งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ ลุ่มน้ำ ปราจีน ลุ่มน้ำโตนเล สาบ

2 โครงการชลประทานสระแก้ว ลุ่มน้ำคลองพระสทึง ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ลุ่มน้ำโตเลสาปตอนล่าง ลุ่มน้ำโตเลสาปตอนบน ลุ่มน้ำอื่นๆ

3 ลุ่มน้ำคลองน้ำใส พื้นที่ลุ่มน้ำ 252.500 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย 143.000 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 8.688 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด พื้นที่ลุ่มน้ำ 931.400 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย 415.480 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 35.583 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยนางาม พื้นที่ลุ่มน้ำ 225.200 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย 71.990 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 7.724 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน พื้นที่ลุ่มน้ำ 849.800 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย 230.320 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 90.025 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน พื้นที่ลุ่มน้ำ 586.700 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย 180.520 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 29.310 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,766.640 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย 640.510 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 156.940 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำคลองพระ สะทึง พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,984.470 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ย 850.840 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 46.840 ล้าน ลบ. ม. แผนภูมิลุ่มน้ำของจังหวัดสระแก้ว ลุ่มน้ำปราจีนบุรี พื้นที่ลุ่มน้ำ 3,751.110 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1,491.350 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 203.780 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำโตนเลสาป พื้นที่ลุ่มน้ำ 2,845.600 ตร. กม. น้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1,041.310 ล้าน ลบ. ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 171.330 ล้าน ลบ. ม. ลุ่มน้ำ ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำ โตนเล สาป กัมพูชา แนวสันปันน้ำ

4 ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่ม น้ำ ( ตร. กม.) ปริมาณ น้ำท่า ( ล้าน ลบ. ม./ ปี ) ปริมาณน้ำเก็บกัก ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณ ความต้องการ ( ล้าน ลบ. ม.) ชลประทา น แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี - ลุ่มน้ำคลองพระสทึง - ลุ่มน้ำแม่น้ำพระปรง 3,751. 11 1,984. 47 1,766. 64 1,491. 35 850.84 640.51 125.04 5 8.034 117.01 1 78.735 38.806 39.929 644.46 377.81 266.65 ลุ่มน้ำโตนเลสาป - ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน - ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน - ลุ่มน้ำห้วยนางาม - ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด - ลุ่มน้ำคลองน้ำใส 2,845. 60 849.8 0 586.7 0 225.2 0 931.4 0 252.5 0 1,041. 31 230.3 2 180.5 2 71.99 415.4 8 143.0 0 78.49 63.74 3 10.00 0 0.472 3.720 0.560 92.8 26.282 19.310 7.252 31.863 8.128 426.27 128.64 99.09 28.48 137.01 33.05 203.5 4 171.57 รวม 6,596. 71 2,532. 66 375.111,070.73


ดาวน์โหลด ppt โครงการชลประทานสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google