งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบคำสอน อาจารย์ศุกรี อยู่สุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบคำสอน อาจารย์ศุกรี อยู่สุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบคำสอน อาจารย์ศุกรี อยู่สุข
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแปลงข้อมูล (Transformation) การทดลองโดยทั่วไปมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างTreatment ที่ให้กับหน่วยทดลอง ว่ามีอิทธิพลแตกต่างกันหรือไม่ ในการศึกษาเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรของแต่ละทรีทเมนต์มีค่าเท่ากันหรือไม่หรือทดสอบอิทธิพลของทรีทเมนต์มีนัยสำคัญหรือไม่นั้น Transformation

2 เอกสารประกอบคำสอน อาจารย์ศุกรี อยู่สุข
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแปลงข้อมูล (Transformation) มีข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่มมา จากประชากรเดียวกันที่มีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยศูนย์และความแปรปรวนเท่ากันในทุกทรีทเมนต์และแต่ละตัวก็เป็นอิสระซึ่งกันและกัน หากพบว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นและทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ จะทำให้ประสิทธิภาพของการทดสอบลดลง นำไปสู่การสรุปผลการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดและขาดความน่าเชื่อถือ Transformation

3 เอกสารประกอบคำสอน อาจารย์ศุกรี อยู่สุข
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแปลงข้อมูล (Transformation) วิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่ข้อมูลมีการ แจกแจงแบบไม่ปกติและความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากัน คือ การแปลงข้อมูล (Data Transformation) โดยใช้วิธีการทางสถิติ(Statistical Methods) การแปลงข้อมูล หมายถึง การเปลี่ยนสภาพของข้อมูลที่ศึกษาให้มีการแจกแจงแบบปกติหรือทำให้ความแปรปรวนมีค่าเท่ากัน เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบสถิติบางตัวได้กำหนดไว้ เช่น การทดสอบค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์การถดถอย(Regression Analysis) เป็นต้น Transformation

4 เอกสารประกอบคำสอน อาจารย์ศุกรี อยู่สุข
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแปลงข้อมูล (Transformation) ใช้เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลที่ต้องแปลงค่าก่อนการวิเคราะห์ เช่น ตายกับไม่ตาย ข้อมูลที่เป็นสัดส่วน หรือ เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คะแนน ข้อมูลที่มีค่าน้อยมากๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักมีการกระจายตัวไม่ปกติ การแปลงข้อมูลมีวัตถุประสงค์ ให้ข้อมูลที่แปลงแล้วมีการกระจายแบบปกติ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนที่แปลงแล้ว เป็นอิสระต่อกัน Transformation

5 การแปลงโดยใช้ Square root
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแปลงโดยใช้ Square root จะใช้กับข้อมูลที่มีค่าสังเกตมีค่าต่ำมาก เช่น จำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย ข้อมูลมักมีการกระจายตัวแบบ พัวซอง (Poisson distribution) ซึ่งมีค่าความแปรปรวนเท่ากับค่าเฉลี่ย แก้ไขให้กระจายตัวปกติ และ ให้ความแปรปรวนเป็นอิสระกับค่าเฉลี่ย ได้ ข้อมูลที่มีค่าต่ำ ควรใช้ 𝒙 ข้อมูลที่มีค่าต่ำมาก ควรใช้ 𝒙+𝟏 หรือ 𝒙 𝒙+𝟏

6 การแปลงเป็นค่า Logarithmic
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแปลงเป็นค่า Logarithmic เป็นวิธีการแปลงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้ในกรณีที่ ความแปรปรวนมีค่าเป็นสัดส่วนกับค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ ผลจากการแปลง ทำให้ทุกทรีทเมนต์มีความแปรปรวนเท่ากัน ข้อมูลที่มีค่า ลบ ไม่สามารถที่จะแปลงข้อมูลโดยวิธีนี้ได้ กรณีที่ข้อมูลที่มีค่า 0 ให้ใช้ log (x+1) Log ฐาน 10 จะง่ายที่สุดสำหรับการแปลงข้อมูล

7 การแปลงโดยใช้ Arcsine
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแปลงโดยใช้ Arcsine จะใช้กับข้อมูลที่มีการนับเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือสัดส่วนของตัวอย่างทั้งหมด ข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบ binomial distribution มากกว่าแบบปกติ เป็นการวัดหามุมองศา ซึ่งมีค่า sine เป็นรากที่สองของสัดส่วน =arcsine 𝒙 หรือ sine-1 𝒙 มีตารางแสดงค่ามุมวัดเป็นองศาที่แปลงมาจากข้อมูลเดิมที่เป็นเปอร์เซ็นต์


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบคำสอน อาจารย์ศุกรี อยู่สุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google