งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ... นางสาวสุรีรัตน์...... นามสกุล... ช่วงสวัสดิ์ ศักดิ์....... สมาชิกทีม 1. ชื่อ... น. ส. จารุวรรณ... นามสกุล.. เหล่านรินทวุฒิ..................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ... นางสาวสุรีรัตน์...... นามสกุล... ช่วงสวัสดิ์ ศักดิ์....... สมาชิกทีม 1. ชื่อ... น. ส. จารุวรรณ... นามสกุล.. เหล่านรินทวุฒิ.................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ... นางสาวสุรีรัตน์...... นามสกุล... ช่วงสวัสดิ์ ศักดิ์....... สมาชิกทีม 1. ชื่อ... น. ส. จารุวรรณ... นามสกุล.. เหล่านรินทวุฒิ.................. 2. ชื่อ... น. ส. อารีย์......... นามสกุล.. นิ่มทอง............................. 3. ชื่อ... น. ส. รสสุคนธ์.... นามสกุล... เรืองโพน......................... 4. ชื่อ... น. ส. ละออทิพย์.. นามสกุล... พงศ์เกษม......................... ผู้ประสานงาน ชื่อ... นางสาวสุรีรัตน์.... นามสกุล.. ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์... โทรศัพท์...7115.. มือถือ.081-6253284..... E-mail..sureerat.chuang@yahoo.com…… ภาควิชา / หน่วยงาน...72 ปีชั้น 7 ชายเหนือ.......... L051

2 โครงการลดระยะเวลาในการรับ - ส่งเวร หอผู้ป่วย 72/7 ชายเหนือ

3 1. ปรับกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาในการรับ - ส่งเวร Suppliers / Providers InputsProcessOutputCustomers - พยาบาล, ผู้ปฎิบัติงาน พยาบาล (RN,PN) - Kadex - อุปกรณ์ check ต่างๆ เช่น กระดาน record สมุด อัคคีภัย กระดาน อาหาร สมุด F2 - จุดเริ่มต้น : ผู้ป่วย เตียงแรก ( เตียง 1) - จุดสิ้นสุด : ผู้ป่วย เตียงสุดท้าย ( เตียง 19) 1. ระยะเวลาใน การรับ – ส่งเวรลดลง 2. บุคลากรมี ความ คล่องตัว เพิ่มขึ้น ลูกค้า ภายนอก - ผู้ป่วย ลูกค้า ภายใน - พยาบาล, ผู้ปฎิบัติงาน พยาบาล (RN,PN) 2. ขอบเขตโครงการ (SIPOC)

4 3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าก่อนปรับปรุง : ลดระยะเวลาในการรับ - ส่งเวร เริ่มต้น รับ - ส่งเวรเตียง 1 เตียง 19 PT=2-2.5 นาที PT= 2– 2.5 นาที Process time (PT) = Delay time (DT ) = Process time (PT) = เวลาที่ใช้ในกระบวนการ = 50 นาที = Delay time (DT ) = ระยะเวลาการรอคอย = 50 นาที Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) = 50 นาที เตียง 4 PT=2-2.5 นาที เตียง 5 PT=2-2.5 นาที PT=2 นาที

5 หัวข้อตัวอย่างความสูญเปล่า Defect Rework ( ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง ) Overproduction ( การผลิตหรือ ให้บริการมากเกินจำเป็น ) - ต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด RN=5-6 คน PN= 4-5 คน รับฟังส่งเวรพร้อมกัน - ใช้เวลามาก Waiting ( การรอคอย )RN,PN เวรเช้ารอรอและฟังการรับ - ส่ง เวร RN,PN เวรดึกรอส่งเวรเสร็จทำให้ลงเวร ช้า ~ 1 ชั่วโมง Not Using Staff Talent ( ภูมิรู้ที่สูญ เปล่า ) - Transportation ( การเดินทาง ) การ round ผู้ป่วยจากเตียงหนึ่งไปอีก เตียงหนึ่ง ใช้เวลามาก ช้า ไม่คล่องตัว Inventory ( วัสดุคงคลัง ) การใช้เวลามากทำให้งานไม่ไหลลี่น Motion ( การเคลื่อนไหว ) จำนวนบุคลากรมากเคลื่อนตัวช้า Excessive Processing ( ขั้นตอนที่มาก เกินจำเป็น ) RN 5 คน PN 4 คน ดูและ complete ผู้ป่วย 1 คนเป็นการใช้เจ้าหน้าที่มาก เกินความจำเป็น 4. Waste (DOWNTIME)

6 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง : แยก รับส่งเวร 2 ทีม เริ่มเดินพร้อมกัน เริ่มต้น รับ - ส่งเวร ทีม 1 เตียง 1 เตียง 19 PT=2 นาที Process time (PT) = Delay time (DT ) = Process time (PT) = เวลาที่ใช้ในกระบวนการ = 25 นาที = Delay time (DT ) = ระยะเวลาการรอคอย = 25 นาที Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั้งหมดใช้ใน กระบวนการ (PT+DT) = 25 นาที ทั้ง 2 ทีม เตียง 5 PT=2 นาที เตียง 10 PT=2 นาที เริ่มต้น รับ - ส่งเวร ทีม 2 PT=2 นาที เตียง 11 PT= 2 นาที เตียง 14 PT=2 นาที จุดเริ่มต้น

7 6. Lean A3 Report

8 ระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ช่วงเวลา 7-8 น. จำนวนบุคลากร ( คนที่ ) นาที 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action) ปัญหา - รับ - ส่งเวรใช้เวลา มาก

9 - ลดระยะเวลาในการรับ - ส่งเวร เหลือ 20-25 นาที - เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ( ลงเวรเร็วขึ้น ) - เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ > 70% 6.2 เป้าหมาย (Target state): ความปลอดภัย ได้คุณภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุน

10 ลงเวรช้า ( รับ - ส่งเวรนาน ) คน กระบวนการทำงาน สิ่งแวดล้อม 6.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis) จำนวนบุคลากร หนาแน่นต่อการดูแล ผู้ป่วย 1 ราย บุคลากรรับ - ส่งเวร พร้อมกัน บุคลากรต้องดู ผู้ป่วยซ้าๆกัน ทำ เรื่องเดียวกันโดยไม่ จำเป็น ขั้นตอนการทำงานซ้ำ เป็น คอขวด ไม่ไหลลื่น พื้นที่แบ่งเป็นห้องๆ ละ 4-5 เตียง รวม 4 ห้อง ต้องใช้เวลา ในการเดิน อุปกรณ์ Form ปรอท ไม่ได้อยู่ที่ ปลายเตียง เป็นเส้นทางผ่าน ของบุคลากรหน่วย อื่น

11 6.4 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach ) สาเหตุ : Root cause addressed แนวทางไข : Proposed solution วัตถุประสงค์ : Supports Objective  กระบวนการทำงาน ซ้ำซ้อน : ต้องรอนานเนื่องจากไม่มี การแบ่งงานที่ ชัดเจนทำให้ต้องรอและ ทำงานซ้ำซ้อน กัน 1. Get rid excessive process: ปรับ Flow การทำงานแบ่ง ทีมให้ชัดเจน ทำให้งานไหลลื่นได้ดี 2. ลด Motion +Transportation เนื่องจากดูผู้ป่วยเพียง ครึ่งหนึ่ง  ลดระยะเวลาใน การรับ - ส่งเวร  เจ้าหน้าที่มี ความพึงพอใจ

12 6.5 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments) SolutionActualDateByResult Conclusi on -Get rid excessive process - ลด Motio n - จัดแบ่งทีมการ รับส่งเวร เป็น 2 ทีม - ลดความ ซ้ำซ้อนในการ รับส่งเวร เนื่องจากดู ผู้ป่วยครึ่งเดียว - ลดระยะเวลา - ลดความ ผิดพลาดเพราะ ปริมาณงาน / คน ลดลง - เดิน Round ผู้ป่วยเพียง ครึ่งเดียว 27 ธ. ค.53 - หัวหน้า ทีม - ลดระยะเวลา การรับ - ส่งเวร ( จาก 50 นาที เป็น 25 นาที ) - ความพึง พอใจของ เจ้าหน้าที่ เพิ่มจาก 75% เป็น 90 %

13 6.6 กิจกรรมสำคัญที่ทำ (Outstanding Actions) Outstanding Actions ธ By WhomBy Date - สรุปและแจ้งแนวทางการรับ - ส่งเวร โดยแบ่งเป็น 2 ทีม เจ้าหน้าที่ ทุกคน 28 ธ. ค.53

14 ระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ช่วงเวลา 7-8 น. จำนวนบุคลากร ( คนที่ ) นาที 6.7 ผลลัพธ์ รวมระยะเวลาเฉลี่ยรับส่งเวร = 25 นาที ความพึงพอใจของบุคลากร 90%

15 6.8 สรุปบทเรียน (Lessons Learnt) ปัจจัยความสำเร็จปัญหา / อุปสรรค - ภาวะผู้นำของทีม - ความพร้อมเพียงของการ รับ - ส่งเวร - ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน - บุคลากรบางคนมีความต้องการ รับ - ส่งเวรทั้ง ward อย่างเดิม - มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าทำให้บาง วัน การรับ - ส่งเวรใช้ เวลามาก - ในการปฎิบัติงานพยาบาลยังไม่ สามารถแบ่งทีมได้ ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ... นางสาวสุรีรัตน์...... นามสกุล... ช่วงสวัสดิ์ ศักดิ์....... สมาชิกทีม 1. ชื่อ... น. ส. จารุวรรณ... นามสกุล.. เหล่านรินทวุฒิ..................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google