งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 หลักการและ เหตุผล ไ ก่ องค์ประกอ บของไข่ วิตามิน บี 12

3 ที่มา : (AHN et al.,1997) ขนาดไข่ ไข่ขาว ( %) ไข่แดง ( %) สัดส่วน ไข่แดงต่อ ไข่ขาว ( %) กลาง ใหญ่ ใหญ่มาก ใหญ่ พิเศษ องค์ประกอบของไข่

4 วัตถุประสงค์ การใช้วิตามิน บี 12 ในการ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ของไข่ ได้หรือไม่

5 วิตามิน B 12   ละลายในน้ำ   เป็น co-enzyme   การขาด อัตราการไข่ลดลง การฟักออกเป็นตัว ต่ำ ลูกไก่แรกเกิดมี อัตราตายสูง เกิดเลือดออกและ บวมน้ำ การงอกขนไม่ดี ใน ไก่ไข่

6 วิตามิน B 12 กับ องค์ประกอบของไข่ เอสโตรเจน องค์ประกอบของไข่

7 * a, b ค่าสถิติที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P< 0.05) ที่มา : สมปอง และคณะ (2548) การ เสริม วิตามิน บี 12 (mg/kg diet) น้ำหนัก (%) ความยาว ของท่อนำ ไข่ (cm) สัดส่วน ไข่แดง ต่อไข่ ขาว ( %) ไข่ แดง ไข่ ขาว a a a 0.41 a ab ab ab 0.40 ab b b b 0.39 b ตารางที่ 1 การเสริมวิตามิน B12 ต่อองค์ประกอบของไข่ และขนาดของท่อนำไข่ ในไก่ช่วงอายุ 64 สัปดาห์

8 ซึ่งสอดคล้องกับ Squires andNaber.,(1992) ในไก่อายุ 34 สัปดาห์ พบว่าการเสริม วิตามิน มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาหาร และ Kato et al.,(2003) การเสริม วิตามิน บี 12 ในระดับ 0.01 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม อาหารในไก่อายุ 52 สัปดาห์ องค์ประกอบของไข่ เปลี่ยนแปลง โดยไข่ขาวมีปริมาณ เพิ่มขึ้น

9 * a, b ค่าสถิติที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P< 0.05) ที่มา : สมปอง และคณะ (2548) การเสริม วิตามิน บี 12 (mg/kg diet) น้ำหนัก (g) ผลผลิ ตไข่ (% / ตัว / วัน ) น้ำหนัก ไข่ (g) มวลไข่ (g %) b ab a ตารางที่ 2 การเสริมการเสริม วิตามิน B12 ต่อผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ มวลไข่

10 จากการศึกษาการเสริมวิตามิน บี 12 จะทำให้องค์ประกอบของไข่ เปลี่ยนไป แต่เป็นการศึกษาของไก่ที่ ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควร ศึกษาระดับที่แท้จริงในการเสริม วิตามิน บี 12 ในสูตรอาหารของไก่แต่ ละช่วงอายุ

11 การใช้วิตามินบี 12 ที่ระดับ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาหาร สามารถเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของไข่ได้ สามารถขายไข่ในตลาดของคนที่ รักสุขภาพได้ สรุปและเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google