส ชีวภาพได้ อินทรีย์วัตถุทุกชนิดที่เน่าเปื่อยได้ สามารถนำมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้ ทั้งสิ้นแต่จะได้จำนวนแก๊สมากหรือน้อย และจะเกิดแก๊สยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับ อินทรีย์วัตถุชนิดนั้นว่าเป็นอะไร – พืชสด – มูลสัตว์ – น้ำเสีย

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการผลิต แก๊ส 1. ชนิดและขนาดของอินทรีย์วัตถุ หรือวัตถุดิบที่เราใช้ ถ้าผ่านการย่อยมา ก่อนแล้วเช่นมูลสัตว์จะทำให้เกิดแก๊สได้ ง่ายและมีปริมาณแก๊สมากกว่า 2. อุณหภูมิเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิด แก๊สเร็วขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำจุลินทรีย์จะ เจริญเติบโตช้าหรือหยุดการเจริญเติบโต ทำให้เกิดแก๊สน้อยหรือไม่เกิดแก๊สเลย ดังนั้นบ่อแก๊สที่ดีจะต้องมีแสงแดดส่องถึง

5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการผลิต แก๊ส 3. ความเป็นกรดเป็นด่างภายในบ่อ แก๊สถ้าเกิดความเป็นด่างมากจุลินทรีย์จะ ตายค่าของความเป็นกรดเป็นด่างที่ เหมาะสมคือ 6.6-7.6 ph 4. แบบและชนิดของบ่อแก๊ส 5. สารเคมีบางอย่าง เช่น ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง จะยับยั้งการ เติบโตของจุลินทรีย์

6 สรุป แก๊สชีวภาพคือแก๊สที่เกิดจากการ ย่อยสลายของ อินทรียวัตถุในสภาพไร้ออกซิเจน ตารางกลุ่มแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลาย ของอินทรีย์วัตถุ

7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด แก๊สชีวภาพ 1. มูลสัตว์ ต้องมีปริมาณเพียงพอ การเติมต้องมีความสม่ำเสมอ 2. อาหารที่สัตว์กิน ถ้าเป็นอาหาร สำเร็จรูปจะทำให้เกิดแก๊สดีกว่า อาหาร จำพวกพืชผักเพียงอย่างเดียว 3. เวลา ระยะเวลาการหมักและย่อย ของมูลสัตว์ที่เหมาะสม จะอยู่ระหว่าง 20 -30 วัน

8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด แก๊สชีวภาพ 4. การกวน ควรจะทำเป็นครั้งคราวเพื่อ ช่วยให้มูลสัตว์ผสมกันให้ดีขึ้นและสม่ำเสมอ จะทำให้การเกิดแก๊สมากขึ้น หรือการ ตกตะกอนในบ่อหมัก 5. สารเคมี อาจเป็นพิษต่อแบคทีเรียที ย่อยสลายมูลสัตว์ 6. อุณหภูมิ ต้องพอเหมาะ แบคทีเรีย จะเจริญเติบโตได้ดีทีอุณหภูมิ 37 องศา 7. ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าที่ เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6.6-7.6 ถ้าต่ำกว่านี้ แบคทีเรียจะหยุดทำงาน ทำให้ไม่เกิดแก๊ส

9 ขั้นตอนการย่อยสลาย สารอินทรีย์ ( ขั้นตอนการเกิดก๊าซชีวภาพ )

10 แบบและชนิดของบ่อแก๊ส ชีวภาพ 1. แบบโดมคงที่ ( fixed dome digester ) ลักษณะโดยทั่วไปจะมี ลักษณะเป็นทรงกลมฝังอยู่ใต้ดิน ส่วนที่ กักเก็บแก๊สมีลักษณะเป็นโดม แบบนี้ เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก

11 แบบและชนิดของบ่อแก๊ส ชีวภาพ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูฝัง ในดิน ส่วนที่ใช้เก็บแก๊สจะใช้ผ้าพลาสติก ที่เรียกว่า red-mud-plastic คลุมส่วนบน ของบ่อหมักไว้

12 แบบและชนิดของบ่อแก๊ส ชีวภาพ 3. แบบไฮฟี (HIPHI) ระบบการ กำจัดของเสียแบบไฮฟี (HYPHI) ระบบนี้ ออกแบบขึ้นมาเพื่อกำจัดของเสียจาก ฟาร์มสุกรระดับกลางถึงระดับใหญ่หรือ ฟาร์มขนาด ประมาณ 1,500 ตัว โดย

13 การบำรุงดูแลรักษา หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์โดยการ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง หัวเทียน ท่อนำ แก๊ส และพยายามทำความสะอาดที่เก็บ แก๊สอยู่เสมอ ถ้าหากพบว่าปริมาณแก๊ส น้อยลงในขณะที่เติมมูลสัตว์ทุกวัน แสดงว่า มีกากที่เหลือจากการหมักอยู่ ก้นบ่อ ให้ทำการรื้อบ่อเอากากส่วนนี้ ออก

14 ประโยชน์ของแก๊สชีวภาพ 1. ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ประโยชน์ด้านพลังงาน 3. ประโยชน์ด้านการเกษตร 3.1 การทำปุ๋ย 3.2 การทำเป็นอาหารสัตว์

15 ผลเสียเมื่อปล่อยก๊าซชีวภาพ ทิ้งสู่บรรยากาศ เนื่องจากก๊าซชีวภาพมี ส่วนประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนซึ่งเป็น ก๊าซที่ร่วม ก่อภาวะเรือนกระจกที่ให้ผล รุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 25 เท่า ดังนั้น หากปล่อยก๊าซ ชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศจะเป็นการเพิ่ม อัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือเร่งให้ โลก มีอุณหภูมิสูงมากขึ้น

16 แนวโน้มในอนาคต ในสภาวะโลกปัจจุบันปัญหาของ การขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะ น้ำมันรุนแรงมากขึ้นทุกขณะหลาย ประเทศมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆในการ ผลิตพลังงานเพื่อมาทดแทนน้ำมัน พลังงาน ชีวมวลเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่หลายประเทศให้ความสนใจ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะแก๊ส ชีวภาพปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจ วิเคราะห์วิจัยกันอย่างแพร่หลายทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์ นั่นเอง


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีชีวภาพ แก๊สชีวภาพ นำเสนอโดย 1. นายทรงศักดิ์ ศรีสันติสุข 2. นางสาวกาญจนา เลพล คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google