งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้อง มี ลักษณะดังนี้ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้อง มี ลักษณะดังนี้ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้อง มี ลักษณะดังนี้ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากประชากร มี ลักษณะเป็นตัวแปรสุ่ม เป็นตัวอย่างข้อมูล ที่ดี ตามหลักการเทคนิคการชักตัวอย่าง • ลักษณะของข้อมูลต้องมีการแจกแจง ปกติหรือใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติ • ลักษณะข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ หรือข้อมูลต่อเนื่อง มีระดับการวัดในสเกล อันตรภาค (Interval Scale) หรือ สเกล อัตราส่วน (Ratio Scale) โดยหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้

3 การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม เป็นการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรที่ เราสนใจศึกษานั้น เป็นไปตามที่เราคาดไว้ หรือไม่ โดยสมมติฐานในการทดสอบเป็น ดังนี้

4 การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม

5 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ของประชากร 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ประชากรมีการแจกแจงแบบ ปกติ และทราบความแปรปรวนของ ประชากร ( ทราบ ) กรณีที่ 2 ไม่ทราบความแปรปรวนของ ประชากร แต่ขนาดตัวอย่างมีขนาด ใหญ่ ( ไม่ทราบ แต่ ) กรณีที่ 3 ไม่ทราบความแปรปรวนของ ประชากร แต่ขนาดตัวอย่างมีขนาด เล็ก ( ไม่ทราบ แต่ )

6 กรณีที่ 1 ทราบความแปรปรวนของ ประชากร ( ทราบ )

7 กรณีที่ 2 ไม่ทราบความแปรปรวน ของประชากร แต่ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ( ไม่ทราบ แต่ )

8 กรณีที่ 3 ไม่ทราบความแปรปรวน ของประชากร แต่ตัวอย่างมีขนาดเล็ก ( ไม่ทราบ แต่ )

9 ตัวอย่าง 5.1 ในการบรรจุกาแฟกระป๋อง ยี่ห้อหนึ่ง มาตรฐานน้ำหนักกาแฟคือ 150 กรัม ถ้าทราบว่าน้ำหนักของกาแฟมี การแจกแจงแบบปกติ และมีส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 กรัม สุ่มตัวอย่าง กาแฟมา 64 กระป๋อง ปรากฏว่ากาแฟมี น้ำหนักเฉลี่ย 149.5 กรัม จงทดสอบว่า การบรรจุกาแฟกระป๋องได้มาตรฐาน หรือไม่ โดยใช้ระดับนัยสำคัญ 0.05 วิธี ทำ จากโจทย์ ต้องการทดสอบว่าน้ำหนัก ของกาแฟเป็น 150 กรัมหรือไม่ ( )

10

11

12 ตัวอย่าง 5.2 ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง หนึ่งคาดว่าปริมาณวัตถุดิบเฉลี่ยที่ใช้ในโรงงานจะ มากกว่า 880 ตันต่อวัน จึงเก็บข้อมูลปริมาณ วัตถุดิบที่ใช้ต่อวันมา 50 วัน คำนวณได้ปริมาณ เฉลี่ย 892 ตันต่อวัน ความแปรปรวนเท่ากับ 400 ตัน 2 การคาดคะเนของผู้จัดการถูกต้องหรือไม่ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05 วิธีทำ

13

14

15 ตัวอย่าง 5.3 โรงงานอุตสาหกรรมผลิต ปากกาลูกลื่นแห่งหนึ่ง โฆษณาว่าปากกาลูกลื่นที่ ผลิตมีอายุการใช้งานอย่างต่ำ 400 ชั่วโมง ตัวแทน จำหน่ายปากกาลูกลื่นชนิดนี้ต้องการพิสูจน์ว่า โฆษณาเป็นจริงหรือไม่ จึงสุ่มปากกาชนิดนี้มา 25 ด้าม ได้อายุการใช้งานเฉลี่ย 410 ชั่วโมง และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 ชั่วโมง จงทดสอบว่าคำ โฆษณาเป็นจริงหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 วิธีทำ

16

17

18 ตัวอย่าง 5.4 บันทึกน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของ ไก่ที่สุ่มมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งจำนวน 10 ตัว หลังจากการให้อาหารเสริมพิเศษใน 3 เดือน แรก บันทึกผลการทดลองได้ดังนี้ หน่วย : กรัม 30, 22, 32, 26, 24, 33, 34, 36, 32, 31 จงทดสอบว่าน้ำหนักไก่ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เท่ากับ 25 กรัมหรือไม่ โดยใช้ระดับ นัยสำคัญ 0.10 วิธีทำ

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้อง มี ลักษณะดังนี้ • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google