งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554

2 โครงการ เพิ่มอัตราผู้ป่วยที่ได้รับบริการ ตามนัดหมาย ประเภทโครงการใหม่ที่ พัฒนาหน่วยงาน

3 แผนกทันตกรรม ศูนย์บริการสุขภาพ แห่งจุฬาฯ กลุ่ม ฟัน 4 Fun  1 รศ. พญ. ปรียาจิตเจริญวงค์ที่ ปรึกษากลุ่ม  2 ทพญ. เรือนแก้วสุรกิจบวรประธาน กลุ่ม  3 นส. สกลจิต สงนอก เลขานุการ  4 นาง สุจารีทรัพย์เกษมสมาชิก  5 นส. วรินรัตน์ คำจันทร์สมาชิก

4 มูลเหตุจูงใจของโครงการ  การให้บริการทันตกรรมของศูนย์บริการสุขภาพ มีการจัดการระบบนัดหมายล่วงหน้า โดยประมาณ 4 เดือน เมื่อถึงวันนัดผู้ป่วยไม่ ได้มารับบริการตามนัดหมายเป็นจำนวนมาก ทำให้คิวว่างและเสียโอกาสแก่ผู้ต้องการใช้ บริการรายอื่นๆ  แผนกทันตกรรมแก้ปัญหาโดยให้ผู้ป่วยทำการ ยืนยันการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำ การ สามารถแก้ไขปัญหาได้บางส่วน แต่ยัง พบว่ามีเพียง 65% ที่มารับบริการโดยทำการ ยืนยันนัดหมายล่วงหน้า

5 สาเหตุของ ปัญหา  คน ผู้ป่วย ไม่เข้าใจระบบการรับ บริการทันตกรรม และการยืนยันนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดการ นัดหมาย และขั้นตอนการเข้า รับบริการทันตกรรมไม่ชัดเจน   อุปกรณ์เครื่องมือ ใบนัดแจ้งไม่ ละเอียด  พัสดุ ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเข้ารับบริการทัน ตกรรมให้ผู้ป่วยที่มาทำนัด เห็นได้ชัดเจน  วิธีการ / การจัดการ ยังไม่มีข้อตกลงการนัด และเลื่อนนัดที่แน่นอน และ ประกาศให้ผู้มารับบริการ ทราบ ยังไม่มีข้อตกลงการนัด และเลื่อนนัดที่แน่นอน และ ประกาศให้ผู้มารับบริการ ทราบ

6 เป้าหมายและตัวชี้วัด  จำนวนผู้ป่วยได้รับบริการตามนัด หมายต่อวัน มากกว่าหรือเท่ากับร้อย ละ 90  รัอยละ 80 ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ได้รับความพึงพอใจเรื่องการได้รับ บริการตามนัดหมาย มากกว่าหรือ เท่ากับ 4  ค่าโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยลดลง ร้อย ละ 20

7 สรุปการปรับปรุงแก้ไขที่ได้ ดำเนินการ  จัดทำตรายางประทับเพิ่มในใบนัด เพื่อแจ้ง วันที่ผู้ป่วยต้องยืนยันนัด  จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเข้ารับ บริการทันตกรรม ไว้ที่หน้าเคานเตอร์ทันตกรรม  จัดทำเอกสาร “ การรับบริการทันตกรรมที่ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ” แนบไป พร้อมใบนัดให้แก่ผู้ป่วย

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ  เนื่องจากการดำเนินการเริ่มในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการนัดหมายสำหรับเดือนตุลาคม จึงทำ ให้เปรียบเทียบตัวชี้วัด ก่อน และหลัง ดำเนินการ เริ่มต้นได้ในช่วงเดือนตุลาคม

9 ตรายางประทับเพิ่มในใบนัด

10 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ เข้ารับบริการ

11 เอกสาร “ การรับบริการทันตกรรมที่ศูนย์บริการ สุขภาพแห่งจุฬาฯ ”

12


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโครงการ พัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google