งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การแปลงข้อมูล (Transformation) การทดลองโดยทั่วไปมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Treatment ที่ให้กับหน่วยทดลอง ว่ามีอิทธิพลแตกต่างกันหรือไม่ ในการศึกษาเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของแต่ละทรีทเมนต์มีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การแปลงข้อมูล (Transformation) การทดลองโดยทั่วไปมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Treatment ที่ให้กับหน่วยทดลอง ว่ามีอิทธิพลแตกต่างกันหรือไม่ ในการศึกษาเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของแต่ละทรีทเมนต์มีค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การแปลงข้อมูล (Transformation) การทดลองโดยทั่วไปมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Treatment ที่ให้กับหน่วยทดลอง ว่ามีอิทธิพลแตกต่างกันหรือไม่ ในการศึกษาเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของแต่ละทรีทเมนต์มีค่า เท่ากันหรือไม่หรือทดสอบอิทธิพลของทรีทเมนต์มีนัยสำคัญหรือไม่ นั้น สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

2 2 การแปลงข้อมูล (Transformation) มีข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่มมา จากประชากรเดียวกันที่มีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยศูนย์ และความแปรปรวนเท่ากันในทุกทรีทเมนต์และแต่ละตัวก็เป็นอิสระ ซึ่งกันและกัน หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นและทดสอบด้วย วิธีการทางสถิติ จะทำให้ประสิทธิภาพของการทดสอบลดลง นำไปสู่ การสรุปผลการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดและขาดความน่าเชื่อถือ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

3 3 การแปลงข้อมูล (Transformation) วิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่ข้อมูลมีการ แจกแจงแบบไม่ปกติและความ แปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน คือ การแปลงข้อมูล (Data Transformation) โดยใช้ วิธีการทางสถิติ(Statistical Methods) การแปลงข้อมูล หมายถึง การเปลี่ยนสภาพของข้อมูลที่ศึกษาให้มีการแจก แจงแบบปกติหรือทำให้ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน เนื่องจากข้อตกลง เบื้องต้นของการทดสอบสถิติบางตัวได้กำหนดไว้ เช่น การทดสอบค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์การ ถดถอย(Regression Analysis) เป็นต้น สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

4 4 การแปลงข้อมูล (Transformation) ใช้เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลที่ต้องแปลงค่าก่อนการวิเคราะห์ เช่น ตายกับไม่ตาย ข้อมูลที่เป็น สัดส่วน หรือ เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คะแนน ข้อมูลที่มีค่าน้อย มากๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักมีการกระจายตัวไม่ปกติ การแปลงข้อมูลมีวัตถุประสงค์ 1)ให้ข้อมูลที่แปลงแล้วมีการกระจายแบบปกติ 2)ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนที่แปลงแล้ว เป็นอิสระต่อกัน สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

5 5 การแปลงโดยใช้ Square root สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

6 6 การแปลงเป็นค่า Logarithmic เป็นวิธีการแปลงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้ในกรณีที่ ความแปรปรวนมีค่าเป็นสัดส่วนกับค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ ผลจากการแปลง ทำให้ทุกทรีทเมนต์มีความแปรปรวนเท่ากัน ข้อมูลที่มีค่า ลบ ไม่สามารถที่จะแปลงข้อมูลโดยวิธีนี้ได้ กรณีที่ข้อมูลที่มีค่า 0 ให้ใช้ log (x+1) Log ฐาน 10 จะง่ายที่สุดสำหรับการแปลงข้อมูล สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

7 7 การแปลงโดยใช้ Arcsine สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ


ดาวน์โหลด ppt 1 การแปลงข้อมูล (Transformation) การทดลองโดยทั่วไปมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Treatment ที่ให้กับหน่วยทดลอง ว่ามีอิทธิพลแตกต่างกันหรือไม่ ในการศึกษาเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของแต่ละทรีทเมนต์มีค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google