งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหารงานขาย (Sales Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหารงานขาย (Sales Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหารงานขาย (Sales Management)

2 A. Treetip B.2 การใช้ความพยายามในการจัดองค์กร การสั่งการ การควบคุม การสรรหา การ ฝึกอบรม และการจูงใจพนักงานขาย ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การตลาดที่ ได้กำหนดไว้แล้ว การใช้ความพยายามในการจัดองค์กร การสั่งการ การควบคุม การสรรหา การ ฝึกอบรม และการจูงใจพนักงานขาย ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การตลาดที่ ได้กำหนดไว้แล้ว การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และ การควบคุมโปรแกรมการขายโดย บุคคลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางการขายของบริษัท การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และ การควบคุมโปรแกรมการขายโดย บุคคลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางการขายของบริษัท การบริหารงานขาย (Sales Management)

3 A. Treetip B.3 การบริหารงานขาย (Sales Management) และ ศิลปะการขาย (Salesmanship ) การบริหารงานขาย มุ่งเน้นไปที่ ตัวผู้บริหาร ไม่ว่าจะในระดับผู้จัดการ หรือผู้ควบคุมพนักงานขาย (Sales Supervisors) ในอันที่จะสามารถ ดำเนินกิจกรรมด้านการขาย ให้ สำเร็จตามเป้าหมาย

4 A. Treetip B.4 ความสัมพันธ์ของการ บริหารงานขายกับการตลาด ส่วนประสมทาง การตลาด ผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่ การส่งเสริม การตลาด การโฆษณา การขายโดยใช้ พนักงานขาย การบริหารงาน ขาย การส่งเสริมการ ขาย การ ประชาสัมพันธ์

5 A. Treetip B.5 ศิลปะการขาย มุ่งไปที่ ตัวพนักงานขาย ว่าจะ ทำอย่างไรจึงจะสามารถขาย สินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

6 A. Treetip B.6 : Sincerity มีความจริงใจ : Ask Questions รู้จักตั้งคำถาม : Listening ตั้งใจฟัง : Enthusiasm กระตือรือร้น : Smiling Face ยิ้มแย้มแจ่มใส : Managed Time รู้จักบริหาร เวลา : Attitude มีทัศนคติที่ดี : Names จดจำชื่อ / เรื่องราว ต่างๆได้ : Showmanship มีศิลปะในการ สาธิต : Helpfulness เต็มใจช่วยเหลือ : Imagination มีวิธีใหม่ๆในการ เข้าพบ : Planning For The Sales มี แผนการขายที่ดี

7 A. Treetip B.7 การบริหารงานขายกับ บริษัท ความสำคัญของหน่วยงานขาย ความสำคัญของหน่วยงานขาย – เป็นผู้รักษายอดขาย – สร้างกำไรให้องค์การ – ทำให้บริษัทเติบโตต่อเนื่อง – เป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ – เป็นผู้ลดอำนาจของคนกลาง (middlemen)

8 A. Treetip B.8 บทบาทของการขายโดยบุคคล และการบริหารการขาย การวางแผนโปรแกรมการขาย และการจัดทำงบประมาณ การจัดองค์การหน่วยงานขาย การสรรหาและการคัดเลือก พนักงานขาย การฝึกอบรมการจ่าย ผลตอบแทนและการจูงใจ การกำหนดอาณาเขตการขาย การกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน การประเมินผลพนักงานขาย การ ประเมิน ศักยภาพ และ การ พยากรณ์ ยอดขาย การรวบรวบ ฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลป้อนกลับ กระบวนการบริหารงานขาย

9 4P’s กับ พนักงานขาย

10 A. Treetip B.10 นโยบายการส่งเสริมการขาย กับการตัดสินใจใช้พนักงาน ขาย นโยบายการผลักสินค้าไปสู่ ผู้บริโภค / ผู้ใช้ นโยบายการผลักสินค้าไปสู่ ผู้บริโภค / ผู้ใช้ (Push Policy) (Push Policy) นโยบายการดึงผู้บริโภค / ผู้ใช้มาหาสินค้า นโยบายการดึงผู้บริโภค / ผู้ใช้มาหาสินค้า (Pull Policy) (Pull Policy)

11 A. Treetip B.11 ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่อยู่ลูกค้า / พนักงานขาย สินค้า / บริการ นโยบายการผลักสินค้า ผู้บริโภค สินค้า / บริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือสถานที่ต่างๆ นโยบายการดึงผู้บริโภค การส่งเสริม การขาย ผู้บริโภค การโฆษณา

12 A. Treetip B.12 การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ พนักงานขายกับการโฆษณา การใช้พนักงานขายการโฆษณา  การสื่อสารจะทำเฉพาะ รายบุคคล  พนักงานขายสามารถ ปรับการ เสนอขายให้เหมาะสม ได้ เสนอขายให้เหมาะสม ได้  สามารถโต้ตอบปัญหาที่ เกิดขึ้นได้  การสูญเปล่าน้อย แต่ ครอบคลุม จำนวนลูกค้าจำกัดและ ใช้เวลานาน จำนวนลูกค้าจำกัดและ ใช้เวลานาน  อาจมีการซื้อขายทันที  ทำงานอย่างอื่นเพิ่มได้ เช่น การวิจัย การสาธิต สินค้า การวิจัย การสาธิต สินค้า  การสื่อสารจะกระจาย ทั่วไป  เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถ ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล ได้ ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล ได้  ไม่สามารถโต้ตอบปัญหา ที่เกิดขึ้นได้  การสูญเปล่ามาก แต่ ครอบคลุมจำนวน เป้าหมายมากและใช้เวลา น้อย เป้าหมายมากและใช้เวลา น้อย  เป็นเพียงการสร้างความ สนใจ  ไม่มีการขายทันที อาจจะ ลืมหรือ เปลี่ยนใจได้ เปลี่ยนใจได้

13 A. Treetip B.13 ข้อดีของอาชีพการขาย ได้ใช้ความสามารถของตนเอง อย่างเต็มที่ ได้ใช้ความสามารถของตนเอง อย่างเต็มที่ ให้ผลตอบแทนตาม ความสามารถ ให้ผลตอบแทนตาม ความสามารถ มีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงสุด ในองค์กรได้รวดเร็ว มีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงสุด ในองค์กรได้รวดเร็ว เป็นนายของตนเอง เมื่ออยู่ใน สนามการขาย เป็นนายของตนเอง เมื่ออยู่ใน สนามการขาย ฝึกความเป็นผู้นำได้ดีที่สุด ฝึกความเป็นผู้นำได้ดีที่สุด ได้พบปะผู้คนตลอดเวลา ทำให้ โลกทัศน์กว้างไกล ได้พบปะผู้คนตลอดเวลา ทำให้ โลกทัศน์กว้างไกล

14 A. Treetip B.14 ประเภทของพนักงานขาย 1. พนักงานขายประจำบริษัท 2. พนักงานขายของตัวแทนจำหน่าย มี 2 ประเภท 2.1 ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว 2.2 ตัวแทนที่แบ่งการจำหน่ายกับผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ 3. พนักงานขายอิสระ 3.1 ประเภทแอบแฝง 3.2 ประเภททำงานนอกเวลา 3.3 ประเภทเปิดเผยเป็นอาชีพ

15 A. Treetip B.15 ภารกิจพนักงานขายในกระบวนการขาย การแสวงหา ลูกค้า การเตรียมการเสนอขาย การเข้าพบ การเสนอผลประโยชน์ การสร้างความมั่นใจ การเสนอผลประโยชน์ การเก็บเงิน การปิดการขาย การส่งของ การให้บริการ และ หรือ

16 A. Treetip B.16 สาเหตุความล้มเหลวของ พนักงานขาย  ขาดความคิดริเริ่ม  ขาดการวางแผนการขายที่ดี  ขาดความรู้ในสินค้าและบริการ  ขาดความกระตือรือร้น  ขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอ  ขาดความรู้เรื่องตลาด  ขาดเป้าหมายในชีวิต  ขาดความมั่นใจในตัวเอง  ขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  ขาดสมาธิในการทำงาน  ขาดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ การขาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหารงานขาย (Sales Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google