งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

2 2 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดเก็บรายงานและ การนำเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตาม ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายในภาพรวม การนำเสนอรายงานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี

3 3 ประกอบด้วย รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กรม ชลประทาน ( ภาพรวม ) จากระบบ MIS รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน สรุปการเบิกเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามงบรายจ่าย กราฟสรุปสถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ราย เดือนเปรียบเทียบกับปีก่อน รายงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี

4 4 แหล่งข้อมูล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประกอบด้วย จาก Web Report ของ GFMIS จาก Terminal ของ GFMIS จาก Terminal ระบบ MIS ของ GFMIS การจัดเก็บรวมรวมข้อมูล ส่วนกลาง แยกตามกอง/สำนัก ส่วนภูมิภาค Load ข้อมูลตามหน่วยเบิกจ่าย สชป. รวมพื้นที่รับผิดชอบในเขตชลประทาน คญ. รายงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี

5 5 การจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ หมายถึง การ จำแนกงบประมาณรายจ่าย เพื่อแสดงให้เห็นผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่าย ของรัฐบาล โดยจำแนกเป็น รายจ่ายประจำ หมายถึง รายจ่ายเพื่อใช้ ในการบริหารงานประจำ เป็นรายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายเพื่อการ จัดซื้อบริการและสิ่งของที่ไม่เป็นสินทรัพย์ประเภททุน รายจ่ายลงทุน หมายถึง การใช้จ่ายเพื่อจะสร้างความ เติบโตทาง เศรษฐกิจและรายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ซึ่งถือว่า เป็นรายจ่ายเพื่อการสะสมทุนของหน่วย ราชการ รายงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ

6 6 งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน รายจ่ายประจำ รายจ่าย ลงทุน 35,199.53 ล้านบาท 7,001.43 ล้านบาท 28,198.10 ล้าน บาท งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน

7 7 รายจ่ายประจำ งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน รายจ่ายประจำ 7,001.43 ล้านบาท มี 3 ผลผลิต ที่มีรายจ่ายประจำ 23701 ผลผลิต : การจัดการ น้ำชลประทาน 23702 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 23703 ผลผลิต : การ สนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ รายจ่าย ลงทุน รายจ่าย ประจำ 7,001.43 ล้านบาท หมวด ครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ทุกหมวดที่เหลือ ( งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น )

8 8 งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน รายจ่ายลงทุน 1 ผลผลิต 7 โครงการ เป็นรายจ่ายลงทุน 23704 ผลผลิต : การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ 23705 โครงการคลองสียัด 23709 โครงการเขื่อนคลอง ท่าด่านฯ รายจ่าย ลงทุน รวมเงินเดือน ค่าจ้างด้วย ทุกหมวด 23710 โครงการประแสร์ 23716 โครงการเขื่อนแคว น้อย 23717 โครงการท่าแซะ 23718 โครงการกิ่วคอหมา 23719 โครงการระบายน้ำ บริเวณสนามบินสุวรรณ ภูมิ 28,198.10 ล้าน บาท

9 9

10 10

11 11 ตัวอย่าง งวดวันที่ 2 มกราคม 2552

12 12 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม x 100 วงเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมที่ได้รับ สูตรการคำนวณ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตัวอย่าง งวดวันที่ 2 มกราคม 2552

13 13 = ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน x 100 วงเงินงบประมาณรายจ่าย ลงทุนที่ได้รับ สูตรการคำนวณ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวอย่าง งวดวันที่ 2 มกราคม 2552

14 14 รายสัปดาห์ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมชลประทาน ( ภาพรวม ) จากระบบ MIS รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน สรุปการเบิกเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 จำแนกตาม งบรายจ่าย รายเดือน กราฟสรุปสถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การนำเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการเงินและบัญชี http://kromchol.rid.go.th/fad/index.htm เสนอผู้บริหาร เสนอกองแผนงาน

15 15.. ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS.ppt การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี. ppt ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งวดวันที่ 2 มกราคม 2552. xls Link http://kromchol.rid.go.th/fad/index.htm http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_bud/fad_bud.htm

16 16 ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ( เบ็ญจมาศ วิไล วงษ์ ) benjamas@mail.rid.go.th โทร. และ FAX 02-669-5018 มือถือ 081-3817833 Voice phone 3031


ดาวน์โหลด ppt เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google