งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit Cost OPD เปรียบเทียบรายไตร มาสปี 50-51 แนวโน้มค่า I/E Ratio เปรียบเทียบราย ไตรมาสปี 50-51 Std:1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit Cost OPD เปรียบเทียบรายไตร มาสปี 50-51 แนวโน้มค่า I/E Ratio เปรียบเทียบราย ไตรมาสปี 50-51 Std:1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Unit Cost OPD เปรียบเทียบรายไตร มาสปี 50-51

4 แนวโน้มค่า I/E Ratio เปรียบเทียบราย ไตรมาสปี 50-51 Std:1

5 QR เปรียบเทียบรายไตรมาส ปี 2550- 2551

6 เปรียบเทียบระยะเวลาหมุนเวียนของลูกหนี้ ไตรมาส 1 – 2 ปี 2551

7 เปรียบเทียบระยะเวลาหมุนเวียนของเจ้าหนี้ ไตรมาส 1 – 2 ปี 2551

8 เปรียบเทียบอัตราการครองเตียง / อัตราการ ใช้เตียงของรพช. ไตรมาส 1-2 ปี 2551

9 สรุปปัญหาการบริหารการเงินการคลัง การบริหารภาระหนี้สิน * จำนวนวันหมุนเวียนของเจ้าหนี้ของโรงพยาบาลหลายแห่งมี จำนวนวันหมุนเวียนค่อนข้างสูง สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยน ระบบการเรียกเก็บและตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายผู้ป่วย นอก ภายในจังหวัดไม่ได้ ทำให้มีเจ้าหนี้ค้างชำระอยู่มาก ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา * คณะทำงาน CFO ได้วิเคราะห์ปัญหา และได้หาแนว ทางแก้ไข โดยปรับเปลี่ยนระบบการเรียกเก็บและตามจ่าย และ ลดภารกิจงานของโรงพยาบาลทุกแห่งโดยไม่ต้องมาประชุม ร่วมกันทุกเดือนเพื่อกระทบยอดข้อมูล แต่จะอาศัยการ ประสานงานผ่านทางระบบ E-OFFICE แทน และเพื่อให้สามารถรับรู้ทางบัญชีได้ถูกต้องและรวดเร็ว

10 การบริหารวัสดุคงคลัง : * การบริหารวัสดุคงคลังที่ยังเป็นปัญหา มี 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลคลองท่อม และโรงพยาบาลเกาะลันตา อันมีสาเหตุจากนโยบายในการบริหารคลังพัสดุของ โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลเกาะลันตาอยู่ในพื้นที่ ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง จึงจำเป็นต้องมีการ จัดซื้อวัสดุคงคลังให้เพียงพอ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา : * คณะทำงาน CFO ได้เสนอแนะให้มีการบริหารคลังวัสดุ โดยมีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือและมีการตัดสต๊อคทุก เดือน ไม่ควรเบิกยา / เวชภัณฑ์ค้างไว้ที่ห้องยามากเกินไป เพื่อลดปัญหาปริมาณการใช้ยา / เวชภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมทุก เดือน อันทำให้จำนวนวันหมุนเวียนของสินค้าสูงเกินไป สรุปปัญหาการบริหารการเงินการคลัง ( ต่อ )

11 ปัญหาการรับบริการผู้ป่วยพื้นที่รอยต่อ : เนื่องจากขณะนี้มีหลายโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยพื้นที่รอยต่อ มารับบริการน้อย ได้แก่ โรงพยาบาลปลายพระยา โรงพยาบาลเกาะลันตา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 1. ให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้มารับบริการ พึงพอใจ 2. เสนอแนะให้มีการพัฒนาหน่วยบริการพื้นที่รอยต่อเป็น CMU เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ รักษาและสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สรุปปัญหาการบริหารการเงินการคลัง ( ต่อ )

12 ปัญหาการบันทึกรับรู้ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลประจำวัน มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลสิทธิต่างๆ มาบันทึกรับรู้ประจำวันได้ เนื่องจากระบบ โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยังไม่สมบูรณ์ การแก้ปัญหา จังหวัดได้ให้โรงพยาบาลอ่าวลึกเป็นโรงพยาบาลนำร่อง ดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรม ให้สามารถดึงข้อมูลปัจจุบันและสมบูรณ์มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Unit Cost OPD เปรียบเทียบรายไตร มาสปี 50-51 แนวโน้มค่า I/E Ratio เปรียบเทียบราย ไตรมาสปี 50-51 Std:1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google