งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ ลุ่มน้ำ ปราจีน ลุ่มน้ำโตนเล สาบ

2 โครงการชลประทานสระแก้ว ลุ่มน้ำคลองพระสทึง ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ลุ่มน้ำโตเลสาปตอนล่าง ลุ่มน้ำโตเลสาปตอนบน ลุ่มน้ำอื่นๆ

3 ลุ่มน้ำคลองน้ำใส พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยนางาม พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน พื้นที่ลุ่มน้ำ ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง พื้นที่ลุ่มน้ำ 1, ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำคลองพระ สะทึง พื้นที่ลุ่มน้ำ 1, ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. แผนภูมิลุ่มน้ำของจังหวัดสระแก้ว ลุ่มน้ำปราจีนบุรี พื้นที่ลุ่มน้ำ 3, ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1, ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำโตนเลสาป พื้นที่ลุ่มน้ำ 2, ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1, ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำ ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำ โตนเล สาป กัมพูชา แนวสันปันน้ำ

4 ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่ม น้ำ ( ตร. กม.) ปริมาณ น้ำท่า ( ล้าน ลบ. ม./ ปี ) ปริมาณน้ำเก็บกัก ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณ ความต้องการ ( ล้าน ลบ. ม.) ชลประทา น แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี - ลุ่มน้ำคลองพระสทึง - ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง 3, , , , ลุ่มน้ำโตนเลสาป - ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน - ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน - ลุ่มน้ำห้วยนางาม - ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด - ลุ่มน้ำคลองน้ำใส 2, , รวม 6, , ,070.73


ดาวน์โหลด ppt โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google