งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสัมมนา (515-497) เรื่อง ผลของพ่อพันธุ์ดูร็อคและพ่อพันธุ์เพียเทรน ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรขุน Effect of Duroc and Pietrain-sired.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสัมมนา (515-497) เรื่อง ผลของพ่อพันธุ์ดูร็อคและพ่อพันธุ์เพียเทรน ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรขุน Effect of Duroc and Pietrain-sired."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสัมมนา (515-497) เรื่อง ผลของพ่อพันธุ์ดูร็อคและพ่อพันธุ์เพียเทรน ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรขุน Effect of Duroc and Pietrain-sired pigs on growth performance, carcass and meat quality traits of fattening pigs โดย นายธนาพงศ์ ก้องเจริญกุล รหัสนักศึกษา 4440076 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล

2 บทนำ สารเร่งเนื้อแดง

3 พันธุกรรมของสุกร พันธุกรรมหลัก 2 ตัว ที่ควบคุมคุณภาพเนื้อสุกรคือ 1. 1. ยีนควบคุมอาการง่ายต่อความเครียด 2. 2. ยีนควบคุมการสะสมไขมันแทรกในเนื้อ ยีนควบคุม PSE นั้นเป็นที่ทราบกันดีคือ Halothane gene หรือ ryanodine receptor gene สุกรที่มียีน Halothane (nn), (Nn) = PSE สุกรที่มียีน Halothane (NN)= PSE

4 DurocDuroc ADG 837 กรัมต่อวัน FCR 2.37 BF 1.19 ซ.ม. อายุจากเกิดถึงน้ำหนัก 90 กิโลกรัม ใช้เวลา 154.70 วัน มีลักษณะสีแดง ลำตัวสั้นแต่หนา หลังโค้ง หูปรก ขา แข็งแรง โตเต็มที่ 200-250 กิโลกรัม ให้ลูกไม่ดกเฉลี่ย 8-9 ตัว เลี้ยงลูกไม่เก่ง หย่านมเฉลี่ย 6-7 ตัว มีความ แข็งแรงทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกชนิด

5 PietrainPietrain ADG 800.57 กรัมต่อวัน FCR 2.48 BF 0.90 ซ.ม. อายุจากเกิดถึงน้ำหนัก 90 กิโลกรัม ใช้เวลา 159.85 วัน มีลักษณะลำตัวขาวและมีจุดสีดำกระจายทั่วตามด้านหลัง และลำตัว หูทั้งสองข้างตั้งชัน ขาจะสั้นกว่าพันธุ์อื่น เป็น สุกรที่มีรูปร่างสวยงาม กล้ามเนื้อเป็นมัดๆ แผ่นหลังกว้าง เป็นปีกสะโพกเห็นเด่นชัด โตเต็มที่ 150-200 กิโลกรัม มี เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงมากกว่าพันธุ์อื่น

6 การประเมินคุณภาพซากสุกร 1. การประเมินซากด้านลักษณะปริมาณ น้ำหนักซาก พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน ความหนาของมันสันหลัง

7 2. การประเมินซากด้านลักษณะคุณภาพ สี ค่า pH ความแน่นของเนื้อ ไขมันแทรก

8 ผลของพ่อพันธุ์ดูร็อคและพ่อพันธุ์เพียเทรน ต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อสุกรขุน Edwards และคณะ (2003) ศึกษาลักษณะ คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อในสุกรขุน จำนวน 162 ตัว ที่มาจากการผสมข้ามพันธุ์ โดยใช้พ่อ พันธุ์ Duroc และพ่อพันธุ์ Pietrain ซึ่งนำเข้ามา จากประเทศเยอรมัน ผสมกับแม่พันธุ์ Yorkshire และแม่สองสาย Yorkshire-Landrace ด้วยวิธี ผสมเทียม ซึ่งพ่อพันธุ์ Pietrain ที่ใช้ปลอดจาก ryanodine receptor gene หรือยีนเครียด (Halothane gene)

9 Table 1. Sire breed, dam breed, and gender subclass numbers for traits measured Dam breed Sire breed DurocPietrain BarrowsGiltsBarrowsGilts Yorkshire912 20 Yorkshire- Landrace 26322724 Total35443944 Source : Edwards และคณะ (2003)

10 การวิเคราะห์ลักษณะซาก อดอาหาร ฆ่าชำแหละ บันทึกน้ำหนักซาก Chilling 24 ชม. ความยาวซาก ความหนามันสันหลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน เปอร์เซ็นต์เนื้อแดง เปอร์เซ็นต์ซากแต่ง

11

12

13 Table 2. Least squares means by breed of sire for carcass measurements Trait a DurocPietrainSEMP-value Length (cm)86.984.80.55<0.01 First rib fat (mm)47.744.60.84<0.01 Last rib fat (mm)28.827.80.91NS Last lumbar fat (mm) 30.020.90.75<0.05 BF10 (mm)25.523.00.66<0.01 LMA (cm 2 )50.253.20.89<0.01 FFL (%)50.752.60.39<0.001 Dressing percent73.174.00.25<0.01 a BF10 = 10 th -rib backfat, LMA = loin muscle area, FFL = fat-free lean Source : ดัดแปลงจาก Edwards และคณะ (2003)

14 การวิเคราะห์ลักษณะซาก (2) ตัดแต่งซากสุกรตามแบบสากล ชั่งน้ำหนัก Ham Loin Boston butt Picnic shoulder Belly คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ เทียบกับน้ำหนักซากสุกร

15

16 Table 3. Least squares means by breed of sire for carcass weight and primal cut measurements a Five primal is the sum of ham, loin, Boston butt, picnic shoulder and belly percentages.

17 การวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสุกร เก็บตัวอย่างเนื้อสันที่ซี่โครง ซี่ที่ 10- ซี่สุดท้าย ชั่งน้ำหนัก 13542

18 แช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 o c เพื่อวิเคราะห์ pH ที่ 24 ชม. ด้วยวิธี iodoacetate 1 การหาค่า pH

19 2 ตัดเนื้อให้ มีขนาด 2.54 ซ. ม. สี ไขมันแทรก ความแน่นของเนื้อ การสะท้อนแสงของ L* a* b*

20 Trait Scores 12345 Muscle Firmness Very Soft and Watery Soft and Watery Slightly Firm and Moist Firm and Moderately Dry Very Firm and Dry Muscle Color Pale Pinkish gray Grayish Pink Reddish Pink Purplish Red Dark Purplish Red MarblingDevoid and Practically Devoid Traces to Slight Small to Modest Moderate to Slightly Abundant Moderately Abundant or Greater

21

22

23 3 การหา Drip loss ใส่ถุงพลาสติกปิดสนิท เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 o C นาน 24 ชม. ชั่งน้ำหนักและหาเปอร์เซ็นต์ การสูญเสียน้ำของเนื้อ

24 4 การหา Cook loss ชั่งน้ำหนัก ทำให้สุกด้วยเตาไฟฟ้า จนภายใน เนื้อมีอุณหภูมิ 71 o C ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่ อุณหภูมิห้อง ชั่งน้ำหนักและหาเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักสูญเสียหลังปรุง

25 5 หาแรงตัดผ่านเนื้อ

26 Table 4. Least squares means for breed of sire for meat quality measures TraitDurocPietrainSEMP-value Color (1 to 5)2.542.320.11<0.05 Marbling(1 to 5)2.421.780.1<0.001 Firmness(1 to 5)2.622.330.07<0.001 Minolta L*54.7755.370.54NS Minolta a*17.3317.040.17<0.05 Minolta b*7.58 0.2NS 24-h pH5.535.480.02<0.001 Drip loss, %2.883.80.24<0.001 Cook loss, %28.6329.230.71NS W-B shear force, kg a 6.947.110.22NS a W-B = Warner-Bratzler Source : ดัดแปลงจาก Edwards และคณะ (2003)

27 ผลของพ่อพันธุ์ต่อสมรรถนะ การเจริญเติบโตของสุกรขุน Eggert และคณะ (1998) ศึกษาการเจริญเติบโต ในสุกรขุนต่างสายพันธุ์จำนวน 120 ตัวโดยใช้พ่อ พันธุ์ Duroc, Pietrain และ Large White ผสม กับแม่สุกรสองสายพันธุ์ คือ Large White- Landrace แบ่งลูกสุกรออกเป็น 30 คอก คอกละ 4 ตัว ตามสายพ่อพันธุ์และเพศด้วยวิธีการสุ่ม เลี้ยง สุกรด้วยสูตรอาหารข้าวโพด - ถั่วเหลือง จัดให้กิน แบบกินเต็มที่ เก็บข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโต ของสุกรที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 45.40 กิโลกรัม ตั้งแต่ น้ำหนัก 74.46 -119.86 กิโลกรัม

28 Table 5. Effects of sire line on finishing growth (74.46 kg to 119.86 kg). TraitDuroc sired Pietrain sired Large White SESig.* Average Daily Gain (kg)0.8760.7630.7670.1P<0.01 Average Daily Feed Intake (kg)2.872.532.520.1P<0.01 Feed Efficiency3.283.363.290.1Not sig. Adjusted Days to 119.86 kg (NSIF) 167.6174.6176.71.6P<0.01 *Not sig. = not significant, P>0.05 Source : Eggert และคณะ (1998)

29 สรุป สุกรขุนลูกผสมที่เกิดจากสุกรพันธุ์ดูร็อค และเพียเทรน ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการปรับปรุงลักษณะรูปร่าง ลักษณะ ของซากและปริมาณเนื้อแดง แต่ทั้งนี้สุกรขุนจาก ทั้งสองพันธุ์มีข้อแตกต่างอยู่บ้างเล็กน้อย คือ สุกรขุนจากสายพ่อพันธุ์ดูร็อคมีอัตราการเจริญ เติบโตดี โตเร็ว แต่มีความหนาของมันสันหลัง มากกว่า และปริมาณเนื้อแดงน้อยกว่าสุกรขุนจาก สายพ่อพันธุ์เพียเทรน

30 สุกรขุนจากสายพ่อพันธุ์เพียเทรนโตช้ากว่า สุกรขุนจากสายพ่อพันธุ์ดูร็อคเล็กน้อย ดังนั้น พันธุ์เพียเทรน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพซากในอุตสาหกรรม การผลิตสุกรขุน อย่างไรก็ตาม การคัดเลือก พ่อสุกรควรเลือกใช้พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการดูแล

31 ขอบคุณครับ.


ดาวน์โหลด ppt วิชาสัมมนา (515-497) เรื่อง ผลของพ่อพันธุ์ดูร็อคและพ่อพันธุ์เพียเทรน ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรขุน Effect of Duroc and Pietrain-sired.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google