งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 5

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 5 1 นายอำนวย คชวงศ์นิติกรชำนาญการ พิเศษ กมด. 2 นายสิทธิชัย สาลี พันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญ การ สคญ. 3 นายดุษฎี คงสวัสดิ์นายช่างโยธาอาวุโสสคญ. 4 นายเพิ่มศักดิ์ คิด หมาย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสคญ. 5 นายณภัทร ผดุง เจริญโชติ นายช่างโยธาอาวุโสสคญ. 6 นายวีระชัย ชู พิศาลยโรจน์ วิศวกรโยธาชำนาญ การ สบก.

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 5 7 นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล นักธรณีวิทยาชำนาญ การ สรธ. 8 นายสาธิต มณีผายผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมโยธา สอบ. 9 นางสุนันทา เพ็ญ สุต นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สวพ. 10 นายวสันต์ วชิร ธรรมโรจน์ นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน สชป นายวีระศักดิ์ ภู กานันท์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ สชป นายอุดม ทิพย์ เดโช นายช่างชลประทาน อาวุโส สชป นายพจน์ เกษชุม พล นายช่างชลประทาน อาวุโส สชป นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณชาติ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ สชป. 17

4 กลุ่ม 5 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรมที่ บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ โครงการแควน้อย อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ชป.01 จำนวน ปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (760 ล้านลูกบาศก์ เมตร ) ชป.02 จำนวนพื้นที่ ชลประทานที่ เพิ่มขึ้น (65,000 ไร่ ) 1. ประชาชน ต้องการและให้ ความร่วมมือ 2. ความพร้อมของ ปัจจัยของงาน ก่อสร้าง เช่น ที่ดิน 4M อื่นๆ

5 กลุ่ม 5 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรมที่ บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ โครงการจัดทำแบบ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำ ชุมชน ชป.03 จำนวนแหล่ง น้ำเพื่อชุมชนที่ เพิ่มขึ้น (240/245 แห่ง ) - ความพร้อมของ ข้อมูล - มีแนวทาง หลักเกณฑ์ที่ เป็นไปตามหลัก วิชาการ - มีผู้รับผิดชอบที่ มีความรู้และ ประสบการณ์ - มีแผนการ ทำงานที่ชัดเจน - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน เพียงพอ

6 กลุ่ม 5 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรมที่ บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ งานจัดหาที่ดินแล้ว เสร็จตามแผน ( พื้นที่ ) ชป.02 จำนวนพื้นที่ ชลประทานที่ เพิ่มขึ้น (26,000/28,000 ไร่ ) 1. แผนงานชัดเจน 2. บุคลากรมี ความรู้ 3. ราคาค่าทดแทน 4. ความรวดเร็ว ถูกต้องในการ จ่ายค่าทดแทน 5. การมีส่วนร่วม ของประชาชน

7 แผนงาน / โครงการที่ บรรลุผลสำเร็จ สิ่งที่ควรพัฒนาต่อยอดความสำเร็จ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการแควน้อยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 1. แผนการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจนในทุกระยะก่อสร้าง 2. การทดทวนระเบียบ กฎหมาย วิธีการจัดหาที่ดิน และการขอ อนุญาตต่างๆ โครงการจัดทำแบบ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำชุมชน 1. พัฒนาต่อเนื่องจากแบบมาตรฐาน เป็นโปรแกรมสร้างแบบตาม Option 2. จัดทำโครงการแบบมาตรฐานเพื่อ ใช้ในงานพัฒนาแหล่งน้ำ ประเภท อื่นๆ เพิ่มขึ้น 3. มีการพัฒนาขยายผลด้าน Software/Hardware ตลอดจน งานออกแบบด้านอื่นๆ งานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตาม แผน ( พื้นที่ ) 1. ตั้งคณะทำงานพิจารณา หลักเกณฑ์การกำหนดราคา 2. ทำข้อตกลงระหว่างส่วนราชการ (Mou) 3. กรมต้องจัดทำแผน MTEF อย่าง ชัดเจน 4. ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง กลุ่มที่ 5

8 แผนงาน / โครงการ ที่ไม่บรรลุ เป้าประสงค์กรม ปัญหาอุปสรรคและ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข โครงการประแสร์การจัดซื้อท่อเหล็ก ช้ากว่าแผนมาก ( ยกเลิก 2 ครั้ง ) 1. สร้างมาตรฐานการจัดซื้อ / จัดจ้าง 2. ความรอบคอบในการร่าง TOR ราคากลาง / เอกสาร ประกวดราคา โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำคลองข ลุง เร่งรัดทำตามมติ ครม. โดยไม่ยึด แนวทางและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. ยึดระเบียบแบบแผน กฎหมายที่กำหนดให้ ต้องปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำข้อตกลงระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ให้ มติ ครม. มีผลถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 5

9 กลุ่ม 5 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมฯในปีงบประมาณ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม / กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น 2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3. เน้นการเตรียมความพร้อมจริงๆ 4. ทำกระบวนการ KM อย่างต่อเนื่อง 5. พัฒนาทีมงาน / มีการทำงานเป็น TEAM WORK 6. ส่งเสริมค่านิยม Water for All ในทุกระดับ 7. แนวทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม ( ปี 53-55)

10 กลุ่ม 5 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมฯในปีงบประมาณ สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 9. ควรเพิ่มบุคลากรสำหรับงานตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำ 10. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 11. สร้างเครือข่ายหน่วยงานต่าง เช่น กรม ทรัพยากรน้ำ 12. ให้ความสำคัญกับงานด้านเตรียมความพร้อม ( ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ) เป็นลำดับต้นๆ 13. การพัฒนาแหล่งน้ำเมื่อมีแหล่งน้ำต้นทุนแล้ว ต้องมีระบบตามด้วย 14. ให้ศึกษาโครงการที่เป็นความต้องการของคนใน พื้นที่จริง


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google