งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital stay Readmission, Waiting/Cycle/Turn around time ภาควิชาจักษุวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2552 QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital stay Readmission, Waiting/Cycle/Turn around time ภาควิชาจักษุวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2552 QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital stay Readmission, Waiting/Cycle/Turn around time ภาควิชาจักษุวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2552 QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital stay readmission, waiting/cycle/turn around time ภาควิชาจักษุวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2552

2 กรรมการ PCT ภาควิชาจักษุวิทยา

3 อ. พญ. ปฐมา ภูรยานนทชัย รองหัวหน้าภาคฝ่าย ประกันคุณภาพ ประธาน ผศ. พญ. อรสา ห่อรัตนาเรือง รองหัวหน้าภาคฝ่าย บริการ กรรมการ อ. นพ. บุญชัย หวังศุภดิลก ผู้ช่วยฝ่ายประกัน คุณภาพ กรรมการ อ. นพ. จักรี หิรัญแพทย์ กรรมการ อ. พญ. วันทนีย์ สิทธิวรากุล กรรมการ หัวหน้า พชท. กรรมการ คุณน้อยหน่า กั่วพานิช หัวหน้าหอผู้ป่วยตา กรรมการ คุณดวงรัตน์หมายดี หัวหน้าห้องผ่าตัด ตา กรรมการ คุณทัศนียาสุมาลี หัวหน้าคลินิกตา กรรมการ

4 คุณยวงพร ป้อมสกุลกรรมการ คุณเขมริฐศาเข็มมะลวนกรรมการ คุณกาญจนีชาติชาครกรรมการ คุณชุติมาห่อแก้วกรรมการ คุณจุรีคงเพชรกรรมการ คุณจงจิตร์ตรีทศยุธกรรมการ คุณยุพาแก้วมณีกรรมการ คุณนิตยาไกรวงศ์กรรมการ คุณสุพัตราเสียงไทยกรรมการ คุณอำไพเชาวลิตกรรมการ คุณสุวภัทรแสงแก้วเลขานุการ คุณกานต์ธิดาขนาบแก้วผู้ช่วยเลขานุการ เชิญการเงิน, สิทธิประโยชน์, วัสดุ, เภสัชกร เข้า ร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5 แนวทางการลด Hospital stay 2 โรค (high volume, high risk) 1. Cataract 2. Age-related macular degeneration (AMD) ที่รักษาด้วย Photodynamic therapy (PDT)

6 KPI คณะแพทย์ ปี 2551 ลด LOS 0.5 วันนอนโรค

7 ปัญหา LOS สั้นอยู่แล้ว Cataract ปี 2550 2.11 วัน, ปี 2551 1.95 วัน จำนวนผู้ป่วยมาก เตียงไม่พอ admit บ่อยครั้งต้องยืมเตียง ทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น admit หลาย ward แต่ต้องมาตรวจที่ ward ตา ทุกวัน LOS ที่ได้รับรายงานอิงตามกลุ่มโรค เช่น  H25 senile cataract  H35 other retinal disorders

8 กระบวนการ เป้าหมายคือลด hospital stay เปลี่ยนจากการ admit เป็น OPD case Cataract เลือก case ตาม แนวทางที่กำหนดไว้ PDT ทุกราย จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับทั้ง 2 โรค ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ผ่าน PCT

9 นำสู่การปฏิบัติจริง นำเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญหาที่พบ ติดตามประเมินผล PDCA  PDCA  PDCA ……..

10 เดิม วันที่ 1admit เตรียมคนไข้ วันที่ 2 ผ่าตัด วันที่ 3D/C ใหม่ กรณี OPD case ภายใน 1 วัน เริ่ม ประมาณ พ. ค. 2551 ก่อน LEAN 3 - 10 ชม. หลัง LEAN 2 - 6 ชม. LOS ปี 50 2.11 วัน ( คิดเฉพาะ case ที่ admit) ปี 51 1.95 วัน ( คิดเฉพาะ case ที่ admit 1021 ราย ) Cataract

11 ปี 2551 ผ่าตัดทั้งหมด 1541 ราย เป็น OPD case 520 ราย คำนวณ LOS = 1.29 วัน ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย Cataract

12 เดิม วันที่ 1admit วันที่ 2 ทำ PDT วันที่ 3 ฉีดยา intravitreous วันที่ 4D/C LOS เฉลี่ย 2.8 วัน (68 ชม.) ต้องหลบแสง 48 ชั่วโมง PDT

13 ใหม่ทั้งหมดเป็น OPD case ( เริ่มประมาณ ธ. ค. 50) ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง (8.00 น. – 18.00 น.) รวมฉีดยา intravitreous หลบแสง 24 ชั่วโมง

14 PDT ปี 2550 จำนวน 106 ราย ปี 2551 จำนวน 125 ราย LOS ไม่มีตัวเลขแน่นอน 2.8  0 วัน

15 ข้อเสนอแนะ LOS สั้น คิดเป็นชั่วโมง คิด LOS จาก Total case

16

17


ดาวน์โหลด ppt QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital stay Readmission, Waiting/Cycle/Turn around time ภาควิชาจักษุวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2552 QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google