งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น. ห้อง 3101 ผู้สอน อ. กฤษฎารัตน์ / อ. อนุพันธ์

2 สัปดา ห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 9 ปฐมนิเทศ 10 การดำเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 11 สิ่งคุกคามสุขภาพ อุบัติเหตุ อัคคีภัยและภัย พิบัติในโรงพยาบาล 12 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การ จัดบริการทางสุขภาพแก่บุคลากรใน โรงพยาบาล 13 การประเมินทางสิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานทาง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 14 นำเสนอผลการศึกษาดูงาน กำหนดการเรียน การสอน

3 สัปดา ห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 15 สอบปลายภาค เนื้อหาสัปดาห์ 9- 16 (30 คะแนน ) กำหนดการเรียน การสอน

4 การเก็บคะแนน ช่วงปลาย ลำดั บที่ กิจกรรมคะแ นน 1. การเข้าเรียน การตรงเวลา ความรับผิดชอบ 5 2. ค้นคว้า ทำรูปเล่ม นำเสนอ 10 3. สอบย่อย 5 4. สอบปลายภาค 30 รวม 50

5 การตัดเกรด เกรดช่วงคะแนน ( ร้อยละ ) ระดับ A80-100 ดีเยี่ยม B+75-79 ดีมาก B70-74 ดี C+65-69 ปานกลาง C60-64 พอใช้ D+55-59 ควรปรับปรุง D50-54 ต้อง ปรับปรุง

6 ข้อตกลง เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ( ขาดได้ ไม่เกิน 1 ครั้ง ) ส่งงานตามกำหนด ทำรายงานให้มี คุณภาพ ( เนื้อหา รูปแบบ ความทันเวลา )

7 งาน แบ่งเป็นกลุ่มศึกษาดูงานโรงพยาบาล อุทุมพรพิสัย วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงานใน โรงพยาบาล ตามแบบสำรวจความเสี่ยง RAH.01 ภาพประกอบ เนื้อหาช่วง 20-30 หน้า ส่งและนำเสนอ 1 กุมภาพันธ์ 2556 09.00-11.00 น. ห้อง 3101

8 เลขที่หัวข้อ / รายละเอียด 1-10 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11-20 ตึกธรรมรักษา ( ผู้ป่วยในชาย ) 21-30 งานเทคนิคการแพทย์ 31-40 งานซักฟอก 41-50 หน่วยจ่ายกลาง 51-60 งานโภชนาการ หัวข้อดูงาน

9

10

11

12 กำหนดการศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น. ๐๘. ๐๐ น. เดินทางถึงโรงพยาบาล ๐๘. ๓๐ – ๑๐. ๐๐ น. ฟังบรรยายการดำเนินงานอาชีวอนามัย ๑๐. ๐๐ – ๑๐. ๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๐. ๑๕ – ๑๒. ๐๐ น. แบ่งกลุ่ม สำรวจความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาล ๑๒. ๐๐ – ๑๓. ๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓. ๐๐ – ๑๕. ๓๐ น. แบ่งกลุ่ม สำรวจความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาล ( ต่อ ) ๑๕. ๓๐ – ๑๕. ๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๕. ๔๕ – ๑๖. ๐๐ น. สรุปผลการศึกษาดูงาน เดินทางกลับ

13

14 ข้อมูลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ M 2 ห่างจาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 25 กิโลเมตร และโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ 96 กิโลเมตร เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน ส่วนที่พักอาศัย ( แฟลตนอก ) 9 ไร่ 3 งาน - ประชากร 131,069 คน - รับผิดชอบ 24 ตำบล มี 30 รพ. สต./ ศูนย์ สุขภาพชุมชน - กลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่ HT, DM, Diarrhea, COPD/ Asthma, AMI,Head Injury และ UGIB - ระบบการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของ โรงพยาบาลใช้ HA Standard - สิ่งท้าทายของโรงพยาบาล คือการมุ่งเน้น ผลลัพธ์และการธำรงรักษา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

15 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล อุทุมพรพิสัย นายแพทย์ทนง วีระแสง พงษ์ : ผอก. 1. ภารกิจการสนับสนุน บริการ  10 งาน สมศรี ทองอินทร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3. ภารกิจการพัฒนา  ทีม กกบ.( ทีมนำสูงสุด )  ทีม ปสพ.( สภาคุณภาพ )  ทีม Facilitator & Internal Surveyors ประธาน : นพ. ทนง วีระแสง พงษ์ ( ผอก ) เลขานุการ : สุนารี เนาว์สุข (QCC) ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล (11 ทีมนำ /29 หน่วยงาน ) 2. ภารกิจการให้บริการ กลุ่มงานบริการทาง การแพทย์ นพ. ทนง วีระแสงพงษ์  งานเวชปฏิบัติ ทั่วไป  งานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ทญ. กรรณิการ์ ชาด แดง  งานทันต สาธารณสุข  งานชันสูตร สาธารณสุข  งานรังสีการแพทย์ ภก. ไพฑูรย์ แก้วภมร กลุ่มงานเทคนิค บริการ  งานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค  งานแพทย์แผนไทย ภัทรพล คันศร กลุ่มงานการพยาบาล พรศิริ แซ่เตียว  11 งาน กลุ่มงาน เวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชน สุนารี เนาว์สุข  11 งาน

16 - วางทิศทาง นโยบาย - กำหนดยุทธศาสตร์ ( กลยุทธ์ ) - วิเคราะห์ข้อมูล ทีมนำ : HLT 27 คน Clinic  PCT  PTC  IC  IM  องค์กรวิชาชีพ (MSO, NSO)  HPH *** Clinic  PCT  PTC  IC  IM  องค์กรวิชาชีพ (MSO, NSO)  HPH *** Non Clinic  HRM  ENV  EQM Non Clinic  HRM  ENV  EQM Unit 30 หน่วยงาน แบ่งโครงสร้างคุณภาพ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1 ทีมนำสูงสุด, 10 ทีมนำ เฉพาะด้าน, 1 ทีมประสานงานคุณภาพ และ 30 หน่วยงาน โดยแยก ทีม EQM และแบ่ง PCT ตามความเชี่ยวชาญของทีม ศูนย์พัฒนาคุณภาพ FA และ RM ประสานนโยบายจากทีมนำ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ FA และ RM ประสานนโยบายจากทีมนำ โครงสร้างศูนย์พัฒนา คุณภาพ

17 บุคลากรทั้งหมด 275 คน ชาย 58 คน (21.1%) หญิง 217 คน (78.9%) มีทีมนำเชิงระบบ 10 ทีมนำ จำนวนหน่วยงาน 30 หน่วยงาน บุคลากรและหน่วยงาน

18 หน่วยงาน 1 ผู้ป่วยนอก 2 กายภาพบำบัด 3 เภสัชกรรมชุมชน 4 เอ็กซเรย์ 5 ศูนย์สุขภาพชุมชน กำแพง 6 ห้องคลอด 7 แพทย์แผนไทย 8 สาธารณสุขชุมชน 9 คลินิควัณโรค 10 ชันสูตร 11 อุบัติหตุ - ฉุกเฉิน 12 ตึกชวนชม 13 ตึกกุมาริกา 14 ตึกธรรมรักษา 15 ทันตสาธาณสุข 16 ห้องผ่าตัด 17 ศูนย์ประกัน 18 คลินิกพุทธรักษา 19 ควบคุมโรค 20 หน่วยจ่ายกลาง 21 โรงครัว 22 สุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ 23 แผนงานและวิชาการ 24 ซักฟอก 25 บริหารงานทั่วไป 26 ห้องบัตร 27 ยานพาหนะ 28 บ่อบำบัดน้ำเสีย 29 ซ่อมบำรุง 30 งานสนาม


ดาวน์โหลด ppt วิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google