งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา เวลาสอน วันศุกร์ น. ห้อง 3101 ผู้สอน อ.กฤษฎารัตน์/อ.อนุพันธ์

2 กำหนดการเรียนการสอน 9 10 11 12 13 14 สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศ 10 การดำเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 11 สิ่งคุกคามสุขภาพ อุบัติเหตุ อัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาล 12 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดบริการทางสุขภาพแก่บุคลากรในโรงพยาบาล 13 การประเมินทางสิ่งแวดล้อม ค่ามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 14 นำเสนอผลการศึกษาดูงาน

3 กำหนดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 15
สอบปลายภาค เนื้อหาสัปดาห์ 9-16 (30 คะแนน)

4 การเก็บคะแนนช่วงปลาย
ลำดับที่ กิจกรรม คะแนน 1. การเข้าเรียน การตรงเวลา ความรับผิดชอบ 5 2. ค้นคว้า ทำรูปเล่ม นำเสนอ 10 3. สอบย่อย 4. สอบปลายภาค 30 รวม 50

5 การตัดเกรด เกรด ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ระดับ A 80-100 ดีเยี่ยม B+ 75-79
ดีมาก B 70-74 ดี C+ 65-69 ปานกลาง C 60-64 พอใช้ D+ 55-59 ควรปรับปรุง D 50-54 ต้องปรับปรุง

6 ข้อตกลง เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง)
ส่งงานตามกำหนด ทำรายงานให้มีคุณภาพ (เนื้อหา รูปแบบ ความทันเวลา)

7 งาน ส่งและนำเสนอ 1 กุมภาพันธ์ 2556 09.00-11.00 น. ห้อง 3101
แบ่งเป็นกลุ่มศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา น. ใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงพยาบาล ตามแบบสำรวจความเสี่ยง RAH.01 ภาพประกอบ เนื้อหาช่วง หน้า ส่งและนำเสนอ 1 กุมภาพันธ์ 2556 น. ห้อง 3101

8 หัวข้อดูงาน เลขที่ หัวข้อ/รายละเอียด 1-10 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
11-20 ตึกธรรมรักษา (ผู้ป่วยในชาย) 21-30 งานเทคนิคการแพทย์ 31-40 งานซักฟอก 41-50 หน่วยจ่ายกลาง 51-60 งานโภชนาการ

9

10

11

12 กำหนดการศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น. เดินทางถึงโรงพยาบาล ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ฟังบรรยายการดำเนินงานอาชีวอนามัย ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม สำรวจความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาล ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. แบ่งกลุ่ม สำรวจความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาล (ต่อ) ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการศึกษาดูงาน เดินทางกลับ

13

14 ข้อมูลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ M 2 ห่างจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ 25 กิโลเมตร และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 96 กิโลเมตร เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน ส่วนที่พักอาศัย (แฟลตนอก) 9 ไร่ 3 งาน - ประชากร 131,069 คน - รับผิดชอบ 24 ตำบล มี 30 รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน - กลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่ HT, DM , Diarrhea , COPD/ Asthma, AMI ,Head Injury และ UGIB - ระบบการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของโรงพยาบาลใช้ HA Standard - สิ่งท้าทายของโรงพยาบาล คือการมุ่งเน้นผลลัพธ์และการธำรงรักษา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

15 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ : ผอก.
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ : ผอก. 1. ภารกิจการสนับสนุนบริการ 10 งาน สมศรี ทองอินทร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3. ภารกิจการพัฒนา ทีม กกบ.(ทีมนำสูงสุด) ทีม ปสพ.(สภาคุณภาพ) ทีม Facilitator & Internal Surveyors ประธาน : นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ (ผอก) เลขานุการ : สุนารี เนาว์สุข (QCC) ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (11 ทีมนำ/29 หน่วยงาน) 2. ภารกิจการให้บริการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ งานเวชปฏิบัติทั่วไป งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทญ.กรรณิการ์ ชาดแดง งานทันตสาธารณสุข งานชันสูตรสาธารณสุข งานรังสีการแพทย์ ภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร กลุ่มงานเทคนิคบริการ งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทย ภัทรพล คันศร กลุ่มงานการพยาบาล พรศิริ แซ่เตียว 11 งาน กลุ่มงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน สุนารี เนาว์สุข 11 งาน

16 ประสานนโยบายจากทีมนำ
โครงสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ - วางทิศทาง นโยบาย - กำหนดยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) - วิเคราะห์ข้อมูล ทีมนำ : HLT 27 คน Clinic PCT PTC IC IM องค์กรวิชาชีพ (MSO , NSO) HPH *** Non Clinic HRM ENV EQM Unit 30 หน่วยงาน แบ่งโครงสร้างคุณภาพ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1 ทีมนำสูงสุด , 10 ทีมนำเฉพาะด้าน , 1 ทีมประสานงานคุณภาพ และ 30 หน่วยงาน โดยแยกทีม EQM และแบ่ง PCT ตามความเชี่ยวชาญของทีม ศูนย์พัฒนาคุณภาพ FA และ RM ประสานนโยบายจากทีมนำ

17 บุคลากรและหน่วยงาน บุคลากรทั้งหมด 275 คน ชาย 58 คน (21.1%)
บุคลากรทั้งหมด คน ชาย คน (21.1%) หญิง 217 คน (78.9%) มีทีมนำเชิงระบบ ทีมนำ จำนวนหน่วยงาน หน่วยงาน

18 หน่วยงาน 1 ผู้ป่วยนอก 2 กายภาพบำบัด 3 เภสัชกรรมชุมชน 4 เอ็กซเรย์ 5
ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง 6 ห้องคลอด 7 แพทย์แผนไทย 8 สาธารณสุขชุมชน 9 คลินิควัณโรค 10 ชันสูตร 11 อุบัติหตุ-ฉุกเฉิน 12 ตึกชวนชม 13 ตึกกุมาริกา 14 ตึกธรรมรักษา 15 ทันตสาธาณสุข 16 ห้องผ่าตัด 17 ศูนย์ประกัน 18 คลินิกพุทธรักษา 19 ควบคุมโรค 20 หน่วยจ่ายกลาง 21 โรงครัว 22 สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 23 แผนงานและวิชาการ 24 ซักฟอก 25 บริหารงานทั่วไป 26 ห้องบัตร 27 ยานพาหนะ 28 บ่อบำบัดน้ำเสีย 29 ซ่อมบำรุง 30 งานสนาม


ดาวน์โหลด ppt วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google