งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน ถือ เป็นภารกิจหลัก ของงานทะเบียน ดังนั้น สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงนำ เทคโนโลยีที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน ถือ เป็นภารกิจหลัก ของงานทะเบียน ดังนั้น สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงนำ เทคโนโลยีที่มีอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน ถือ เป็นภารกิจหลัก ของงานทะเบียน ดังนั้น สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงนำ เทคโนโลยีที่มีอยู่ มาพัฒนาและปรับ ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความ สะดวกในการให้บริการโดยมีการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คำนึงถึง ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว คล่องตัวข้อมูลถูกต้อง และเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service

4 นำบัตรนักศึกษา (Smart Card) มาใช้ เติมเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมของ หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรับรอง ทุกประเภท ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เอกสารประกอบการเบิกค่า เล่าเรียน และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่า รักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าปรับการ แจ้งจบล่าช้า ฯลฯ ผ่านระบบ Pre-paid เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อของผู้รับบริการ และ ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น กระดาษใบเสร็จและแบบฟอร์ม ต่างๆ ลดการใช้หมึกพิมพ์

5 1. นักศึกษาติดต่อขอหลักฐาน การศึกษา เช่น Transcript หรือ ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา เป็นต้น

6 2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาแจ้ง ความประสงค์ของประเภทเอกสารและ จำนวนเอกสารทีต้องการต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ

7 3. เจ้าหน้าทีตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา และจำนวนเงินคงเหลือที่อยู่ในบัตร นักศึกษา

8 4. ทำการเติมเงิน / หักเงินค่าบริการผ่าน ระบบ Pre- paid

9 5. จัดทำหลักฐานการศึกษา

10 6. นักศึกษารับหลักฐานการศึกษา

11 1. สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงได้ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม และติดต่อแผนกการเงิน ทำให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้มารับ บริการ 2. ลดการใช้กระดาษโดยไม่ต้อง กรอกแบบฟอร์มและ ไม่ต้องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้หมึกพิมพ์

12


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน ถือ เป็นภารกิจหลัก ของงานทะเบียน ดังนั้น สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงนำ เทคโนโลยีที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google