งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเด ชา. Context Ward Ward OPD OPD ER ER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเด ชา. Context Ward Ward OPD OPD ER ER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเด ชา

2 Context Ward Ward OPD OPD ER ER

3

4 Process of Care

5 Lean- Lean- ลดการรอคอยและ การเดินทาง ระบบนัดคลินิกอายุรกรรม ระบบนัดคลินิกอายุรกรรม การขออนุมัติการทำหัตถการและใช้วัสดุทาง การแพทย์ การขออนุมัติการทำหัตถการและใช้วัสดุทาง การแพทย์ การรับผู้ป่วยจองเตียงนอนรพ. การรับผู้ป่วยจองเตียงนอนรพ. การใช้เตียงห้องสังเกตอาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ตับที่รับการทำ TOCE หลังได้รับการทำครั้งที่ 1 การใช้เตียงห้องสังเกตอาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ตับที่รับการทำ TOCE หลังได้รับการทำครั้งที่ 1 การฉีด botox ที่สาขาโรคระบบประสาท การฉีด botox ที่สาขาโรคระบบประสาท การรับบริการการตรวจสมรรถภาพปอดที่สาขาโรค ปอด การรับบริการการตรวจสมรรถภาพปอดที่สาขาโรค ปอด

6 การลดการรอคอยการอนุมัติ จากภาควิชาฯ ๑ ได้รับการทำ หัตถการเร็วขึ้น ๑ การหมุนเวียนเตียง ๑ ผู้ปฏิบัติการมี ความสุข

7 Flow process Chart – Pre Lean ( ปัจจุบัน 25 ขั้นตอน เวลา 2,805 นาที ) แพทย์สั่ง order การทำหัตถการ online 2 นาที พยาบาลรับ order 10 นาที แพทย์นำใบให้ / รออาจารย์ลงนาม 210 นาที พยบ. นำใบให้ เสมียนนำส่ง ภาควิชาฯ 1 นาที พยาบาล ตรวจสอบใบ ขออนุมัติ 10 นาที แพทย์นำใบที่ อาจารย์แพทย์ลง นามมาให้ พยาบาล 5 นาที เสมียนนำใบ ส่งธุรการ ภาค 30 นาที ธุรการนำใบส่ง เลขานุการภาค ฯ 2 นาที เลขานุการ ตรวจสอบและ นำเสนอหัวหน้า ภาคฯ 120 นาที จนท. ward โทรฯ ถาม ความคืบหน้า 480 นาที ธุรการภาคฯ ลงทะเบียนและ ตรวจสอบใบขอ อนุมัติ 10 นาที พยบ. นำใบขอ อนุมัติให้แพทย์ เขียน 20 นาที หัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาการขอ อนุมัติ 10 นาที จนท. ภาคฯ นำเอกสาร ที่ผ่านการอนุมัติส่ง ธุรการภาคฯ 5 นาที ธุรการ ลงทะเบียน ส่งออกและโทรแจ้ง ward 5 นาที เวลาที่ต้องมาผ่านภาควิชาเพื่อการพิจารณา 663 นาที หรือ 11 ชั่วโมง

8 Flow process Chart – Pre Lean ( ต่อ ) เสมียน ward รับใบที่ ผ่านการพิจารณาส่ง งานสิทธิประโยชน์ 10 นาที จนท. Ward โทร ถามความ คืบหน้า 1,770 นาที สิทธิประโยชน์ นำเสนอผู้บริหารเพื่อ พิจารณา 10 นาที ผู้บริหาร พิจารณา 10 นาที พยบ. แจ้ง เสมียนรับใบ 30 นาที เสมียน ward รับใบ จากสิทธิประโยชน์ ให้ พยบ. 15 นาที พยบ. โทรแจ้ง จนท. intervention/ สั่งซื้อ วัสดุการแพทย์ online 10 นาที งานสิทธิ ประโยชน์โทร แจ้ง ward 5 นาที เสมียนหอผู้ป่วย รับวัสดุ การแพทย์ 15 นาที สิทธิประโยชน์ ลงทะเบียนและ ตรวจสอบใบขออนุมัติ 10 นาที ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยการ ใช้ระบบ fax

9 การลดการรอคอยการตรวจที่ คลินิกอายุรกรรม ๑ ได้รับบริการในเวลาที่ เหมาะสมและพึงพอใจ ๑ ผู้ปฏิบัติการมีความสุข

10 ขั้นตอนและการ เปลี่ยนแปลง การทำความเข้าใจกับอาจารย์และแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ ประจำบ้าน เพื่อการนัดหมายที่เหมาะสม การทำความเข้าใจกับอาจารย์และแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ ประจำบ้าน เพื่อการนัดหมายที่เหมาะสม เปลี่ยนจากการนัดได้ตามสะดวก เปลี่ยนจากการนัดได้ตามสะดวก กำหนดเวลาการนัดเริ่มต้นหลังเวลา 8.30 น. กำหนดเวลาการนัดเริ่มต้นหลังเวลา 8.30 น. เพิ่มช่วงเวลาประมาณ 20-30 นาทีในแต่ละชั่วโมงเพื่อ การแทรกคิวตรวจผู้ป่วยใหม่ เพิ่มช่วงเวลาประมาณ 20-30 นาทีในแต่ละชั่วโมงเพื่อ การแทรกคิวตรวจผู้ป่วยใหม่ ยังมีการให้บริการและการเรียนการสอนแทรก เหมือนเดิม ยังมีการให้บริการและการเรียนการสอนแทรก เหมือนเดิม

11

12 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอาจไม่สะท้อนความ พึงพอใจในระบบนัด

13 การลดการรอคอยการ ทำ TOCE ๑ ได้รับบริการตามรอบการรักษาและพึง พอใจ ๑ คงความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ ใช้เตียงหอผู้ป่วยสังเกตอาการแบบผู้ป่วย นอก

14

15 ดำเนินงานแล้ว 5 ราย ยังไม่มีปัญหาด้านการ ประสานงาน ยังไม่มีปัญหาแทรกซ้อนหรือ ต้องนอนรพ. ต่อ

16 การลดการรอคอยการเข้ารับการรักษา ของผู้ป่วยจองเตียง ๑ ได้รับการบริการเร็ว ขึ้น ๑ ลดภาระของทีม บริการพยาบาล ๑ ยังคงความปลอดภัย

17 เตียงในหอผู้ป่วย ว่างพร้อมรับ พยาบาลประจำคลินิก อายุรกรรมรับทราบ ติดต่อผู้ป่วย ตามคิวพร้อม ประเมินสภาพ สภาพดีและมา ทันเวลา ให้มาที่ OPD พยาบาลประจำ คลินิกประเมินสภาพ เมื่อผู้ป่วยมาถึง สภาพดี จัดการด้าน การตรวจสอบสิทธิ จัดการการนอนรพ. ตามเปลเพื่อส่ง ผู้ป่วย พยาบาลประจำหอ ผู้ป่วยรับผู้ป่วยและ แจ้งแพทย์ ผู้ป่วยได้รับการ ประเมินและดูแล รักษาตามแผน สภาพไม่น่า ไว้วางใจ รายงาน แพทย์ประจำคลินิก จัดการด้านการ ตรวจสอบสิทธิ อาการไม่ดีหรือมา นอกเวลา ให้มาที่ ER และรอการตรวจ ประเมิน พยาบาลประจำ ER ประเมินสภาพเมื่อ ผู้ป่วยมาถึง แพทย์ประจำ ER ประเมินอาการ แพทย์ตรวจ ประเมิน การเดินไปมากับ หน่วยการเงินเพื่อ ตรวจสอบสิทธิ One Stop Service การรอคอย แพทย์ตรวจ ประเมิน เลือกบางรายที่ สามารถผ่านได้

18 การลดการรอคอยการฉีด botox ที่คลินิกเฉพาะฯ ( อ. สุวรรณากับทีมงาน ) ๑ ได้รับบริการในเวลาที่เหมาะสมและพึง พอใจ ๑ เปลี่ยนระบบการฉีดยา : เริ่มหลังจาก เมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษา ครบทุกคน  เป็นฉีดหลังการตรวจ รักษาทีละคน

19 ขอบคุ ณ !


ดาวน์โหลด ppt Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเด ชา. Context Ward Ward OPD OPD ER ER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google