งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556

3 แผนงาน บริหาร จัดการน้ำ อย่าง แผนงาน บริหาร จัดการน้ำ อย่างบูรณาการ งบประมา ณตาม พรบ. งบประม าณที่ ได้รับ จัดสรร อนุมัติ เงินงวด เบิกจ่าย % เบิก จ่าย สชป.13 276,980, 839 268,889, 665 266,181,926 44,812,2 44.62 16. 84 1. รายจ่าย ประจำ 73,063,7 54 65,965,4 80 65,941, 480 23,201,9 14.05 35. 19 2. รายจ่าย ลงทุน 203,917, 085 808,924, 185 200,240,446 21,610,3 30.57 10. 79

4 ร้อยละ

5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

6 ร้อยละ

7

8 ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปี งบประมาณ 2555 รายโครงการ ( สชป.13) ร้อยละ สูงกว่าเป้าหมายเดือน ม. ค. 55 (10.50%) ต่ำกว่า 10.50% แต่สูงกว่า 6.50% ( เป้าหมายเดือน ธ. ค.) ต่ำกว่า 6.50% ( เป้าหมายเดือน ธ. ค.)

9 สรุปเป้าหมายแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2556 ของสำนัก ชลประทานที่ 13 แยกรายโครงการ ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ Cash flow ตามวงเงินที่ได้รับปัจจุบัน ภายใน 25 มกราคม 2556 นี้

10 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน SP2 ผลผลิต / โครงการ วงเงิน ครม. อนุมัติ อนุมัติ เงินงวด เบิกจ่าย เบิก จ่าย % เบิก จ่าย สำนักงาน ก่อสร้าง 2659,978,000 59,978,0 00 33,506,6 66.01 55.8 6 ฝายพร้อมระบบ ส่งน้ำเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยท่าเคย อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ต. บ้าน บึง อ. บ้านคา จ. ราชบุรี59,978,000 59,978,0 00 33,506,6 66.01 55.8 6 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

11 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการ เก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่ รับน้ำนอง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 โครงการ โครงการ วงเงิน ตามแผน อนุมัติ เงินงวด เบิกจ่าย เบิกจ่า ย % เบิกจ่า ย สำนัก ชลประทานที่ 13 207,407, 000 202,118, 716 28,648,2 30.64 14.17 คบ. กำแพงแสน 7,716,00 0 6,806,10 0 3,379,57 4.60 49.66 คบ. นครปฐม 8,000,00 0 6,144,00 0 - คบ. ดำเนิน สะดวก 135,091, 000 134,071, 000 6,835,43 6.16 5.10 คบ. บางเลน 56,600,0 00 55,097,6 16 18,433,2 19.88 33.46

12 ผลเบิกจ่ายแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการ เก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนอง ใน พื้นที่ 11 จังหวัด ร้อยละ

13 งานกันเหลื่อมปี รายการ วงเงินกัน เหลื่อมปี 2555เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสรร เงินกันเหลื่อมปี 2555 322,654,0 75.73 114,038,2 51.48 35.34 แผนงานส่งเสริมการบริหาร จัดการน้ำอย่าง - บูรณาการ 216,399,1 68.31 58,953,78 8.54 27.24 งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ครั้งที่ 1-6 ( งบครม. สัญจร ) 35,319,25 2.13 21,797,33 3.40 61.72 แผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทา ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 9,700,120. 50 100 งบกลาง แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ 61,235,53 4.79 23,587,00 9.04 38.52 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2556

14 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ

15 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ ( ต่อ 1)

16 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ ( ต่อ 2)

17 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ ( ต่อ 3)

18 ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ 2556 ที่ จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556

19 ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ 2556 ที่ จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556 ( ต่อ )

20 ระเบียบวาระที่ 3.3 กรมได้กำหนดการบันทึกข้อมูล ระบบติดตาม Online เป็นตัวชี้วัดระดับ สชป.1-17 ประเด็นการวัด น้ำหนัก (%) หน่วย เกณฑ์การให้คะแนน การกำหนดเกณฑ์ 12345 ชป.29 : ร้อยละ ของการบันทึก ข้อมูลในระบบ ติดตาม online 6ร้อยละ80859095100 พิจารณาจากความครบถ้วนการ บันทึกข้อมูลในระบบทั้งหมด 44 ช่อง (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน ผล จำนวน 38 ช่อง และ ข้อมูลแผนที่ประมาณการ 6 ช่อง) ตัวอย่าง รายการ ก. บันทึก 36 ช่อง (36/44)x 100 = 81.81 % รายการ ข. บันทึก 38 ช่อง (38/44)x 100 = 86.36 % รายการ ค. บันทึก 44 ช่อง (44/44) x 100 = 100.00 % รวม (ก+ข+ค) / 3 (81.81+86.36+100.00)/3 = ค่าเฉลี่ย 89.39 คะแนน = 2.8780

21 ขอขอบคุ ณ ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์ งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google