งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556

3 แผนงาน บริหาร จัดการน้ำ อย่าง แผนงาน บริหาร จัดการน้ำ อย่างบูรณาการ งบประมา ณตาม พรบ. งบประม าณที่ ได้รับ จัดสรร อนุมัติ เงินงวด เบิกจ่าย % เบิก จ่าย สชป ,980, ,889, ,181,926 44,812, รายจ่าย ประจำ 73,063, ,965, ,941, ,201, รายจ่าย ลงทุน 203,917, ,924, ,240,446 21,610,

4 ร้อยละ

5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

6 ร้อยละ

7

8 ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปี งบประมาณ 2555 รายโครงการ ( สชป.13) ร้อยละ สูงกว่าเป้าหมายเดือน ม. ค. 55 (10.50%) ต่ำกว่า 10.50% แต่สูงกว่า 6.50% ( เป้าหมายเดือน ธ. ค.) ต่ำกว่า 6.50% ( เป้าหมายเดือน ธ. ค.)

9 สรุปเป้าหมายแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2556 ของสำนัก ชลประทานที่ 13 แยกรายโครงการ ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ Cash flow ตามวงเงินที่ได้รับปัจจุบัน ภายใน 25 มกราคม 2556 นี้

10 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน SP2 ผลผลิต / โครงการ วงเงิน ครม. อนุมัติ อนุมัติ เงินงวด เบิกจ่าย เบิก จ่าย % เบิก จ่าย สำนักงาน ก่อสร้าง 2659,978,000 59,978, ,506, ฝายพร้อมระบบ ส่งน้ำเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยท่าเคย อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ต. บ้าน บึง อ. บ้านคา จ. ราชบุรี59,978,000 59,978, ,506, ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

11 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการ เก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่ รับน้ำนอง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 โครงการ โครงการ วงเงิน ตามแผน อนุมัติ เงินงวด เบิกจ่าย เบิกจ่า ย % เบิกจ่า ย สำนัก ชลประทานที่ ,407, ,118, ,648, คบ. กำแพงแสน 7,716,00 0 6,806,10 0 3,379, คบ. นครปฐม 8,000,00 0 6,144, คบ. ดำเนิน สะดวก 135,091, ,071, 000 6,835, คบ. บางเลน 56,600, ,097, ,433,

12 ผลเบิกจ่ายแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการ เก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนอง ใน พื้นที่ 11 จังหวัด ร้อยละ

13 งานกันเหลื่อมปี รายการ วงเงินกัน เหลื่อมปี 2555เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสรร เงินกันเหลื่อมปี ,654, ,038, แผนงานส่งเสริมการบริหาร จัดการน้ำอย่าง - บูรณาการ 216,399, ,953, งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ครั้งที่ 1-6 ( งบครม. สัญจร ) 35,319, ,797, แผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทา ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 9,700, งบกลาง แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ 61,235, ,587, ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2556

14 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ

15 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ ( ต่อ 1)

16 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ ( ต่อ 2)

17 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยัง ดำเนินการไม่เสร็จ ( ต่อ 3)

18 ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ 2556 ที่ จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556

19 ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ 2556 ที่ จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556 ( ต่อ )

20 ระเบียบวาระที่ 3.3 กรมได้กำหนดการบันทึกข้อมูล ระบบติดตาม Online เป็นตัวชี้วัดระดับ สชป.1-17 ประเด็นการวัด น้ำหนัก (%) หน่วย เกณฑ์การให้คะแนน การกำหนดเกณฑ์ ชป.29 : ร้อยละ ของการบันทึก ข้อมูลในระบบ ติดตาม online 6ร้อยละ พิจารณาจากความครบถ้วนการ บันทึกข้อมูลในระบบทั้งหมด 44 ช่อง (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน ผล จำนวน 38 ช่อง และ ข้อมูลแผนที่ประมาณการ 6 ช่อง) ตัวอย่าง รายการ ก. บันทึก 36 ช่อง (36/44)x 100 = % รายการ ข. บันทึก 38 ช่อง (38/44)x 100 = % รายการ ค. บันทึก 44 ช่อง (44/44) x 100 = % รวม (ก+ข+ค) / 3 ( )/3 = ค่าเฉลี่ย คะแนน =

21 ขอขอบคุ ณ ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์ งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google