งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชายาและการใช้ ยาสัตว์ (Animal Drugs and Usage) รหัส วิชา 515-463 สพ. ญ. อุษา เชษฐานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชายาและการใช้ ยาสัตว์ (Animal Drugs and Usage) รหัส วิชา 515-463 สพ. ญ. อุษา เชษฐานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิชายาและการใช้ ยาสัตว์ (Animal Drugs and Usage) รหัส วิชา 515-463 สพ. ญ. อุษา เชษฐานนท์

2 2 บทนำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ 1. ความรู้พื้นฐานในการออกฤทธิ์ของยาซึ่ง เกี่ยวข้องกับ การดูดซึม การกระจาย และการ ขับออกของยา 2. ความรู้พื้นฐานในการเลือกใช้ยาซึ่งเกี่ยวข้อง กับรูปแบบ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและข้อ บ่งใช้อื่น ๆ ในการให้ยา 3. ยากลุ่มต่างๆ ที่มีการใช้มากในการเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับหลักในการเลือกใช้ยาแต่ละกลุ่ม อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น ยาต้านจุลชีพ ยาถ่ายพยาธิ วัคซีน และอื่น ๆ

3 3 1. วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายา ที่ รัฐมนตรีประกาศ 2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน โรค หรือความ เจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 3. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกาย มนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศ วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่ง หมายสำหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ โรคศิลป์ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ ในการนั้น พ. ร. บ. ยา พ. ศ. 2510 (8) คำว่า “ ยา ” หมายความว่า

4 4 สรุป ยาคือ สารเคมีทุกชนิด ยกเว้นอาหาร ซึ่งใช้ ในการบำรุง ป้องกัน หรือ รักษาสุขภาพ ของคนและสัตว์

5 5 เภสัชวิทยา (Pharmacology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับยา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.Pharmacokinetics ( เภสัช จลนศาสตร์ : ร่างกาย ยา ) การออกฤทธิ์ของยา : การดูดซึม การ กระจาย และการขับออกของยา 2. Pharmacodynamics ( เภสัช พลศาสตร์ : ยาร่างกาย ) กลไกการออกฤทธิ์ ผลที่ใช้รักษา รูปแบบและขนาดของยา อาการที่ไม่พึงประสงค์

6 6

7 7 ชนิดของยาที่ใช้ในการรักษา โรค แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 1. ยาที่มีผลต่อการทำลาย / ยับยั้ง เชื้อ – ยาต้านแบคทีเรีย – ยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น 2. ยาที่ใช้รักษาตามอาการ – ยาแก้ไข้ แก้ปวด – วิตามินต่างๆ เป็นต้น

8 8 แหล่งกำเนิดของยา 1. ยาสังเคราะห์ 2. ยาที่ได้จากธรรมชาติ – ได้จากพืช เช่น สมุนไพร – ได้จากสัตว์ เช่น ตับ น้ำดี – ได้จากแร่ธาตุ เช่น ยาเคลือบ ลำไส้ (kaolin) ได้มาจาก ดินขาว

9 9 กลุ่มยา สำคัญ ที่ใช้ในการ เลี้ยงสัตว์ มีดังนี้ ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ฮอร์โมน เบต้าอะโกนิสต์และสารเร่งการ เจริญเติบโต วัคซีน ยาฆ่าเชื้อและยาล้างเชื้อ ยาต้านแบคทีเรีย ยากำจัดพยาธิภายในและภายนอก สมุนไพร

10 10 การใช้ยา มีหัวข้อที่จำเป็นต้องทราบ ( อย่างน้อยที่สุด ) ดังนี้ 1. ชื่อยา ชื่อทางเคมี / ชื่อ สามัญ / ชื่อทางการค้า 2. สรรพคุณ 3. รูปแบบและวิธีที่เหมาะสมใน การให้ยา 4. เวลาและตำแหน่งที่ยาออก ฤทธิ์ 5. ขนาดของยาที่ให้ 6. การเป็นพิษ หรือ อาการ ข้างเคียง


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชายาและการใช้ ยาสัตว์ (Animal Drugs and Usage) รหัส วิชา 515-463 สพ. ญ. อุษา เชษฐานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google