งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 หลักการและ เหตุผล ไ ก่ องค์ประกอ บของไข่ วิตามิน บี 12

3 ที่มา : (AHN et al.,1997) ขนาดไข่ ไข่ขาว ( %) ไข่แดง ( %) สัดส่วน ไข่แดงต่อ ไข่ขาว ( %) กลาง 11.6750.5845.41 ใหญ่ 11.8350.7143.78 ใหญ่มาก 11.9250.9541.93 ใหญ่ พิเศษ 11.7151.2239.38 องค์ประกอบของไข่

4 วัตถุประสงค์ การใช้วิตามิน บี 12 ในการ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ของไข่ ได้หรือไม่

5 วิตามิน B 12   ละลายในน้ำ   เป็น co-enzyme   การขาด อัตราการไข่ลดลง การฟักออกเป็นตัว ต่ำ ลูกไก่แรกเกิดมี อัตราตายสูง เกิดเลือดออกและ บวมน้ำ การงอกขนไม่ดี ใน ไก่ไข่

6 วิตามิน B 12 กับ องค์ประกอบของไข่ เอสโตรเจน องค์ประกอบของไข่

7 * a, b ค่าสถิติที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P< 0.05) ที่มา : สมปอง และคณะ (2548) การ เสริม วิตามิน บี 12 (mg/kg diet) น้ำหนัก (%) ความยาว ของท่อนำ ไข่ (cm) สัดส่วน ไข่แดง ต่อไข่ ขาว ( %) ไข่ แดง ไข่ ขาว 0 26.36 a 64.07 a 73.22 a 0.41 a 0.01 26.10 ab 64.27 ab 73.72 ab 0.40 ab 0.08 25.62 b 64.93 b 75.16 b 0.39 b ตารางที่ 1 การเสริมวิตามิน B12 ต่อองค์ประกอบของไข่ และขนาดของท่อนำไข่ ในไก่ช่วงอายุ 64 สัปดาห์

8 ซึ่งสอดคล้องกับ Squires andNaber.,(1992) ในไก่อายุ 34 สัปดาห์ พบว่าการเสริม วิตามิน 0.008 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาหาร และ Kato et al.,(2003) การเสริม วิตามิน บี 12 ในระดับ 0.01 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม อาหารในไก่อายุ 52 สัปดาห์ องค์ประกอบของไข่ เปลี่ยนแปลง โดยไข่ขาวมีปริมาณ เพิ่มขึ้น

9 * a, b ค่าสถิติที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P< 0.05) ที่มา : สมปอง และคณะ (2548) การเสริม วิตามิน บี 12 (mg/kg diet) น้ำหนัก (g) ผลผลิ ตไข่ (% / ตัว / วัน ) น้ำหนัก ไข่ (g) มวลไข่ (g %) 078.6164.51 b 50.72 0.0181.4764.64 ab 52.64 0.0880.3765.23 a 52.43 ตารางที่ 2 การเสริมการเสริม วิตามิน B12 ต่อผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ มวลไข่

10 จากการศึกษาการเสริมวิตามิน บี 12 จะทำให้องค์ประกอบของไข่ เปลี่ยนไป แต่เป็นการศึกษาของไก่ที่ ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควร ศึกษาระดับที่แท้จริงในการเสริม วิตามิน บี 12 ในสูตรอาหารของไก่แต่ ละช่วงอายุ

11 การใช้วิตามินบี 12 ที่ระดับ 0.008-0.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาหาร สามารถเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของไข่ได้ สามารถขายไข่ในตลาดของคนที่ รักสุขภาพได้ สรุปและเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google